Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Lerdrup Bugt Vildtreservat(* 1)

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3 i lov nr. 269 af 6. maj 1993

om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Lerdrup Bugt og Horsens Fjord mellem Alrø og Gyllingnæs som yngle, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Lerdrup Bugt Vildtreservat i Århus Amt omfatter Lerdrup Bugt og en del af Horsens Fjord mellem Alrø og Gylling Næs som angivet på kortbilag:

 • 1) Den del af fiskeriterritoriet, der mod syd afgrænses af en ret linie fra det sydøstligste punkt på Alrø ved Henneskov Hage (skellet mellem matr. nr. 14 a , og 15 a , Alrø By, Alrø) til det sydligste punkt på molen ved Kalsehoved på Gyllingnæs (200 m nordvest for skellet mellem matr. nr. 42 a , og 42 b , Gylling By, Gylling).
 • 2) Dæmningen mellem Alhale og Jensnæs.
 • 3) Den del af Amstrup Red der ligger vest for den i nr. 2 nævnte dæmning i en bredde af 100 m.
 • 4) Dele af Alhale, matr. nr. 20 c , 19 e , 19 f , 19 d , og 20 a , Alrø By, Alrø, inden for følgende afgrænsning:
 • a) Fra landevejsdæmningen mod syd langs Alrøvej til Strandgården.
 • b) Følgende skellet til matr. nr. 19 n , til det sydøstligste hjørne.
 • c) Herfra i en bredde af 100 meter fra højeste, daglige vandstandslinie til markhjørne midt på matr. nr. 19 d .
 • d) Mod nord langs skellet til Strandengen til Alrøvej.
 • e) Langs Alrøvej til nord-syd gående markskel 160 m vest for skellet mellem matr. nr. 19 d , og 20 a Alrø By, Alrø.
 • f) Mod syd langs dette skel til højeste, daglige vandstandlinie.
 • 5) Alrø Polder og disses tilvækstområder (matr. nr. 42, Alrø By, Alrø) beliggende i det under nr. 1 nævnte vandområde.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 1 og 3 nævnte dele af fiskeriterritoriet, af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. På vildtreservatets område er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle.

Stk. 2. Der må ikke på reservatets vandområde medbringes ladt skydevåben.

Færdsel og sejlads

§ 4. På de i § 2, stk. 1, nr. 4 og 5 nævnte landarealer og i en afstand af 50 m fra højeste, daglige vandstandslinie er færdsel forbudt i perioden fra 1. april til og med 15. juli.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.
 • 2) Ejere og brugere samt disses husstand og personale. Hunde må dog ikke medtages.

§ 5. På vildtreservatets vandområde er motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob forbudt.

Stk. 2. På vildtreservatets vandområde er sejlads med jetski, vandscootere og lignende forbudt.

Stk. 3. Brætsejlads er forbudt på det i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte vandområde.

Dispensation og tilsyn

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 29. marts 1976 om Alrø Polder Vildtreservat.

Miljøministeriet, den 1994

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Kortbilag

Lerdrup Bugt Vildtreservat

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelse uden nummer (Offentliggøres i Statstidende)