Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Begtrup Røn Vildtreservat

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3 i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Begtrup Røn mod forstyrrelser af hensyn til områdets betydning som ynglelokalitet for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Begtrup Røn Vildtreservat i Århus Amt omfatter som angivet på kortbilag:

  • 1) Begtrup Røn, matr.nr. 21, Begtrup By, Vistoft, beliggende i Begtrup Vig.
  • 2) Tilvækstarealer til de under nr. 1 nævnte områder.
  • 3) Søterritoriet ud for de i nr. 1 og 2 nævnte områder i en bredde af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Reservatbestemmelser

§ 3. På vildtreservatets område er færdsel og ophold forbudt i perioden fra 1. marts til og med 1. juli.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervs- og bierhvervsfiskeri.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 6. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i § 3 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1995.

Miljø- og Energiministeriet, den 22. marts 1995

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer

(Offentliggøres i Statstidende)