Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Horsens Nørrestrand vildtreservat


Landbrugsministeriet fastsætter i medfør af § 35 i lov nr. 221 af 3. juni 1967 om jagt og vildtforvaltning som ændret ved lov nr. 294 af 9. juni 1982 (* 1) nedennævnte bestemmelser for Horsens Nørrestrand vildtreservat i Vejle amt.

§ 1. Vildtreservatet omfatter:

a. Følgende arealer af Horsens markjorder: matr. nr. 4 hb (2 lodder nord for Nordmarksvej), 20 c , 20 d , 83 a , 793 samt den lod af matr.nr. 810, der er beliggende øst for Nordmarksvej.

Følgende arealer af Hansted By, Hansted:

matr. nr. 4 e samt den del af matr. nr. 4 b , der er beliggende mellem St. Hansted Å og fredningsgrænsen.

c. Følgende arealer af Stensballe By, Vær: Matr. nr. 16 dæ samt lodder af matr. nr. 16 ee , 16 bk , 16 ds , 16 du , 16 ci , 16 cf , 16 dt , 2 v , 12 r , 12 eb , 11 by , 10 a og 8 a , der er beliggende mellem Stensballe Sund og en af Horsens Kommune anlagt sti.

d. Horsens Nørrestrand samt Stensballe Sund, der forbinder Nørrestrand med Horsens Fjord, indtil den tidligere jernbanedæmnings sydside.

e. Umatrikulerede arealer, der grænser til de under litra a, b og c nævnte områder.

f. Umatrikulerede øer og holme i Nørrestrand og Stensballe Sund.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, litra d nævnte områder af højeste, daglige vandstandslinie.

§ 2. På de i § 1, stk. 1 nævnte områder er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange og forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. Færdsel med skydevåben er forbudt.

§ 3. Det er forbudt at ødelægge eller indsamle æg.

§ 4. På følgende arealer er færdsel forbudt i perioden fra 1. april til og med 15. juli:

a. Matr. nr. 793, Horsens markjorder.

b. Umatrikulerede øer og holme i Nørrestrand og Stensballe Sund.

c. Umatrikulerede arealer, der er beliggende mellem Nørrestrand og matr. nr. 4 hb og 83 a , Horsens markjorder.

d. Umatrikulerede arealer, der er beliggende mellem Nørrestrand og matr. nr. 4 e og 4 b , Hansted By, Hansted.

Stk. 2. Sejlads med motordrevet fartøj samt fartøj, der fremføres me

d sejl, herunder windsurfing er forbudt i Nørrestrand og i den del af Stensballe Sund, der er beliggende nord for Oddervej-broen.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for:

a. Ejere/brugere af de i stk. 1 nævnte områder.

b. Færdsel på de af Horsens kommune anlagte stier langs Nørrestrand.

§ 5. Høstning og afbrænding af tagrør er forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Vejle amtsråd og Horsens kommune kan gennemføre landskabspleje, herunder høstning af tagrør, dog efter aftale med Landbrugsministeriets Vildtforvaltning.

§ 6. Landbrugsministeriets Vildtforvaltning kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 2, 3, 4 og 5, efter nærmere af Landbrugsministeriet fastsatte retningslinier.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2, 3, 4 og 5 straffes i medfør af § 51, stk. 4 i lov om jagt og vildtforvaltning med bøde, for så vidt strengere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1987.

Landbrugsministeriet, den 18. marts 1987

Britta Schall Holberg

/Majken Schmidt

Redaktionel note
  • (* 1) Nu LBK nr 801 af 11.12.1987