Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Selsø Sø - Møllekrogen Vildtreservat

I medfør af §§ 35 og 51, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning,

jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 11. december 1987 fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Selsø Sø samt Møllekrogen som raste- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Selsø Sø - Møllekrogen Vildtreservat i Frederiksborg Amt omfatter som angivet på kortbilag:

  • 1) Selsø Sø, del af matr.nr. 1 a Selsø Hgd., Selsø.
  • 2) Landarealer af matr.nr. 1 a Selsø Hgd., Selsø, der er beliggende syd for dæmningen ved Sømarken og syd for markvejen, der fra dæmningen i sydøstlig retning fører til Selsøvej (vej nr. 107), samt arealer smst. beliggende vest og nord for Selsøvej.
  • 3) Den del af Roskilde Fjord, Møllekrogen, der er beliggende nord for en ret linje fra sydspidsen af Skrivernæbbet, matr.nr. 1 b Selsø Hgd., Selsø, mod vest til amtsgrænsen mellem Frederiksborg og Roskilde Amt.
  • 4) Vejdæmningen, der adskiller Selsø Sø fra Møllekrogen ud for det i nr. 1 nævnte område.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 3 nævnte dele af fiskeriterritoriet af højeste, daglige vandstandslinje.

Reservatbestemmelser

§ 3. På vildtreservatets område er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

§ 4. på de i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte områder er færdsel, herunder sejlads, forbudt.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for ejere/brugere samt disses husstand og personale. Hunde skal dog føres i snor i perioden 1. marts til 15. juli.

§ 5. På vildtreservatets område er sejlads forbudt med højere hastighed end 5 knob (9,26 km/t).

§ 6. På det i § 2, stk. 1, nr. 3 nævnte område af fiskeriterritoriet er færdsel med ladt skydevåben forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3, 4, 5 og 6.

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3, 4, 5 og 6 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1992 og er gældende til og med den 31. juli 1997.

Miljøministeriet, den 29. juli 1992

Per Stig Møller

/ Claus Jespersen

Officielle noter

Bekendtgørelsen uden nummer (offentliggøres i Statstidende)