Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Livø Bredning Vildtreservat.

Landbrugsministeriet fastsætter i medfør af § 35 i lov nr. 221 af 3. juni 1967 om jagt og vildtforvaltning, som ændret ved lov nr. 294 af 9. juni 1982 (* 1) nedennævnte bestemmelser for Livø Bredning vildtreservat i Viborg og Nordjyllands amter.

§ 1. Vildtreservatet omfatter: a. Blinderøn, et umatrikuleret sand- og stenrev, beliggende ca. 4. km vest for Livø (56 grader 54 minutter N, 09 grader 01 minut Ø).

b. Søterritoriet ud for det under a nævnte område indenfor følgende koordinater:

56 grader 54 min. 6 sek. N, 09 grader 00 min. Ø (nordvesthjørnet)

56 grader 53 min. 8 sek. N, 09 grader 00 min. 5 sek. Ø (sydvesthjørnet)

56 grader 53 min. 9 sek. N, 09 grader 01 min. 5 sek. Ø (sydøsthjørnet)

56 grader 54 min. 3 sek. N, 09 grader 01 min. 5 sek. Ø (nordøsthjørnet)

c. Den del af Liv Tap, matr. nr. 17 Livø, Ranum, der er beliggende indenfor det under d nævnte område.

d. Søterritoriet nordøst, sydøst og sydvest for det under c nævnte område indenfor følgende koordinater:

56 grader 52 min. 7 sek. N, 09 grader 05 min. 9 sek. Ø (nordvesthjørnet)

56 grader 51 min. 2 sek. N, 09 grader 07 min. 7 sek. Ø (sydvesthjørnet)

56 grader 51 min. 5 sek. N, 09 grader 08 min. 6 sek. Ø (sydøsthjørnet)

56 grader 52 min. 9 sek. N, 09 grader 06 min. 5 sek. Ø (nordøsthjørnet)

Stk. 2. De under b og d nævnte farvandsområder afmærkes med gule sømærker påsat gult kryds som topbetegnelse. Det under b nævnte sydøsthjørne er dog markeret ved rødt sømærke med cylindertopbetegnelse.

§ 2. På vildtreservatets landområder er adgang forbudt.

§ 3. Sejlads på det i § 1, litra d, nævnte søterritorium er forbudt. Sejlads på det i § 1, litra b, nævnte søterritorium er forbudt i perioden 1. marts - 30. september.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

a. Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri, hvorunder der dog højst kan meddtages det antal personer, der er nødvendig af hensyn til fiskeriets gennemførelse.

b. sejlads i forbindelse med optagning af sømaterialer på den del af vildtreservatets søterritorium, der ligger udenfor en afstand af 300 meter fra henholdsvis Blinderøn og Liv Tap, regnet fra højeste daglige vandstandslinie.

§ 4. Landbrugsministeriets Vildtforvaltning kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 2 og 3 efter nærmere af Landbrugsministeriet fastsatte retningslinier og efter forhandling med Miljøministeriet.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 og 3 straffes i medfør af jagtlovens § 51, stk. 4, med bøde, for så vidt strengere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1983 og gælder til og med den 31. marts 1993.

Stk. 2. Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 26. juni 1979 om Livø Bredning vildtreservat ophæves.

Landbrugsministeriet, den 21. marts 1983.

Niels Anker Kofoed

/J. Baunehøj Jørgensen

Redaktionel note
  • (* 1) Nu LBK nr. 801 af 11.12.1987