Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om eftersyn af højtryks CO2 anlæg

 

I henhold til regel 5, stk. 1.17, kapitel II-2, Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skal der foretages periodiske eftersyn af det installerede CO2 brandslukningsanlæg.

 

Sådanne eftersyn kan foretages af skibets maskinchef eller ved skibsledelsens foranstaltning.

 

Nærværende vejledning er udarbejdet for nærmere at klarlægge omfanget af sådanne periodiske syn.

Det er tillige vigtigt, at besætningen er fortrolig med CO2 brandslukningsanlægget i en aktuel situation. Anvendelsen af et skema som foreslået og tilpasset det enkelte anlæg vil bidrage til at give besætningen en sådan fortrolighed.

 

 

 

 

Eftersyn af højtryks CO2 anlæg

MÅNEDLIGT

 

Eftersyn foretaget

Dato og signatur

Eventuelle
bemærkninger

UDLØSERSKAB

   

Døren til skabet åbnes.

Samtlige alarmer i det (de)
beskyttede rum kontrolleres for funktion.

Kontroller at manometret på

ventilblokken viser et tryk på

0 bar.

Kontroller at styreventilerne er på plads og håndtagene i lukket

position.

Kontroller at dækskive på styreflaskernes sprængmembraner er på plads. Dette viser at spræng-
membranen er ubeskadiget.

Hvis sprængmembranen er

beskadiget skal flasken skiftes.

CO2 RUM

   

Kontroller at manometret på

manifold viser et tryk på 0 bar.

Kontroller at dækskive på flaskernes sprængmembraner på samtlige CO2 flasker er på plads i

ventilerne.

Hvis ikke måles flaskernes

indhold.

Efterfyldes hvis nødvendigt.

Hvis trykcylinder anvendes skal den påmonterede spindel olieres let.

Hovedstopventiler bevæges

manuelt (åbne- og lukkefunktion).

Pressostat, manifold aktiveres. Dette skal aktivere alarm på maskinalarmpanel.

Kontroller udsugers funktion.

Servosystem gennemgås, for evt.

mekanisk beskadigelse.

Visuel inspektion af højtryksslanger.

 

Instruktion for udløsning af CO2 anlæg gennemgås månedligt af de ansvarlige officerer

 

 

 

ÅRLIGT

 

Eftersyn foretaget

Dato og signatur

Eventuelle
bemærkninger

UDLØSERSKAB

   

Afmonter hver enkelt styreflaske for kontrol af fyldning (vejning/ måling).

Der tillades ikke reducering af flaskeindhold.

CO2 FLASKER

   

Kontrol af hver enkelt CO2 flaskes fyldning.

Det anbefales at kontrollen udføres ved måling fremfor vejning.

FORDELERRØR

   

Gennemblæsning af samtlige

dyser, både i lastrum og

maskinrum.

 

 

HVERT 5. ÅR

 

Eftersyn foretaget

Dato og signatur

Eventuelle
bemærkninger

Servosystem trykprøves ved et tryk på 1,3 x arbejdstryk.

Udføres af godkendt firma.

Fordelerrør, både til maskinrum og lastrum trykprøves ved et tryk på 25 bar. Udføres af godkendt firma.

Hovedstop adskilles for eftersyn, renses og smøres.

Udføres af godkendt firma.

Lækagetest af manifold frem til blændflange ved et tryk på 60 bar.

Udføres af godkendt firma.

 

 

Dato:

 

 

 

Maskinchef, sign. Fører, sign.

 

 

 

Søfartsstyrelsen, den