Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om region- og lokalplanlægning for Christiania

(Til Hovedstadsrådet og Københavns Kommune)


Kapitel 1

Cirkulærets formål og baggrund

§ 1. Regeringen har meddelt, at der skal udstedes et landsplandirektiv med regionplanretningslinier og tilvejebringes en lokalplan for Christiania.

§ 2. Landsplandirektivet og den efterfølgende lokalplan betyder ikke i sig selv, at der sker en lovliggørelse af forholdene i Christiania, men formålet med landsplandirektivet og lokalplanen er at fastlægge rammer for områdets og bebyggelsens anvendelse og fremtidige bygningsændringer, som kan danne grundlag for den fremtidige udvikling i området.

§ 3. Cirkulæret udstedes i henhold til § 4, stk. 1 og 2, i lov om lands- og regionplanlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 776 af 14. december 1988 og § 29 i lov om kommuneplanlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 291 af 22. juli 1985, som ændret ved lov nr. 287 af 13. maj 1987.

§ 4. Cirkulæret har været forhandlet med de berørte ministerier og styrelser samt med Hovedstadsrådet og Københavns Kommune.

Kapitel 2

Forudsætninger for regionplanlægningen

§ 5. Regionplanlægningen for hovedstadsområdet skal udføres ud fra den forudsætning, at det på kortbilaget viste område - Christiania - skal anvendes som angivet i stk. 2-4.

Stk. 2. Det på kortbilaget viste delområde I skal anvendes til blandet bolig- og værkstedsformål med mulighed for placering af servicefunktioner såsom butikker og restaurationer samt institutioner m.v., der er forenelige med områdets særpræg.

Stk. 3. Det på kortbilaget viste delområde II skal anvendes til offentligt rekreativt areal. Området må ikke bebygges.

Stk. 4. Den nøjagtige grænse mellem delområde I og II fastlægges i lokalplanen for området.

§ 6. De i § 5 fastsatte retningslinier har retsvirkning som regionplan.

Kapitel 3

Udarbejdelse af lokalplan

§ 7. Miljøministeren tilvejebringer en lokalplan for det område, som er angivet på kortbilaget, inden for de i § 5 fastsatte regionplanretningslinier.

§ 8. Lokalplanen vil blive udarbejdet under hensyntagen til områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, herunder de foreliggende fredninger og eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.

§ 9. Lokalplanen vil inden offentliggørelse blive forhandlet med de berørte ministerier og styrelser samt med Hovedstadsrådet og Københavns Kommune.

Kapitel 4

Administrationen i henhold til lov om kommuneplanlægning

§ 10. Efter bestemmelsen i kommuneplanlovens § 29, stk. 2, 1. pkt., overtager miljøministeren kommunalbestyrelsens beføjelser efter § 17, § 22, stk. 2, § 24 og § 27 i lov om kommuneplanlægning. I tiden indtil lokalplanen er endeligt godkendt og offentliggjort, skal Københavns Kommune derfor forelægge eventuelle ansøgninger om bebyggelse og lignende vedrørende Christiania-området for Miljøministeriet, Planstyrelsen.

Miljøministeriet, den 17. marts 1989

LONE DYBKJÆR

/Ole Christiansen

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen