Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse vedrørende bekendtgørelse om kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyringsanlæg (bekendtgørelse nr. 99 af 27. februar 1981), samt instruks for skorstensfejer vedrørende kontrolmåling af mindre oliefyringsanlæg (instruks af 27. februar 1981).

En revideret kontrolordning for mindre oliefyringsanlæg træder i kraft 1. april 1981.

Byggestyrelsen har med hjemmel i § 31 A i byggeloven fastsat nye regler for kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyringsanlæg. Reglerne, der er fastsat i ovennævnte bekendtgørelse og instruks, er udsendt til samtlige kommuner og amtskommuner.

Den vigtigste ændring findes i bekendtgørelsens § 1, hvoraf det fremgår, at grænsen for de i denne ordning omhandlede oliefyringsanlæg er sat op fra 60 kW til anlæg med en indfyret effekt på til og med 120 kW. En anden ændring er § 3, stk. 2, der pålægger servicemontøren fra det registrerede servicefirma at udfylde og opsætte en mærkat forsynet med betegnelsen OR-fyrtest.

Udover disse to punkter er der ingen væsentlige ændringer i de reviderede regler.

Ifølge bekendtgørelsen skal kedler i mindre oliefyringsanlæg renses mindst een gang om året.

Herudover foretages een gang årligt kontrolmålinger af mindre oliefyringsanlæg af skorstensfejeren, med mindre en ejer eller bruger af et mindre oliefyringsanlæg dokumenterer, at der foreligger en aftale om et årligt eftersyn af anlægget med en servicevirksomhed, der er registreret i henhold til den af byggestyrelsen godkendte registreringsordning for oliefyrservicefirmaer.

Såfremt skorstensfejerens målinger viser, at de fastsatte værdier for røgtab og sodtal overstiges, har ejeren/brugeren pligt til inden 4 uger efter målingen at lade foretage justering af fyret og eventuelt fornøden rensning af kedlen.

I byggestyrelsens instruks af 27. februar 1981 for skorstensfejer vedrørende kontrolmåling af mindre oliefyringsanlæg er fastsat de nærmere regler for skorstensfejerens arbejde.

§ 5 omhandler den situation, hvor skorstensfejeren formenes adgang til at foretage kontrolmåling. I henhold til denne bestemmelse skal skorstensfejeren indberette til kommunen, såfremt en ejer/bruger af et mindre oliefyringsanlæg nægter skorstensfejeren adgang til at foretage kontrolmåling.

I denne anledning vil man fra byggestyrelsens side alene anmode kommunen om at registrere en manglende opfyldelse af bestemmelserne, således at byggestyrelsen på et senere tidspunkt kan danne sig et indtryk af omfanget heraf.

PDV

EB

Ejner Jerking

Officielle noter

Ingen