Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Alleshave Bugt Vildtreservat(* 1)

I medfør af §§ 35 og 51, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 11. december 1987 fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Alleshave Bugt ud for Saltbæk Vig som rasteplads for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Alleshave Bugt Vildtreservat i Vestsjællands Amt omfatter søterritoriet ud for Saltbæk Vig som angivet på kortbilag. Søterritoriet er afgrænset som følger:

  • 1) Mod vest af en ret nordlig linie vinkelret på land fra pumpekanalen v. Lille Vrøj (matr. nr. 77 b, Kalundborg markjorder) til et punkt 100 m fra kysten.
  • 2) Mod nord af en ret linie fra dette punkt mod øst til en position 100 m ret nord for Krageø og herfra videre mod øst til nordvestligste punkt på kysten ved Stenshøj (matr. nr. 10 f, Alleshave By, Bregninge).
  • 3) Mod øst og syd af tilstødende landarealer, hvor grænsen følger højeste, daglige vandstandslinie.

Reservatbestemmelser

§ 3. På vildtreservatets område er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. På den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet må der ikke udlægges lokkefugle eller medbringes ladt skydevåben.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere for bestemmelserne i § 3.

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatsbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1993.

Miljøministeriet, den 20. september 1993

Svend Auken

/ Ole Christiansen

Alleshave Bugt Vildtreservat

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende