Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Mejlø vildtreservat


Efter indstilling af vildtnævnet fastsætter landbrugsministeriet i medfør af § 35 i lov nr. 221 af 3. juni 1967 om jagten nedennævnte bestemmelser for Mejlø vildtreservat i Fyns amt.

§ 1. Vildtreservatet omfatter:

a. Øerne Mejlø og Enø, matr.nr. 1 a Brockdorff Hovmarker, Stubberup sogn.

b. Tilvækstarealer til de under a nævnte områder.

c. Søterritoriet ud for de under a og b nævnte områder i en bredde af 50 m fra højeste daglige vandstandslinie.

§ 2. Det er forbudt at ødelægge og indsamle æg.

§ 3. På vildtreservatets område er færdsel forbudt i perioden fra 1. april til og med 15. juli.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

a. Ejere/brugere samt disses husstande og personale. Det er dog forbudt at medtage hunde.

b. Sejlads i forbindelse med fiskeri på vildtreservatets vandområde.

§ 4. Jagtrådet kan med vildtnævnets godkendelse fravige bestemmelserne i §§ 2 og 3.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 og 3 straffes i medfør af jagtlovens § 51, stk. 1, med bøde, for så vidt strengere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1978.

Landbrugsministeriet, den 24. februar 1978.

P.M.V.

Hans Jørgen Kristensen

/Sten Strømgren

Officielle noter

Ingen