Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om forlængelse af generel call-in af genteknoligisk produktion Nr 14015 af 18/06/1990

Lov nr. 288 af 4. juni 1986 om miljø og genteknologi har til formål at sikre miljø, natur og sundhed, herunder ernæringshensyn, i forbindelse med anvendelse af genteknologi.

Lovens § 10 regulerer udledning fra produktion, hvor der fremstilles eller anvendes genteknologisk fremstillede organismer eller celler. Af bestemmelsen fremgår, at godkendelse gives af amtsrådet.

Miljøministeren gav imidlertid i forbindelse med vedtagelsen af loven overfor Folektinget tilsagn om at anvende call-in bestemmelsen i lovens § 25, stk. 1 i alle sager om godkendelse efter § 10, indtil ministeren omkring 1. februar 1988 havde givet Folektinget en redegørelse for, hvorledes loven havde virket.

I skrivelse af 25. juli 1986 blev dette tilkendegivet overfor amtsrådene og Hovedstadsrådet.

I miljøministerens redegørelse af 12. januar 1988 om, hvorledes loven om miljø og genteknologi havde virket, blev det anført, at den generelle call-in ville blive forlænget indtil lovens revision i folketingssamlingen 1989-90. Dette blev meddelt amtsrådene og Hovedstadsrådet ved skrivelse af 8. februar 1988, og den generelle call-in for sager om genteknologisk produktion blev fastsat til at gælde frem til 1. juli 1990.

Revisionen af loven er imidlertid ved lov nr. 338 af 24. maj 1989 blevet udsat til folketingssamlingen 1990-91, og i overensstemmelse hermed forlænges den generelle call-in i medfør af § 25, stk. 1 i lov om miljø og genteknologi således, at afgørelse i alle sager efter § 10 træffes af ministeren i stedet for at amtsrådet (i hovedstadsområdet af kommunalbestyrelserne i København og Frederiksberg). Afgørelser efter § 10 vil blive truffet af Miljøstyrelsen, idet kompetencen er delegeret hertil, jf. § 1, nr. 3, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 439 af 21. juni 1989.

Ansøgninger om tilladelse til produktion efter § 10 skal derfor videresendes til Miljøstyrelsen, hvor de vil blive behandlet i overensstemmelse med hidtidig praksis. Der henvises til Levndesmiddelstyrelsens vejledning fra november 1986 om genteknologi og industriel produktion, specielt afsnit 3.2.

Denne call-in gælder, indtil en eventuel ny eller ændret lov om miljø og genteknologi træder i kraft, dog senest indtil 1. oktober 1991.

Kopi er sendt til samtlige kommunalbestyrelser.

Lone Dybkjær

/Hans Jurgen Stehr

Officielle noter

Særlig noter:

Afgørelse i alle sager efter lovens § 10 træffes af miljøministeren i stedet for amtsrådet, jf. lovens § 25, stk. 1. Ministerens kompetence er delegeret til Miljøstyrelsen. Denne call-in gælder indtil en evt. ny eller ændret lov træder i kraft, dog senest indtil 1. oktober 1991.