Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om forretningsorden for Bevillingsudvalget for tilskud til produktudvikling i skovbruget og træindustrien


I henhold til § 6 a, stk. 5, i lov nr. 291 af 27. april 1994 om ændring af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter fastsættes følgende forretningsorden for det i medfør af lovens § 6 a, stk. 1, nedsatte Bevillingsudvalg for Skovbruget og Træindustrien.

§ 1. Formanden indkalder til udvalgets møder på de mødedage, udvalget har vedtaget.

Stk. 2. Møde skal endvidere indkaldes, hvis formanden finder anledning hertil, eller hvis sekretariatet, jf. § 7, eller 3 medlemmer fremsætter ønske herom.

Stk. 3. Formanden bestemmer mødevarslet.

Stk. 4. Mødeindkaldelse skal være ledsaget af dagsorden, der så vidt muligt skal indeholde angivelse af de sager, der kommer til behandling. Dagsorden skal være bilagt det materiale, formanden skønner nødvendigt.

§ 2. Udvalget træffer afgørelse om tildeling af tilskud til de i lovens § 7, stk. 3, og § 8, stk. 2, nævnte projekter og afgiver for øvrige projekter anbefaling til Jordbrugsdirektoratet vedrørende tildeling af tilskud.

Stk. 2. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer eller disses suppleanter er til stede.

Stk. 3. Beslutning træffes ved simpelt flertal. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.

§ 3. Der optages referat af udvalgets forhandlinger. Et mindretal kan kræve sin holdning optaget i mødereferatet.

Stk. 2. Referatet sendes til udvalgets medlemmer og suppleanterne for disse.

§ 4. Udvalget afgiver årligt en rapport om udvalgets arbejde til Landbrugsministeriet.

§ 5. Udvalget kan ved enstemmighed fastsætte retningslinier for, i hvilke sager formanden kan træffe beslutning på udvalgets vegne, jf. lovens § 7, stk. 4, og § 13 a, stk. 2.

§ 6. Alle, der deltager i udvalgets arbejde, er underkastet forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og inhabilitet.

§ 7. Jordbrugsdirektoratet er sekretariat for udvalget, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 741 af 16. august 1994.

Stk. 2. Sekretariatet forbereder forelæggelsen af de sager, der skal behandles af Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien og indhenter udtalelse fra Det Økologiske Jordbrugsråd i sager, der vedrører produktudvikling inden for økologisk jordbrug.

Landbrugsministeriet, den 23. september 1994

P. M. V.

Nils Bernstein

/ Søren Sørensen

Officielle noter

Ingen