Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Majbølle Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3 samt § 54, stk. 3 i lov nr. 269

af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre den nordlige del af Guldborgsund og en del af Majbølle Nor som yngle-, raste- og forurageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Majbølle Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter den nordlige del af Guldborgsund og en del af Majbølle Nor, som angivet på kortbilag:

  • 1) Guldborgsund afgrænset mod nord af Guldborgbroen og mod syd af motortrafikvejstunnelen (E4) ved Hjelms Nakke.
  • 2) Følgende landarealer i Majbølle Nor:

- »Majbølle Nor Fuglereservat«,

matr. nr. 56 Hjelm By, Majbølle.

- Diget fra Majbølle Ø til motortrafikvejstunnelen, matr. nr. 63 Majbølle By, Majbølle og matr. nr. 66 Hjelm By, Majbølle.

  • 3) Hjelm Ø, matr. nr. 14 c Hjelm By, Majbølle.
  • 4) Majbølle Ø, matr. nr. 13 b og 13 c Majbølle By, Majbølle.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjagte pattedyr og fugle.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben på vildtreservatets område.

Færdsel

§ 4. Færdsel er forbudt hele året på det i § 2, stk. 1, nr. 2 nævnte dige samt indenfor indhegningen i »Majbølle Nor Fuglereservat«.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for færdsel, der er nødvendig i forbindelse med drift og vedligeholdelse af arealerne.

§ 5. Færdsel er forbudt i perioden fra 15. marts til 15. juli på Hjelm Ø og i en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 2. Bestemmelsen gælder ikke for:

  • 1) Ejere og brugere samt disses husstand. Det er dog forbudt at medbringe hunde.
  • 2) Sejlads i forbindelse med erhvervs- og bierhvervsfiskeri.

§ 6. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 10 knob er forbudt udenfor sejlrenden.

Dispensation og tilsyn

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 4-6 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 7, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1995.

Miljø- og Energiministeriet, den 16. juli 1995

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Bilag

+++ KORT +++

Majbølle Vildsreservat

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)