Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Handelsflådens Velfærdsråd

(Bortfald af statens finansiering af tv-betjeningen af søfarende)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

I lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Industriministeren« til: »Erhvervsministeren « og »industriministeren« til: »erhvervsministeren «.

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Handelsflådens Velfærdsråd har til opgave at varetage og fremme foranstaltninger om søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn såvel i ind- som udland.«

3. § 5, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2001.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, der følger af de særlige grønlandske forhold.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad