Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Rødsand Vildtreservat(* 1)

I medfør af §§ 35 og 51, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 11. december 1987 fastsættes: Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Rødsand med omliggende søterritorium som yngle- og tilholdssted for sæler.

Afgrænsning

§ 2. Rødsand Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter som angivet på kortbilag:

  • 1) Vester Holme på Rødsand.
  • 2) Søterritoriet ud for det under nr. 1 nævnte område, således at vildtreservatets område er beliggende mellem Østre Mærker, der markerer indsejlingen til Nysted og Gedser, indenfor følgende koordinater:

54 grader 35'21 N, 11 grader 48'65 Ø (nordvesthjørnet)

54 grader 35'09 N, 11 grader 50'15 Ø (Nordøsthjørnet)

54 grader 34'65 N, 11 grader 50'58 Ø (Østhjørnet)

54 grader 34'24 N, 11 grader 50'30 Ø (Sydøsthjørnet)

54 grader 34'44 N, 11 grader 48'40 Ø (Sydvesthjørnet).

Stk. 2. Det under nr. 1 nævnte område afmærkes med gule sømærker, påsat gult kryds som topbetegnelse.

Reservatbestemmelser

§ 3. På de i § 1 nævnte områder er landgang, sejlads eller anden form for færdsel forbudt i perioden 1. marts-30. september.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri, hvorunder der dog højst kan medtages det antal personer, der er nødvendig af hensyn til fiskeriets gennemførelse.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3.

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3 straffes med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1993.

Miljøministeriet, den 20. september 1993

Svend Auken

/ Ole Christiansen

Rødsand Vildtreservat

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)