Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse vedrørende Bekendtgørelse om kontrol og vedligeholdelse af større olie og gasfyrede varmeanlæg m.v. samt fjernvarmeforsynede varmeanlæg i større ejendomme


Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd

Nye regler

Med hjemmel i byggelovens § 31 A har Byggestyrelsen fastsat regler om kontrol og vedligeholdelse af større varmeanlæg. Ordningen trådte ikraft 1. april 1981 og omfattede fra starten kun oliefyrede varmeanlæg med en indfyret effekt på mere end 120 kW. Med virkning fra 1. oktober 1984 udvidedes ordningen til også at omfatte gasfyrede varmeanlæg med en indfyret effekt på mere end 120 kW. Med virkning fra den 1. januar 1987 udvides ordningen til også at omfatte fjernvarmeforsynede varmeanlæg i større ejendomme. I forbindelse hermed har Byggestyrelsen udarbejdet bekendtgørelse nr. 748 af 23. oktober 1986, der vedlægges i et antal eksemplarer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1987. Samtidig hermed ophæves bekendtgørelse nr. 438 af 16. august 1984 om kontrolmåling, justering og rensning af større olie- og gasfyrede varmeanlæg m.v.

Også fjernvarme

Fra 1. januar 1987 er som nævnt også fjernvarmeforsynede varmeanlæg i større ejendomme omfattet af varmekonsulentordningen (VKO). Af nævnte bekendtgørelses § 4 fremgår således, at ejeren af en fjernvarmeforsynet ejendom med et fjernvarmeopvarmet etageareal på mere end 1500 m¥ pr. fjernvarmestik skal træffe aftale med en varmekonsulent om periodisk kontrol af det fjernvarmeforsynede varmeanlæg. Omfanget af varmekonsulentens gennemgang af det fjernvarmeforsynede varmeanlæg i forbindelse med det periodiske kontrolbesøg svarer til det, der hidtil har været gældende for større olie- og gasfyrede varmeanlæg.

Andre ændringer

For så vidt angår større olie- og gasfyrede varmeanlæg medfører bekendtgørelsen kun en enkelt ændring. Ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 2 er olie- og gasfyrede varmluftsaggregater af klasse A, jfr. DS 2187 om oliefyrede luftvarmere med tvangscirkulation af luft, ikke længere omfattet af kravet om periodisk kontrol. De nævnte varmluftsaggregater er dog stadig omfattet af bestemmelsen i bekendtgørelsens § 2 om kontrol inden ibrugtagning.

Generelle regler

Reglerne skal sikre, at der foretages systematisk drift og vedligeholdelse af større olie- og gasfyrede varmeanlæg samt fjernvarmeforsynede varmeanlæg i større ejendomme. For at gennemføre dette er der pålagt ejere/brugere forskellige pligter i henhold til bekendtgørelsen.

Ordningen gælder også for kommunalt og amtskommunalt ejede bygninger.

Som ejer eller bruger skal man træffe aftale med en registreret varmekonsulent om mindst en årlig gennemgang af anlægget.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at en registreret varmekonsulent ikke nødvendigvis skal være ansat i et varmekonsulentfirma, men konsulenten kan være en af kommunen eller af en privat bygningsejer ansat konsulent. Dette er dog under forudsætning af, at konsulenten er registreret i henhold til registreringsordningen for varmekonsulenter.

Man skal endvidere sørge for, at der føres en driftsjournal, hvori alle væsentlige oplysninger om anlægget skal noteres.

Såfremt det af driftsjournalen, eller af konsulentens gennemgang fremgår, at anlægget ikke fungerer tilfredsstillende, skal de fornødne foranstaltninger sættes i værk for at bringe anlægget i god driftstilstand.

Betalingen for varmekonsulentens ydelser er fastsat i et af Byggestyrelsen godkendt takstregulativ.

I lighed med ordningen, der gælder for mindre oliefyringsanlæg, kan der opstå den situation, at en ejer/bruger af et større fyringsanlæg ikke ønsker at indgå på vilkårene fastsat i bekendtgørelsen. Dette kan ske dels ved, at den i bekendtgørelsens § 4 krævede aftale slet ikke indgås, dels ved at de i bekendtgørelsen fastsatte foranstaltninger ikke udføres. Det skal i denne forbindelse understreges, at der ved en effektiv gennemførelse af ordningen, vil blive tale om betydelige energibesparelser. Det betragtes derfor som værende af stor vigtighed, at alle de af ordningen omfattede anlæg kommer ind under ordningen.

Sanktioner

Det har siden ordningens start været hensigten, at man via information skulle få de pågældende ejere/brugere til at tilslutte sig ordningen. Det skal dog i denne forbindelse oplyses, at der er hjemmel til for kommunerne at benytte byggelovens almindelige sanktionsbestemmelser.

Kontrol af energiøkonomi på installationstidspunktet

Samtidig med at varmekonsulentordningen blev udvidet til også at gælde for større gasfyrede varmeanlæg, skete der en indarbejdning af et EF-direktiv om ydeevne i større varmeproducerende anlæg, der anvendes til rumopvarmning eller produktion af varmt vand. Ifølge EF-direktivet skal varmeproducerende anlægs energiøkonomi kontrolleres på installationstidspunktet såfremt anlægget ikke er underkastet kontrol på fabrikationsstadiet. Indarbejdningen af EF-direktivet er sket ved i bekendtgørelsens § 2 at fastsætte, at ejeren af et nyt olie- eller gasfyret varmeanlæg med en indfyret effekt på mere end 120 kW (nedre brændværdi), forinden ibrugtagningen, skal lade en varmekonsulent kontrollere om anlægget opfylder de energimæssige krav i bygningsreglementet.

Til brug for bygningsmyndighedens behandling af en byggesag vedrørende installering af et nye olie- eller gasfyret varmeanlæg, skal ejeren oplyse bygningsmyndigheden om resultatet af varmekonsulentens gennemgang af varmeanlægget, jfr. bekendtgørelsens § 2, stk. 2. Til dette formål har Byggestyrelsen udarbejdet en blanket, af hvilken et eksemplar vedlægges. Kommunerne bør i deres egenskab af bygningsmyndighed være opmærksomme på, at disse blanketter i udfyldt stand indsendes efter varmekonsulentens gennemgang.

Større fjernvarmeforsynede varmeanlæg er jfr. bekendtgørelsens § 2 ikke omfattet af kravet om kontrol af anlæggets energiøkonomi inden ibrugtagning.

Anlæg under 120 kW

Med hensyn til olie- eller gasfyrede anlæg mellem 60 kW og 120 kW skal kedler og oliebrændere jfr. bygningsreglementets kap. 10.2.2, stk. 3 og stk. 4 være godkendt af Byggestyrelsen. Ændringerne fremgår af tillæg 2 til bygningsreglementet af 1982 og trådte i kraft den 15. december 1984.

Konvertering til gas

Overgang fra fyring med fast eller flydende brændsel til gasfyring vil i visse tilfælde være at sidestille med installering af et nyt varmeanlæg og dermed være omfattet af bekendtgørelsens § 2. Såfremt overgangen fra eksempelvis oliefyret til gasfyret varmeanlæg indebærer udskiftning af såvel brænder som kedel vil en sådan udskiftning være omfattet af bekendtgørelsens § 2 under forudsætning af, at anlægget er større end 120 kW (nedre brændværdi).

Eventuel byggesagsbehandling

Vejledende for om overgang til gasfyring for anlæg større end 120 kW kræver byggesagsbehandling er, om der i forbindelse med overgangen finder væsentlige bygningsmæssige ændringer sted. Der kan her eksempelvis være tale om bygningsmæssige ændringer i kedelrummet, ombygning af eksisterende skorsten, opførelse af ny skorsten samt væsentlige ændringer af varme- og varmtvandsanlægget. En udskiftning af såvel brænder som kedel vil efter Byggestyrelsens opfattelse, tillige betyde en væsentlig ændring af varme- og varmtvandsanlægget, og dermed kræve byggesagsbehandling.

Ny VKO-pjece

Byggestyrelsen har i forbindelse med udvidelsen af VKO ladet udarbejde en informationspjece, som vil blive udsendt så snart den er færdigtrykt.

Tidligere retningslinier

Nærværende cirkulæreskrivelse opsamler de retningslinier som tidligere er givet ved cirkulæreskrivelser af h.h.v. 30. marts 1981 og 2. oktober 1984, som hermed ophæves.

Marius Kjeldsen

/Ejner Jerking

Officielle noter

Ingen