Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om rederiers kontaktpersoner for eftersøgnings- og redningsmyndigheder

 

I medfør af § 3, § 17, stk. 5, og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000, og i medfør af § 2, stk. 5, § 6, § 11, stk. 2, og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., med senere ændringer, og efter samråd med Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre, samt efter bemyndigelse fra erhvervsministeren fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne forskrift omfatter danske, færøske og grønlandske lastskibe med en længde på 15 meter og derover eller et dimensionstal (længde x bredde) på 100 og derover (Meddelelser fra Søfartsstyrelsens B, kapitel IV, 1. januar 2001), som har en satellit EPIRB om bord, der fungerer i Cospas-Sarsat systemet (406 MHz) eller i Inmarsat systemet (1,6 GHz).

Definitioner

§ 2. I denne forskrift forstås ved

1) "Rederi": Ejeren af skibet eller en hvilken som helst anden organisation eller person, som f.eks. operatøren eller bare-boat befragteren, som har overtaget ansvaret for driften af skibet fra ejeren.

2) "EPIRB": En nødradiopejlsender (Emergency Position Indicating Radio Beacon).

3) "Cospas-Sarsat": Et system af polært omkredsende samt geostationære satellitter for modtagning og videresendelse af nødalarmer fra satellit EPIRB er på 406 MHz samt bestemmelse af disses geografiske position.

4) "Inmarsat": Et system af geostationære satellitter over Ækvator til bl.a. modtagelse og videresendelse af nødalarmer fra skibe på 1,6 GHz.

5) "MMSI" (Maritime Mobile Service Identity): Et 9-cifret nummer, der identificerer skibet i visse satellit EPIRBs.

Oplysning om kontaktpersoner

§ 3. Rederiet skal for hvert skib oplyse navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson i land, som redningsmyndigheden kan kontakte for indhentning af yderligere oplysninger, hvis skibet kommer i en nødsituation, eller hvis skibets EPIRB af anden årsag aktiveres.

Stk. 2. Herudover skal rederiet oplyse et alternativt 24-timers nødtelefonnummer på en kontakt i land.

Stk. 3. Samme person kan være kontaktperson/alternativ kontakt for flere skibe.

Stk. 4. Sammen med oplysningerne i stk. 1-3 skal rederiet oplyse rederiets navn og adresse, telefonnummer, skibets navn, kaldesignal og MMSI nummer.

Stk. 5. Rederier, som er godkendte i henhold til kapitel IX i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B om sikker skibsdrift (ISM), kan i stedet for oplysningerne om kontaktpersoner på rederiet i henhold til stk. 1 og 2, indsende de tilsvarende vagtnumre på rederiet, som er optaget i rederiets SMS manual.

§ 4. De i § 3 nævnte oplysninger skal meddeles til Flyvertaktisk Kommando (RCC Karup)1), Kølvrå, 7470 Karup, hvor oplysningerne indlægges i et register.

Stk. 2. Oplysningerne i registret må alene anvendes til indhentelse af yderligere informationer om skibet i en nødsituation, eller hvis skibets EPIRB af anden årsag aktiveres.

§ 5. Oplysningerne i registret skal holdes løbende ajour, og rederier skal indsende rettelser til RCC Karup, hver gang der er ændringer.

Straffebestemmelse og ikrafttræden m.v.

§ 6. Et rederi, der undlader at indsende de krævede oplysninger i §§ 3 og 5 til RCC Karup, straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 1. marts 2001.

    Stk. 2. Oplysningerne til registret, jf. § 3, skal første gang indsendes til RCC Karup senest den 1. april 2001.

Søfartsstyrelsen, den 25. januar 2001

Christian Breinholt

/Hans Aage Nielsen