Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dueholm vildtreservat.


Efter indstilling af vildtnævnet fastsætter landbrugsministeriet i medfør af § 35 i lov nr. 221 af 3. juni 1967 om jagten nedennævnte bestemmelser for Dueholm vildtreservat i Storstrøms amt.

§ 1. Vildtreservatet omfatter:

a. Øen Dueholm, matr.nr. 1 Slotø og Dueholm ejerlav, Sandby sogn.

b. Tilvækstarealer til det under a nævnte område.

c. Søterritoriet ud for de under a og b nævnte områder i en bredde af 50 m fra højeste daglige vandstandslinje.

§ 2. Det er forbudt at ødelægge og indsamle æg.

§ 3. På vildtreservatets område er færdsel forbudt i perioden fra 1. april til og med 15. juli.

Stk. 2. bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

a. Ejeren/brugeren samt dennes husstand og personale. Det er dog forbudt at medtage hunde.

b. Sejlads i forbindelse med fiskeri på vildtreservatets vandområde.

§ 4. Jagtrådet kan med vildtnævnets godkendelse fravige bestemmelserne i § 2 og 3.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 og 3 straffes i medfør af jagtlovens § 51, stk. 1, med bøde, for så vidt strengere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1977.

Landbrugsministeriet, den 30. marts 1977.

P. Dalsager

/Henny Bloch-Nielsen

Officielle noter

Ingen