Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om VækstFonden

 

Herved bekendtgøres lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 20. december 2000 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1286 af 20. december 2000 og lov nr. 105 af 13. februar 2001.

Kapitel 1

Fondens oprettelse og formål

§ 1. VækstFondens formål er at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast.

Stk. 2. Miljømæssige og etiske aspekter inddrages ved, at ansøgere skal oplyse, hvilke etiske og miljømæssige overvejelser de har gjort sig om de aktiviteter, der søges medfinansieret. Det skal indgå som et positivt element i vurderingen af ansøgninger om medfinansiering af udviklingsprojekter som nænt i § 2, stk. 1, og udviklingsselskaber som nævnt i § 2, stk. 2, hvis ansøgere kan dokumentere, at der er tale om udvikling af et mere miljøvenligt produkt eller produktionsproces, eller at der er tale om et økologisk alternativ.

§ 2. VækstFondens formål tilgodeses gennem medfinansiering af især små og mellemstore virksomheders omkostninger til gennemførelse af perspektivrige og risikobetonede udviklingsprojekter inden for følgende områder:

1) Forskning og udvikling af produkter, produktionsmetoder eller serviceydelser.

2) Markedsudvikling.

Stk. 2. VækstFondens formål tilgodeses ligeledes gennem medfinansiering af udviklingsselskaber.

Stk. 3. Ved udviklingsselskaber forstås selskaber, der tilfører kapital og kompetence til innovation og fornyelse af enkeltvirksomheder, og som opnår medfinansiering fra VækstFonden i medfør af denne lov.

Stk. 4. VækstFondens formål tilgodeses endvidere gennem lånegarantier for pengeinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Garantierne kan ydes til virksomheder, som igangsætter udviklingsaktiviteter inden for innovation eller markeds- og organisationsudvikling.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan desuden give VækstFonden adgang til at udstede lånegarantier til medfinansiering af jobskabelse på særlige vilkår i virksomheder. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 6. Medfinansiering kan ydes til udviklingsaktiviteter med et langt eller mellemlangt sigte, som ikke uden fondens medvirken vil kunne ventes gennemført, eller som vil blive væsentligt fremskyndet som følge af medfinansieringen. VækstFondens stillingtagen til udviklingsaktiviteter skal ske uafhængigt af, om den virksomhed, der søger medfinansiering, helt eller delvis ejes af et udviklingsselskab, som VækstFonden har medfinansieret. Udvikling og markedsføring af fysiske og immaterielle produkter kan opnå medfinansiering.

Stk. 7. Til medfinansiering af udviklingsaktiviteter kan VækstFonden anvende et eller flere af følgende finansieringsinstrumenter:

1) Tilskud

2) lån med forskellige former for tilbagebetalingsvilkår,

3) kapitalindskud, herunder erhvervelse af aktier,

4) garantier og

5) andre lignende finansieringsinstrumenter, hvorom erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser efter forslag fra VækstFonden.

Stk. 8. Fonden skal i forbindelse med medfinansieringen kunne henvise til kvalificeret og uafhængig ledelsesmæssig rådgivning.

Stk. 9. Erhvervsministeren fastsætter efter drøftelse med VækstFonden bestemmelser for medfinansieringen, herunder for anvendelse af finansieringsinstrumenterne.

Stk. 10. VækstFonden kan med henblik på at understøtte finansieringen af udviklingsprojekter tage initiativer, der sigter på at formidle kontakt mellem private investorer og små og mellemstore virksomheder. VækstFonden kan opkræve gebyrer til dækning af omkostninger i denne forbindelse. VækstFonden kan tage andre initiativer, som kan understøtte fondens muligheder for at fremme udviklingen af et velfungerende marked for finansiering af innovation og fornyelse.

Stk. 11. Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af andre statslige erhvervsfremmeordninger vedrørende formidling af risikovillig kapital til innovation og fornyelse til VækstFonden. Lovens bestemmelser finder anvendelse ved administration af disse ordninger.

Kapitel 2

Fondens ledelse

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fem andre medlemmer. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af erhvervsministeren for indtil tre år ad gangen og kan udpeges i alt to gange. Tre medlemmer udpeges efter indstilling fra Erhvervsudviklingsrådet. Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige forhold, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder.

Stk. 2. VækstFonden er samlokaliseret med Erhvervsfremme Styrelsen. Til administration af fonden etablerer bestyrelsen et selvstændigt sekretariat. Fondens daglige ledelse varetages af en direktør, der refererer til bestyrelsen. Fondens direktør udnævnes af erhvervsministeren efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om finanseringstilsagn på grundlag af indstilling fra fondens sekretariat. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for henlæggelse af visse afgørelser til sekretariatet. Bestyrelsens afgørelser er endelige.

Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte fondens midler til størst mulig gavn for fondens formål.

Stk. 5. Bestyrelsen skal i forvaltningen af fondens midler sigte mod, at egenkapitalen udgør mindst 1,70 mia. kr. Egenkapitalen kan anvendes aktivt til medfinansiering til gavn for erhvervsudviklingen.

Stk. 6. Fondens bestyrelse aflægger årligt et regnskab samt en beretning om sin virksomhed til erhvervsministeren. VækstFondens bestyrelse udarbejder en gang årligt et regnskab og budget for garantier udstedt i medfør af § 2, stk. 4 og 5.

Stk. 7. VækstFonden kan fastsætte et årligt gebyr til dækning af fondens administrationsomkostninger, som udviklingsselskaber skal betale for at være omfattet af garantier fra VækstFonden. Endvidere kan VækstFonden fastsætte en årlig garantipræmie under hensyn til den risiko, der er forbundet med garantien set i forhold til det samfundsøkonomiske perspektiv. For garantier ydet efter § 2, stk. 4 og 5, kan VækstFonden opkræve en skiftelsesprovision og en årlig garantipræmie.

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed, herunder bestemmelser om fondens tilknytning til de øvrige erhvervsfremmesystem.

Stk. 2. VækstFonden kan tildele udvalgte pengeinstitutter en beløbsramme, inden for hvilken de kan udstede garantier efter lovens § 2, stk. 4 og 5. VækstFonden kan forlange alle oplysninger om lånegarantiforholdet meddelt. VækstFonden kan fastsætte nærmere retningslinjer for administration af disse beløbsrammer.

§ 4a. Op til 20 pct. af tilskud efter § 2, stk. 7, litra a, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

§ 4b. Finansstyrelsen kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive fondens tilgodehavende efter misligholdte garantier, ydet efter § 2, stk. 4 og 5, ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende samt hos personer, der har påtaget sig en kautionsforpligtigelse for fondens tilgodehavende, efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1, herunder regler om klageadgang og klagefrist.

Stk. 3. Finansstyrelsen kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb ved lønindeholdelse efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk.

Kapitel 3

Fondens midler

§ 5. Fondens indskudskapital tilvejebringes gennem indskud fra staten. Herudover kan fonden modtage gaver.

Stk. 2. Inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven tilføres VækstFonden kapitalindskud fra starten for budgetterede underskud og administrationsudgifter for garantier ydet efter § 2, stk. 4 og 5, i det pågældende år. VækstFonden hæfter med sin egenkapital for ikke budgetterede underskud på garantierne. Staten hæfter dog for de udstedte garantier, hvis garantiforpligtelserne ikke kan dækkes af VækstFondens egenkapital.

§ 6. Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes aktivt i medfinansieringen, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.

Stk. 2. Afkastet af VækstFondens midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende indgår i fonden.

Stk. 3. Udgifterne til fondens administration afholdes af fondens midler.

§ 6A. VækstFonden modtager den del af afgiften som nævnt i ligningslovens § 28 A, stk. 3, som betales ved aflevering eller ved deponering af aktier.

Stk. 2. Et selskab, som vælger deponering efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, nr. 3, skal til brug for deponeringen oprette et depot i et pengeinstitut eller hos en anden værdipapirhandler omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. Der kan ikke foretages udlæg i eller ske overdragelse, pantsætning eller anden økonomisk råden over de deponerede aktier.

Stk. 3. Selskabet bevarer ejendomsretten til de deponerede aktier, idet følgende rettigheder m.v. dog tilkommer VækstFonden:

1) Udbytte af de deponerede aktier, der vedtages i deponeringsperioden, tilfalder VækstFonden.

2) Såfremt der foretages en fondsemission i deponeringsperioden, skal det yderligere antal aktier, som kan henføres til de deponerede aktier, ligeledes deponeres. Er der overskydende aktieretter, skal selskabet betale et beløb til VækstFonden. Ved unoterede aktieretter skal betales et beløb svarende til handelsværdien, og ved børsnoterede aktieretter skal betales et beløb opgjort på grundlag af gennemsnitskursen på den sidste handelsdag for aktieretterne til VækstFonden. Fondsaktierne anses for deponeret på samme tidspunkt som de opringeligt deponerede aktier.

3) Gennemføres en kapitalforhøjelse ved nytegning i deponeringsperioden med fortegningsret for hidtidige aktionærer, skal værdien af de tegningsretter, som kan henføres til de deponerede aktier, indbetales til VækstFonden. Ved unoterede tegningsretter opgøres beløbet til handelsværdien, og ved børsnoterede tegningsretter opgøres beløbet på grundlag af gennemsnitskursen på den sidste handelsdag for tegningsretterne.

4) Gennemføres en kapitalnedsættelse i deponeringsperioden, skal udlodninger, der følger af kapitalnedsættelsen, og som kan henføres til de deponerede aktier, indbetales til VækstFonden.

5) Gennemføres en aktieombytning omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 13 eller en fusion eller spaltning omfattet af fusionsskattelovens regler i deponeringsperioden, skal det antal aktier, som kan henføres til de oprindeligt deponerede aktier, ligeledes deponeres. Hvis der udbetales en kontant udligningssum som følge af en skattefri aktieombytning eller fusion, skal hele den del af udligningssummen, som kan henføres til de deponerede aktier, indbetales til VækstFonden.

Stk. 4. Såfremt aktierne er børsnoteret, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, kan selskabet frigøre de deponerede aktier mod betaling af aktiernes aktuelle kursværdi. Er aktierne unoteret, kan selskabet ligeledes frigøre de deponerede aktier mod betaling af aktiernes aktuelle kursværdi, idet de deponerede aktier dog først kan frigøres 8 år efter udløbet af det kalenderår, hvori de er deponeret. Dog kan aktierne frigøres før dette tidspunkt, såfremt selskabets aktier har været handlet eller der foreligger et bindende tilbud vedrørende erhvervelse af aktier i selskabet og handelen er foretaget eller det bindende tilbud er afgivet inden for en periode på 1 måned før den ønskede frigørelse. Endvidere er det en betingelse, at handelen eller tilbudet omfatter aktier med mindst samme pålydende værdi som de deponerede aktier, eller hvor aktierne ikke har en pålydende værdi, at handelen m.m. omhandler aktier, der udgør mindst samme andel af selskabets kapital som de deponerede aktier. Reglerne i 3. og 4. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt handelen eller det bindende tilbud omhandler overdragelse af aktier til et selskab, der er koncernforbundet, jf. kursgevinstlovens §4. stk. 2, med selskabet eller overdragelse af aktier til personer, hvor der ikke foreligger konkret modstående interesser. Uanset om aktierne er børsnoteret eller unoteret, skal deponeringen være afviklet senest 9 år efter udløbet af det kalenderår, hvori aktierne er deponeret. Afviklingen kan enten ske kontant eller mod aflevering af de deponerede aktier.

Stk. 5. I det omfang VækstFonden efter denne bestemmelse modtager mere en 25 mio. kr. årligt, tilfalder det overskydende beløb statskassen. Ved opgørelsen af dette beløb indgår

1) kursværdi af modtagne aktier, jf. stk. 1,

2) udbyttet, jf. stk. 3, nr. 1,

3) salgspris for aktieretter, jf. stk. 3, nr. 2,

4) værdi af tegningsretter, jf. stk. 3, nr. 3,

5) udlodninger, jf. stk. 3, nr. 4,

6) kontant udligningssum, jf. stk. 3, nr. 5,

7) kontant betaling for frigørelse af deponering, jf. stk. 4, og

8) kursværdi af afleverede aktier, jf. stk. 4.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for VækstFondens opgaver i forbindelse med administration af afgift indbetalt i henhold til ligningslovens § 28 A, stk. 3. Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte regler om indberetning om afgiften m.m. til de statslige told- og skattemyndigheder, ud over hvad der følger af § 7 A i skattekontrolloven.

Kapitel 4

Tilsyn og revision

§ 7. Erhvervsministeren fører tilsyn med fonden, herunder med fondens anbringelse af midler efter §§ 3 og 6.

§ 8. Fondens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen og en statsautoriseret revisor, som bestyrelsen udnævner for tre år ad gangen. Valget skal godkendes af erhvervsministeren. Udnævnelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 17, stk. 2 og 3, og § 18 i lov om revision af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til erhvervsministeren.

§ 10. Erhvervsministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervsministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

Stk. 2. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision og regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes.

§ 11. VækstFonden kan ophæves ved lov. Ved ophævelse af fonden overtager statskassen fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser. Gaver, som tilføres fonden, vil dog skulle anvendes til formål som beskrevet i § 1.

Kapitel 5

Straffebestemmelser m.v.

§ 12. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, den, der som formand for eller medlem af bestyrelsen

1) undlader at opfylde de pligter, der påhviler vedkommende efter loven,

2) giver urigtige eller vildledende oplysninger til Rigsrevisionen, erhvervsministeren eller andre offentlige myndigheder om forhold, der vedrør fonden,

3) gør sig skyldig i grov eller oftere gentagne forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for fonden.

Stk. 2. Formanden, bestyrelsesmedlemmerne og ansatte i fonden er under ansvar efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 e forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

Stk. 3. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 4. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12A. Hvis et udviklingsselskab afgiver urigtig eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i forhold til denne lov, kan VækstFonden fratage udviklingsselskabet den garantiramme, som selskabet har fået af VækstFonden i medfør af denne lov, med den virkning at udviklingsselskabets investeringer ikke længere er omfattet af garantien.

Stk. 2. Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, kan VækstFonden efterfølgende kræve disse betalt tilbage.

§ 12B. hvis et pengeinstitut afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til § 2, stk. 4 og 5, og § 4, stk. 2, eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov, kan udstedte lånegarantier bortfalde og en eventuel tildelt ret for pengeinstituttet til at udstede garantier efter lovens § 2, stk. 4 og 5, tilbagekaldes.

Stk. 2. Såfremt et pengeinstitut, som har fået tildelt en beløbsramme i henhold til § 4, stk. 2, udsteder garantier i strid med reglerne herom, kan VækstFonden kræve tab på garantierne dækket af pengeinstituttet.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 13. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden efter aftale med finansministeren1) .

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Erhvervsministeriet, den 1. marts 2001

Ole Stavad

/Christian Motzfeldt

Officielle noter

1) Lov nr. 937 af 27. december 1991 blev sat i kraft den 19. oktober 1992 ved bekendtgørelse nr. 844 af 16. oktober 1992, og lov nr. 105 af 13. februar 2001 træder i kraft den 15. marts 2001.