Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til Miljøstyrelsen om dumpning af affald fra titandioxidindustrien (* 1)


I bekendtgørelse nr. 525 af 3. december 1980 om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter lov om beskyttelse af havmiljøet (lov nr. 130 af 9. april 1980 med senere ændringer) er miljøministerens beføjelser efter bl.a. § 27, stk. 1, hvorefter dumpning af stoffer og materialer ikke må finde sted uden tilladelse, henlagt til Miljøstyrelsen.

Med henblik på gennemførelse af art. 3 i Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. december 1992 om fastsættelse af nærmere regler for harmonisering af programmer for nedbringelse af forurening fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør (EF-Tidende 1992 L 409 s. 11), kan Miljøstyrelsen ikke meddele tilladelse i henhold til § 27, stk. 1 i lov om beskyttelse af havmiljøet til dumpning af affald, der er omfattet af dette direktiv.

Denne cirkulæreskrivelse bortfalder den 1. januar 1994, når lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet træder i kraft.

Miljøministeriet, den 15. oktober 1993

Svend Auken

/ Hans Jurgen Stehr

Officielle noter

(* 1) Cirkulæret bortfalder den 1.1.94