Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Lønnerup Fjord Vildtreservat(* 1)

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3 samt § 54, stk. 3, i lov nr. 269

af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Lønnerup Fjord mod forstyrrelser af hensyn til områdets betydning som rastelokalitet for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Lønnerup Fjord Vildtreservat i Viborg Amt omfatter som angivet på kortbilag:

  • 1) Lønnerup Fjord incl. vandområdet af matr. nr. 22 a Hov By, Sennels.
  • 2) Matr. nr. 15 a , Hov By, Sennels og en 30 meter bred landzone af den østlige del af matr. nr. 15 c , Hov By, Sennels. Landzonen afgrænses mod syd af vejen over dæmningen, jf. nr. 4, og mod nord af matr. nr. 15 a Hov By, Sennels.
  • 3) Øer og holme beliggende i det under nr. 1 nævnte vandområde.
  • 4) Dæmningen der adskiller Lønnerup Fjord fra Limfjorden.
  • 5) Den del af Limfjorden, der er beliggende syd for den i nr. 4 nævnte dæmning i en bredde af 100 meter.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1 nr. 1 og 5 nævnte områder af bevoksningskanten for sammenhængende vegetation af enggræsser, strandplanter, siv, tagrør m.v.

Reservatbestemmelser

§ 3. På vildtreservatets område er det for-budt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

  • 1) Opsamling af vildt, der er skudt fra tilstødende landarealer, men som falder på vildtreservatets område, dog må skydevåben ikke medbringes.
  • 2) Udlægning af lokkefugle på vildtreservatets område i forbindelse med jagt fra tilstødende landarealer.

§ 4. På det i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte område er sejlads med motordrevet fartøj, brætsejlads samt afholdelse af konkurrencesejlads forbudt.

§ 5. På de § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 3 nævnte områder er færdsel med skydevåben forbudt.

Stk. 2. På de i § 2, stk. 1, nr. 4 og 5 nævnte områder er færdsel med ladt skydevåben forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmel-serne i §§ 3-5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 6 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

  • 1) Voldt betydelig skade på de interesser som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1995.

Miljø- og Energiministeriet, den 20. maj 1995

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

LØNNERUP FJORD VILDTRESERVAT

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende