Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af diverse cirkulærer og cirkulæreskrivelser udstedt i henhold til lov om naturfredning samt lov om sandflugtens bekæmpelse (Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)

§ 1 . Følgende cirkulærer og cirkulæreskrivelser, der er udstedt i

henhold til lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af

10. oktober 1984, ophæves, jf. § 101 i lov nr. 9 af 3. januar 1992

om naturbeskyttelse:

 

 1) Nr. 245 af 22-11-1969  Cirkulære om naturfredningsloven. 

 2) Nr. 201 af 29-05-1972  Cirkulæreskrivelse om behandlingen af 

               sager i medfør af naturfredningslovens 

               § 48, stk. 1. 

 3) Nr. 208 af 1-10-1972   Cirkulære om lov nr. 284 af 7. juni 1972 

               om ændring af lov om naturfredning. 

 4) Nr. 79 af 28-11-1977   Cirkulære om kirkernes omgivelser. 

 5) Nr. 60 af 4-04-1978   Cirkulære om kirkernes omgivelser. 

 6) Nr. 130 af 1-08-1978   Cirkulæreskrivelse vedr. lokalplaners 

               forhold til naturfredningslovens bygge- 

               og beskyttelseslinier samt vedr. under- 

               retning af fredningsmyndighederne om 

               lokalplanforslag. 

 7) Nr. 222 af 1-12-1978   Cirkulære om naturfredningslovens 

               bestemmelser (§§ 43 og 45) om anlæg m.v. 

               i forb. med visse vådområder (vandløb, 

               søer og moser). 

 8) Nr. 223 af 1-12-1978   Cirkulæreskrivelse om overgangsregler 

               for fredningssager. 

 9) Nr. 195 af 9-11-1979   Cirkulære om administration af naturfred- 

               ningslovens beskyttelses- og byggelinier. 

 10) Nr. 6 af 14-01-1982   Cirkulære om registrering og udpegning 

               af vandløb med henblik på godkendelses- 

               ordningen efter naturfredningslovens 

               § 43. 

 11) Nr. 92 af 7-07-1983   Cirkulære om varetagelse af støjhensyn 

               i den fysiske planlægning efter 

               ophævelse af vejbyggeliniebestemmelserne 

               i naturfredningsloven. 

 12) Cirk.skr. af 9-02-1984 Cirkulæreskrivelse til samtlige fred- 

               ningsnævn, Overfredningsnævnet, amts- 

               rådene, hovedstadsrådet, samtlige kom- 

               munalbestyrelser og de kirkelige myn- 

               digheder. Om ændring af naturfrednings- 

               loven. 

 13) Nr. 103 af 27-03-1984  Cirkulære om naturfredningslovens § 43, 

               stk. 4 (visse søer), § 43 a (heder) og § 

               43 b (strandenge og strandsumpe). 

§ 2. Cirkulære nr. 36 af 3-6-1963 om afmærkning og kortlægning af grænserne for de i medfør af lov om sandflugtens bekæmpelse fredede arealer, der er udstedt i henhold til lov om sandflugtens bekæmpelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 168 af 28. april 1982, ophæves, jfr. § 101 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse.

§ 3. Ophævelsen af de i §§ 1 og 2 nævnte cirkulærer og cirkulæreskrivelser sker med virkning fra 1. juli 1992.

Miljøministeriet, den 22. juni 1992

Per Stig Møller

/ Ole Christiansen

Officielle noter

Ingen