Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om tillæg til cirkulære af 1. september 1977 om olieaffald

(til samtlige kommunalbestyrelser)


»5 A. Supplerende regler om afbrænding af olieaffald.

Fra 1. februar 1988 må der ikke længere gives dispensation fra afleveringspligten for olieaffald til bortskaffelse i fyr med en termisk effekt under 1 MW.

Følgende mindstekrav skal være opfyldt i forbindelse med en kommunalbestyrelses godkendelse af en dispensationsansøgning til afbrænding i fyr med en termisk effekt over 1 MW:

1. Emissionsgrænseværdier (timemiddelværdier, der aldrig må overskrides) for visse stoffer der afgives under forbrænding af olieaffald.

 

 Forurenende stof         Grænseværdi mg/Nm3 

 Cadmium .........................     0,2 

 Nikkel ..........................     1 

 Crom ............................     5 

 Kobber ..........................     5 

 Vanadium ........................     5 

 Bly .............................     5 

 Hydrogenchlorid .................     100 

 Hydrogenfluorid .................      5 

 Svovldioxid .....................     900 

 Støv (i alt) ....................      50 

2 a. Det højeste tilladelige PCB/PCT-niveau i olieaffald til forbrænding fastsættes til 50 ppm.

2 b. Olieaffald, der indeholder mere end 1 ppm PCB/PCT skal i mindst 2 sekunder under forbrændingen udsættes for en temperatur højere end 1200 grader C ved tilstedeværelse af mindst 6 pct. ilt i røggassen.«

Det skal understreges, at dette cirkulæretillæg kun vedrører nye dispensationsansøgninger.

I en kommende samlet bekendtgørelse om olie- og kemikalieaffald vil der være hjemmel til at inddrage de dispensationer til afbrænding af olieaffald der strider mod ovennævnte regler. Den nye samlede bekendtgørelse forventes at træde i kraft i foråret 1988.

Miljøstyrelsen, den 7. januar 1988

JENS KAMPMANN

/Suzanne Arup Veltzee

Officielle noter

Ingen