Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3 samt § 54, stk. 3 i lov nr. 269

af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Roskilde Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Roskilde Fjord Vildtreservat i Roskilde og Frederiksborg Amter omfatter, som beskrevet i bilag 1, jf. kortbilag 1: Roskilde Fjord, Store Kattinge Sø, de i fjorden beliggende øer og holme samt nærmere angivne tilgrænsende landarealer.

Stk. 2. Reservatet afgrænses mod nord af de i bilag 1, pkt. 1.1.a angivne linier jf. kortbilag 2.

Stk. 3. Reservatets vandområder afgrænses mod land af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage fugle i følgende områder, som beskrevet i bilag 1, pkt. 1-7, og angivet på kortbilag 2-4:

1 Frederikssund,

2 Eskilsø,

3 Bløden,

4 Roskilde Vig,

5 Lejre Vig,

6 Store Kattinge Sø,

7 Møllekrogen samt på Lilleø ved Jyllinge.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for jagt på ringdue, agerhøne og fasan fra 1. oktober indenfor de pågældende arters jagttid.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage fugle i september måned i området Jyllinge Holme beskrevet i bilag 1, pkt. 8, jf. kortbilag 3.

§ 5. Jagt fra fartøjer, der ikke er opankrede, er forbudt i områderne Jyllinge Holme og Jyllinge Nord beskrevet i bilag 1, pkt. 8 og 9, jf. kortbilag 3.

§ 6. Hvor jagt er forbudt på søterritoriet, er færdsel med ladt skydevåben ligeledes forbudt.

Færdsel

§ 7. Færdsel er forbudt i vigen Bløden og på de omliggende engarealer beskrevet i bilag 1, pkt. 3, jf. kortbilag 4.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for den i forbindelse med driften af arealerne nødvendige færdsel.

§ 8. Brætsejlads er forbudt på Store Kattinge Sø beskrevet i bilag 1, pkt. 6, jf. kortbilag 4.

§ 9. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt i de i bilag 1, pkt. 1, 2 og 4-8 beskrevne områder, jf. kortbilag 2-4.

§ 10. Omkring følgende øer og holme i fjorden, hvor der i henhold til kendelse af 12. juni 1984 fra Fredningsnævnet i Roskilde Amt er adgangsforbud fra 1. april til 15. juli, er der i samme periode forbud mod færdsel i en 50 meter bred zone af søterritoriet regnet fra højeste, daglige vandstandslinie:

Øksneholm, Stenø (ved Frederikssund), Ammesholm, Kølholm, Gadekærsholm, Jyllinge Holme, Eskilsø (den sydøstlige del), Blak, Svaleø, Eleore, Ægholm, Ringøen, Sivholm, Langholm, Hyldeholm og Skovholmene.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Sejlads i forbindelse med erhvervs- og bierhvervsfiskeri.
 • 2) Ejere, disses familie samt brugere.

Dispensation og tilsyn

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-10.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 7, 9 og 10 kan Farvandvæsenet eller andre (f. eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Straf og ikrafttrædelse

§ 13. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 12, straffes med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltnings § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1995.

Stk 2. Samtidig hermed ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 1. juli 1986 om Frederikssund Vildtreservat, Miljøministeriets bekendtgørelse af 28. juni 1991 om Roskilde Vildtreservat og § 2, stk. 1, nr. 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse af 29. juli 1992 om Selsø Sø/Møllekrogen Vildtreservat for såvidt angår søterritoriet (Møllekrogen).

Miljø- og Energiministeriet, den 7. august 1995

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

Bilag 1

Afgrænsning af områder indenfor reservatet, hvor der i denne bekendtgørelse er forbud mod jagt eller særlige regler for jagt og færdsel

De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion (ED 50)

1 Frederikssund:

1.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod nord af rette linier mellem følgende punkter:

- Det sydøstligste punkt på kysten ved Stæregård, skellet mellem matr.nr. 2 a og 1 b Jægerspris Hgd., Dråby.

- Position 55 grader 52,99' N. 12 grader 01,90' E.

- Position 55 grader 52,29' N. 12 grader 01,88' E.

- Position 55 grader 51,74' N. 12 grader 02,25' E.

- Det nordligste punkt på kysten ud for Klinten, nord for Frederikssund, 200 meter vest for skellet mellem matr.nr. 15 og 15 ba Ude-Sundby, Frederikssunds Jorder.

 • b) Mod syd af øst-vestgående ledningstrace ved Hyldeholm.

1.2 Øer og holme inden for afgrænsningen på søterritoriet:

- Øksneholm, matr.nr. 1 ah , Jægerspris Hgd., Dråby.

- Ammesholm, matr.nr. 38 a Nederdråby By, Dråby.

- Stenø (ved Tørslev Hage), matr.nr. 8 c Tørslev By, Gerlev.

- Kølholm, matr.nr. 4 g Oppe-Sundby By, Oppe-Sundby.

- Peberholmen, matr.nr. 77 u Skuldelev By, Skuldelev.

- Gadekærsholmen (umatrikuleret).

- Hyldeholm, matr.nr. 1 c Torpegård, Skuldelev.

2 Eskilsø:

2.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod nord af en ret linie fra det østligste punkt på kysten ved Langøre, 150 meter nord for skellet mellem Østby By, Selsø og Selsø Hgd., Selsø, til den sydligste mole i Jyllinge Lystbådehavn, skellet mellem matr. nr. 13 lz og 13 Jyllinge By, Jyllinge.
 • b) Mod syd af rette linier mellem følgende punkter:

- Det sydligste punkt på Selsø Hage, matr.nr. 1 c Selsø Hgd., Selsø.

- Position 55 grader 43,59' N. 12 grader 03,84' E.

- Position 55 grader 43,27' N. 12 grader 04,60' E.

- Position 55 grader 43,25' N. 12 grader 05,82' E.

- Det nordvestligste punkt på kysten ved Klinten, skellet mellem matr.nr. 3 a og 4 a Gerdrup By, Kirkerup og Tågerup By, Kirkerup.

2.2 Øer og holme indenfor afgrænsningen på søterritoriet:

- Eskilsø og Studeholm, matr.nr. 1 Eskilsø, Selsø.

- De Grønne Holme, matr.nr. 2 Eskilsø, Selsø.

- Klosterholm, matr.nr. 2 Eskilsø, Selsø.

- Kværnø, matr.nr. 2 Eskilsø, Selsø.

- Blak, matr.nr. 10 Gerdrup By, Kirkerup og Tågerup By, Kirkerup.

3 Bløden:

3.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod vest af en ret linie fra det sydligste punkt på Risøhalvøen til det nordligste punkt på kysten overfor, matr.nr. 17 f Veddelev By, Himmelev.

3.2 Landarealer afgrænses på følgende måde:

 • a) Tilstødende landarealer i en zone på 100 meter syd for den nordsyd gående vej på Risø.
 • b) Svaleøen, matr.nr. 61 a Veddelev By, Himmelev.

4 Roskilde Vig:

4.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod nord af en ret linie fra Veddelev Hage, hvor skellet mellem matr. nr. 11 l og 12 qs , Veddelev By, Himmelev, rammer kysten til det nordøstligste punkt på Tugholt.
 • b) Mod vest, syd og øst af højeste, daglige vandstandslinie.

4.2 Landarealer afgrænset på følgende måde:

 • a) De landarealer, der mod nord, øst og syd er beliggende på strækningen mellem det i pkt. 4.1.a beskrevne skel ved Veddelev Hage og det punkt, hvor en linie i forlængelse af det nordøstligste skel på Skt. Hans Hospitals kirkegård rammer kysten, i en bredde af 50 meter, mod øst dog ikke længere end Frederiksborgvej.
 • b) Matr.nr. 11 l og 11 k Veddelev By, Himmelev.

5 Lejre Vig:

5.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod nord af vandledningstrace mellem Lyndby Strand og pynten ved Herslevgård, afmærket med båker/master på land.
 • b) Mod vest, syd og øst af højeste, daglige vandstandslinie.

5.2 Øer og holme inden for afgrænsningen på søterritoriet:

- Skovholmene, matr.nr. 1 Skovholmene, Gevninge.

6 Store Kattinge Sø:

Søfladen afgrænset mod land ved overgang fra siv- og rørvegetation til sammenhængende vegetation af landplanter.

7 Møllekrogen:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod syd af en ret linie fra sydspidsen af Skrivernæbet, matr.nr. 1 b Selsø Hdg., Selsø, mod vest til amtsgrænsen mellem Frederiksborg og Roskilde Amter.
 • b) Mod vest, øst og nord af højeste, daglige vandstandslinie.

8 Jyllinge Holme:

8.1 Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod nord af en ret linie mellem det nordøstligste punkt på pynten nord for Østby Havn, 50 m øst for skellet mellem matr.nr. 34 a og 34 p Østby By, Selsø og det sydvestligste punkt på kysten ved Toftegård Hage.
 • b) Mod syd som angivet i pkt. 2.1.a.

8.2 Øer og holme indenfor afgrænsningen på søterritoriet:

- Jyllinge Holme (Lilleø, Langholm, Kattesunds Holme, Ærtelands Holme, Flængholm, Tobaksholm og Yderste Holm), Matr.nr. 1 a Jyllinge By, Jyllinge.

9 Jyllinge Nord:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

 • a) Mod nord som angivet i pkt. 1.1.b.
 • b) Mod syd som angivet i pkt. 8.1.a.

Bilag 1

+++ KORT +++

Roskilde Fjord Vildtreservat

Vildtreservatets grænser og områder

Bilag 2

+++ KORT +++

Roskilde Fjord Vildtreservat

Bestemmelser om jagt og færdsel

Bilag 3

+++ KORT +++

Roskilde Fjord Vildtreservat

Bestemmelser om jagt og færdsel

Bilag 4

+++ KORT +++

Roskilde Fjord Vildtreservat

Bestemmelser om jagt og færdsel

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)