Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om erhvervsdrivende virksomheder, lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer 1)

(Ændringer som følge af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 324 af 7. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, ophæves.

2. I § 6, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »indskydes«: »eller overtages«.

3. § 6 a, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Nævnte åbningsbalance skal udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).«

4. § 6 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelserne i § 54 b i denne lov, § 13, stk. 1, i lov om statsautoriserede revisorer og § 7, stk. 1, i lov om registrerede revisorer finder tilsvarende anvendelse på vurderingsmænd.«

5. § 28 b, stk. 4, ophæves.

6. I § 29, stk. 2, 2. pkt., og § 112, 1. pkt., ændres »årsregnskabet« til: »årsrapporten«.

7. I § 29, stk. 2, 2. pkt., nr. 1, ændres »Afskrift af det seneste årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning og eventuelt koncernregnskab« til: »Den seneste reviderede årsrapport«.

8. I § 29, stk. 2, 2. pkt., nr. 2, ændres »årsberetningens« til: »årsrapportens«.

9. § 32, stk. 4, ophæves.

10. I § 38, stk. 2, sidste pkt., udgår »jf. § 32, stk. 4,«.

11. § 39, stk. 1, affattes således:

»Selskabet kan udstede fondsaktier ved til aktiekapitalen at overføre beløb, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som

1) overført overskud,

2) reserver med undtagelse af reserve for egne aktier eller

3) overkurs ved emission.«

12. I § 40 a, stk. 2, sidste pkt., og i § 40 b, stk. 3, sidste pkt., udgår »samt stk. 4,«.

13. § 44 a, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Der skal efter nedsættelsen være fuld dækning for

1) aktiekapitalen,

2) fond for overkurs ved emission,

3) fond for amortiserede aktier,

4) reserve for egne aktier,

5) reserve for opskrivning efter indre værdis metode,

6) alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt

7) reserver, der er bundne i henhold til vedtægterne.«

14. § 47, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. § 44 a, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

15. I § 48, stk. 6, ændres »datterselskabs« til: »aktieselskabs«.

16. I § 48 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Et aktieselskab må ikke erhverve eller besidde anparter i moderselskabet.«

17. § 48 h, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på et aktieselskabs tegning af aktier eller anparter i moderselskabet. De pågældende aktier eller anparter anses som tegnet af datterselskabets bestyrelse og direktion som nævnt i stk. 3.«

18. I § 54 a, stk. 1, og § 118 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)« til: »årsregnskabsloven«.

19. Efter § 54 a indsættes:

»§ 54 b. Bestyrelsen og direktionen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af selskabet og, hvis selskabet er et moderselskab, dets koncern i henhold til årsregnskabsloven.

Stk. 2. Bestyrelsen og direktionen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen og direktionen i et aktieselskab, der er datterselskab i en koncern i henhold til årsregnskabsloven, har tilsvarende forpligtelser over for modervirksomhedens revisor.«

20. § 56, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Revisionsprotokollen, som det påhviler revisor at føre i henhold til revisorlovgivningen, skal forelægges i ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. I selskaber, som har aktier optaget til notering på en fondsbørs, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. og i statslige aktieselskaber, skal forretningsordenen i det mindste indeholde bestemmelser, der

1) fastlægger bestyrelsens konstitution og beslutningsdygtighed, samt med hvilket interval der skal afholdes møder,

2) fastlægger retningslinjer for arbejdsdelingen, herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser, mellem bestyrelsen og direktionen eller andre etablerede organer,

3) fastlægger, hvorledes bestyrelsen fører tilsyn med direktionens ledelse af selskabets virksomhed og med datterselskaber,

4) fastlægger retningslinjer for oprettelse og føring af bøger, fortegnelser og protokoller efter denne lov,

5) pålægger bestyrelsen at tage stilling til selskabets organisation såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering,

6) pålægger bestyrelsen at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver,

7) pålægger bestyrelsen at følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici,

8) pålægger bestyrelsen at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse,

9) pålægger bestyrelsen at gennemgå selskabets perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra samt

10) pålægger bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision.«

21. § 69 affattes således:

»§ 69. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. På generalforsamlingen skal den reviderede årsrapport fremlægges.

Stk. 2. På generalforsamlingen skal afgørelse træffes

1) om godkendelse af årsrapporten,

2) om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport og

3) om andre spørgsmål, som efter selskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen.«

22. I § 73, stk. 6, ændres »årsregnskab i moderselskaber tillige koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning« til: » revideret årsrapport«.

23. I § 76, stk. 1, ændres »årsregnskabet, årsberetningen samt et eventuelt koncernregnskab« til: »den reviderede årsrapport «.

24. Efter § 76 indsættes:

»§ 76 a. Revisor har ret til at være til stede på generalforsamlingen. Revisor skal være til stede, såfremt bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en aktionær anmoder herom. I statslige aktieselskaber og selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal revisor være til stede på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. På generalforsamlingen skal revisor besvare spørgsmål om den af revisor påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling.

Stk. 3. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsrapporter m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen anmoder derom.«

25. Kapitel 11 affattes således:

»Kapitel 11

Revision og granskning

§ 82. Generalforsamlingen vælger en eller flere revisorer samt eventuelle suppleanter for disse i henhold til lov og vedtægter. Vedtægterne kan endvidere tillægge andre ret til at udpege yderligere en eller flere revisorer.

Stk. 2. Har aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen, stemt for en yderligere revisor på en generalforsamling, hvor valg af revisor er på dagsordenen, kan en aktionær senest 4 uger efter generalforsamlingen kræve, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udnævner en revisor, der skal deltage i revisionen sammen med den eller de øvrige revisorer for tiden til og med næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Har selskabet ikke en i henhold til loven krævet revisor, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udnævne revisor, når anmodning herom fremsættes af et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en aktionær. Udnævnelsen gælder for tiden, indtil ny revisor er valgt på foreskreven måde.

Stk. 4. I de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde registreres revisors indtræden uden anmeldelse. Styrelsen fastsætter vederlaget til den udpegede revisor. Omkostninger ved den lovpligtige revision af selskabets årsrapport afholdes af statskassen, men dækkes endeligt af selskabet.

§ 83. En dattervirksomhed af et statsligt aktieselskab eller et aktieselskab, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal så vidt muligt vælge en revisor, der er valgt af moderselskabets generalforsamling. Hvis dette ikke er muligt, skal dattervirksomheden i stedet så vidt muligt vælge en revisor, der er samarbejdspartner med en revisor, der er valgt af moderselskabets generalforsamling.

§ 84. Fratræder revisor, eller ophører revisionen på anden måde, inden revisors hverv udløber, skal revisor straks meddele dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal revisor tillige straks give meddelelse om sin fratræden til denne fondsbørs.

Stk. 2. Fratræder revisor, eller ophører funktionen på anden måde, jf. stk. 1, og er der ingen suppleant til at indtræde i dennes sted, skal bestyrelsen snarest foranledige valg af ny revisor efter § 82, stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med henblik herpå senest 2 uger efter, at fratrædelsen er meddelt selskabet. I statslige aktieselskaber og i selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs, skal indkaldelsen dog ske senest 8 dage efter, at fratrædelsen er meddelt selskabet.

§ 85. Revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som generalforsamlingen stiller, for så vidt de ikke strider mod lov eller mod selskabets vedtægter eller god revisionsskik. Endvidere skal revisor påse, om bestyrelsen overholder sine pligter til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Konstaterer revisor, at de omhandlede krav ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen.

§ 86. En aktionær kan på den ordinære generalforsamling eller på en generalforsamling, hvor emnet er sat på dagsordenen, fremsætte forslag om en ekstraordinær granskning af selskabets stiftelse eller af nærmere angivne forhold vedrørende selskabets forvaltning eller af visse regnskaber. Vedtages forslaget med simpel stemmeflerhed, vælger generalforsamlingen en eller flere granskningsmænd.

Stk. 2. Vedtages forslaget ikke, men opnår det dog tilslutning fra aktionærer, som repræsenterer 25 pct. af aktiekapitalen, kan en aktionær senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse anmode skifteretten på selskabets hjemsted om at udnævne granskningsmænd. Skifteretten skal give selskabets ledelse og revisor og i givet fald den, hvis forhold anmodningen omfatter, adgang til at udtale sig, før den træffer sin afgørelse. Anmodningen skal kun tages til følge, såfremt skifteretten finder den tilstrækkelig begrundet. Skifteretten fastsætter antallet af granskningsmænd. Skifterettens afgørelser er genstand for kære.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 54 b i denne lov, § 13, stk. 1, i lov om statsautoriserede revisorer og § 7, stk. 1, i lov om registrerede revisorer finder tilsvarende anvendelse på granskningsmænd.

Stk. 4. Granskningsmændene, der skal afgive en skriftlig beretning til generalforsamlingen, er berettiget til at få et vederlag af selskabet. Er granskningsmændene udnævnt af skifteretten, fastsættes vederlaget af denne.

Stk. 5. Senest otte dage før generalforsamlingen skal granskningsmændenes beretning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.«

26. I § 109 ændres »det senest godkendte årsregnskab« til: »den senest reviderede og godkendte årsrapport« .

27. § 110, stk. 1, affattes således:

»Selskabet kan til udbytte anvende beløb, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Følgende kan dog ikke anvendes:

1) Fond for overkurs ved emission,

2) fond for amortiserede aktier,

3) reserve for egne aktier,

4) reserve for opskrivning efter indre værdis metode,

5) alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt

6) reserver, der er bundne i henhold til vedtægterne.«

28. § 111, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Overkursfonden kan helt eller delvis anvendes til

1) eliminering af underskud, der ikke kan elimineres på anden måde, og

2) andre formål under de i § 46, stk. 1, angivne betingelser.«

29. I § 111 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, nr. 1, gælder tilsvarende for reserven for opskrivning efter indre værdis metode.«

30. I § 118 ændres »hvis selskabet ikke rettidigt til styrelsen har indsendt årsregnskab m.v. i behørig stand efter lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. « til: »hvis styrelsen ikke rettidigt har modtaget selskabets reviderede årsrapport i behørig stand efter årsregnskabsloven«.

31. I § 118 a, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Den selskabs- eller regnskabskyndige kan tilsvarende anmode de statslige told- og skattemyndigheder om oplysninger.«

32. I § 121, stk. 3, ændres »regnskabers« til: »årsrapporters«.

33. I § 134, 1. pkt., § 134 h, stk. 4, § 134 j, stk. 1, 1. pkt., § 134 k, § 135, stk. 1, 2. pkt., og § 136, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »gæld« til: »forpligtelser«.

34. § 134 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Redegørelsen vedhæftes et revideret fusionsregnskab, jf. årsregnskabslovens § 129. Datoen for fusionsregnskabets åbningsbalance skal ligge inden for 6 måneder forud for fusionsplanens underskrivelse.«

35. § 134 e, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. De nedenfor anførte dokumenter skal senest 4 uger før generalforsamlingen fremlægges på hvert fusionerende selskabs kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig vederlagsfrit tilstilles enhver noteret aktionær, der har anmodet herom:

1) Fusionsplanen,

2) hvert af de fusionerende selskabers reviderede årsrapporter for de sidste tre regnskabsår eller den kortere tid, selskabet måtte have bestået,

3) bestyrelsens redegørelse, herunder fusionsregnskabet, jf. § 134 b, stk. 2, samt

4) vurderingsmændenes udtalelser og erklæringer i henhold til § 134 c.«

36. I § 134 i, 3. pkt., ændres »nr. 3-5« til: »nr. 3 og 4«.

37. § 134 j, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Der skal endvidere udarbejdes et revideret fusionsregnskab, jf. årsregnskabslovens § 129.«

38. I § 145, stk. 1, ændres »§ 95« til: »§ 86«.

39. I § 152, stk. 1, nr. 3, ændres »årsregnskab for selskabet med årsberetning og eventuelt koncernregnskab i overensstemmelse med §§ 63 a og 63 b i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.« til: »årsrapport for det udenlandske selskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens §§ 143 og 144,«.

40. § 153, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Et aktieselskabs navn skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

41. I § 153, stk. 4, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»For anmeldelse af mere end i alt 5 binavne pr. selskab betales 1.000 kr. pr. binavn. Dette gælder dog ikke navne eller binavne, som videreføres i forbindelse med omdannelse, fusion eller spaltning.«

42. § 154, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Breve, udskrifter og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen. Dokumenterne kan være med eller uden underskrift, kan forsynes med maskinelt gengivet underskrift, digital signatur eller tilsvarende efter styrelsens valg.

Stk. 3. Anmeldelser, regnskaber og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager i henhold til denne lov, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen. Dokumenterne kan være med personlig underskrift, med maskinelt gengivet underskrift, med digital signatur eller tilsvarende efter styrelsens nærmere bestemmelse. Styrelsen fastsætter regler om elektronisk indsendelse af de omhandlede dokumenter, herunder at indsendelse skal ske i en af styrelsen fastsat struktureret form. Styrelsen kan endvidere stille nærmere krav til de anvendte elektroniske systemer.

Stk. 4. Styrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering, herunder hvilke forhold anmeldere eller andre selv kan registrere i styrelsens edb-system, og for brugen af dette system. Sådanne registreringer træder i stedet for indsendelse af anmeldelse. § 156 gælder også for sådanne registreringer.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

43. § 157 a, 1. pkt., affattes således:

»Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af § 154, stk. 3 og 4, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i indtil 5 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget, jf. § 157, stk. 1.«

44. I § 161, stk. 3, ændres »§ 154, stk. 2, 2. og 4. pkt.,« til: »§ 154, stk. 3, 4. og 5. pkt., og stk. 4, 1. pkt.,«.

§ 2

I lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 325 af 7. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »indskydes«: »eller overtages«.

2. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. Bestyrelsen og direktionen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af selskabet og, hvis selskabet er et moderselskab, dets koncern i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

Stk. 2. Bestyrelsen og direktionen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen og direktionen i et anpartsselskab, der er datterselskab i en koncern i henhold til årsregnskabsloven, har tilsvarende forpligtelser over for modervirksomhedens revisor.«

3. § 21 affattes således:

»§ 21. Hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer, føres der en protokol over forhandlingerne, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et ledelsesmedlem, der ikke er enig i beslutningen, har ret til at få sin mening indført i protokollen. De tilstedeværende ledelsesmedlemmer underskriver endvidere den af revisor udarbejdede revisionsprotokol.

Stk. 2. Revisor skal påse, om ledelsen overholder sine pligter til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Konstaterer revisor, at de omhandlede krav ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen.«

4. Overskriften til § 23 affattes således:

»Bestyrelsesmedlemmers og revisorers udtræden«.

5. I § 23 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Fratræder revisor, eller ophører revisionen på anden måde, inden revisors hverv udløber, skal revisor straks meddele dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

6. § 29 affattes således:

»§ 29. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven, jf. dog § 28, stk. 1. På generalforsamlingen skal den reviderede årsrapport fremlægges.

Stk. 2. Anpartshaverne skal træffe afgørelse om

1) godkendelse af årsrapporten,

2) anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport og

3) andre spørgsmål, som efter selskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen.

Stk. 3. Revisor har ret til at være til stede på generalforsamlingen. Revisor skal være til stede, hvis et ledelsesmedlem eller en anpartshaver anmoder herom.

Stk. 4. På generalforsamlingen skal revisor besvare spørgsmål om den af revisor påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling.«

7. § 43, stk. 1, affattes således:

»Selskabet kan udstede fondsanparter ved til anpartskapitalen at overføre beløb, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som

1) overført overskud eller

2) reserver med undtagelse af reserve i henhold til årsregnskabslovens § 35.«

8. I § 44 ændres »det senest godkendte årsregnskab« til: »den senest reviderede og godkendte årsrapport«.

9. Overskriften til § 45 affattes således:

»Resultatanvendelse«.

10. I § 45, stk. 1, ændres »årsregnskabet« til: »den reviderede årsrapport«.

11. § 45, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Selskabet kan til udbytte anvende beløb, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Følgende kan dog ikke anvendes:

1) Reserve i henhold til årsregnskabslovens § 35,

2) reserve for opskrivning efter indre værdis metode,

3) alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt

4) reserver, der er bundne i henhold til vedtægter.

Stk. 3. Reserven for opskrivning efter indre værdis metode kan helt eller delvis anvendes til eliminering af underskud, der ikke kan elimineres på anden måde.«

12. I § 46, stk. 3, ændres »samt de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og selskabets vedtægter« til: », reserve i henhold til årsregnskabslovens § 35, reserve for opskrivning efter indre værdis metode, alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver og reserver, der er bundne i henhold til vedtægterne«.

13. I § 61 ændres »hvis styrelsen ikke rettidigt har modtaget årsregnskab m.v.« til: »hvis styrelsen ikke rettidigt har modtaget selskabets reviderede årsrapport«.

14. I § 63, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Den selskabs- eller regnskabskyndige kan tilsvarende anmode de statslige told- og skattemyndigheder om oplysninger.«

15. I § 69 ophæves stk. 1 og 2, og i stedet indsættes:

»Breve, udskrifter og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen. Dokumenterne kan være med eller uden underskrift, kan forsynes med maskinelt gengivet underskrift, digital signatur eller tilsvarende efter styrelsens valg.

Stk. 2. Anmeldelser, regnskaber og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager i henhold til denne lov, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen. Dokumenterne kan være med personlig underskrift, med maskinelt gengivet underskrift, med digital signatur eller tilsvarende efter styrelsens nærmere bestemmelse. Styrelsen fastsætter regler om elektronisk indsendelse af de omhandlede dokumenter, herunder at indsendelse skal ske i en af styrelsen fastsat struktureret form. Styrelsen kan endvidere stille nærmere krav til de anvendte elektroniske systemer.

Stk. 3. Styrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering, herunder hvilke forhold anmeldere eller andre selv kan registrere i styrelsens edb-system, og for brugen af dette system. Sådanne registreringer træder i stedet for indsendelse af anmeldelse. § 71 gælder også for sådanne registreringer.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

16. I § 74 affattes 1. pkt. således:

»Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af § 69, stk. 2 og 3, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i indtil 5 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget, jf. § 73, stk. 1.«

17. I § 79, stk. 1, 2. pkt., udgår »og granskningsmænd«.

18. I § 79, stk. 2, ændres »§ 69, stk. 1,« til: »§ 69, stk. 2, 4. og 5. pkt., og stk. 3, 1. pkt.,«.

§ 3

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 20. juni 1996, som ændret senest ved lov nr. 980 af 17. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, nr. 1, ændres »årsregnskab« til: »årsrapport«.

2. I § 21 indsættes efter stk. 4:

»Stk. 5. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsrapporter m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen eller direktionen anmoder herom.

Stk. 6. Revisionsprotokollen, som det påhviler revisor at føre i henhold til revisorlovgivningen, skal forelægges i ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.«.

3. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Bestyrelsen og direktionen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fonden og, hvis fonden er en moderfond, koncernen.

Stk. 2. Bestyrelsen og direktionen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.«

4. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Revision m.v.«,

og overskriften til § 28, »Årsregnskab m.v.« samt overskriften til §§ 29-39, »Revision« udgår.

5. § 28 ophæves.

6. I § 29, stk. 1, ændres »årsregnskab og koncernregnskab« til: »årsrapport«.

7. § 29, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Revisor skal påse, om bestyrelsen overholder sine pligter til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Konstaterer revisor, at de omhandlede krav ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring herom, der fremsendes til fondsmyndigheden.

Stk. 4. Fratræder revisor, eller ophører revisionen på anden måde, inden revisors hverv udløber, skal revisor straks meddele dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

8. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Uddeling og resultatanvendelse«.

9. § 41 affattes således:

»§ 41. Til uddeling kan anvendes beløb, der i fondens senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Følgende kan dog ikke anvendes:

1) Reserver for opskrivning efter indre værdis metode,

2) alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver samt

3) reserver, der er bundne i henhold til vedtægter.

Stk. 2. Reserven for opskrivning efter indre værdis metode kan helt eller delvis anvendes til eliminering af underskud, der ikke kan elimineres på anden måde.

Stk. 3. Foruden det i stk. 1 anførte kan kapitalnedsættelsesbeløb efter § 11 anvendes til uddeling.«

10. § 53, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

11. I § 55, stk. 1, ændres »§ 60, stk. 1,« til: »§ 60, stk. 2 og 3,«.

12. I § 56, stk. 1, udgår »og modtagelse af årsregnskab m.v. efter § 53, stk. 4,«.

13. § 58 ophæves.

14. § 59, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Fondens bestyrelse og direktion skal give granskningsmændene de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fonden og, hvis fonden er en moderfond, koncernen.

Stk. 3. Bestyrelsen og direktionen skal give granskningsmændene adgang til at foretage de undersøgelser, de finder nødvendige, og skal sørge for, at granskningsmændene får de oplysninger og den bistand, som granskningsmændene anser for nødvendig for udførelsen af deres hverv.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

15. § 60 affattes således:

»§ 60. Breve, udskrifter og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen. Dokumenterne kan være med eller uden underskrift, kan forsynes med maskinelt gengivet underskrift, digital signatur eller tilsvarende efter styrelsens valg.

Stk. 2. Anmeldelser, regnskaber og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager i henhold til denne lov, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen. Dokumenterne kan være med personlig underskrift, med maskinelt gengivet underskrift, med digital signatur eller tilsvarende efter styrelsens nærmere bestemmelse. Styrelsen fastsætter regler om elektronisk indsendelse af de omhandlede dokumenter, herunder at indsendelse skal ske i en af styrelsen fastsat struktureret form. Styrelsen kan endvidere stille nærmere krav til de anvendte elektroniske systemer.

Stk. 3. Styrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering, herunder hvilke forhold anmeldere eller andre selv kan registrere i styrelsens edb-system, og for brugen af dette system. Sådanne registreringer træder i stedet for indsendelse af anmeldelse. § 53, stk. 3, gælder også for sådanne registreringer.

Stk. 4. Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af stk. 2 og 3 kan styrelsen i indtil 5 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget, jf. § 55, stk. 1.

Stk. 5. Styrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse, udskrifter m.v., bekendtgørelse, for brugen af styrelsens edb-system og rykkerbreve ved for sen betaling. Styrelsen kan endvidere fastsætte regler om, at de enkelte fonde skal betale et gebyr til dækning af udgifterne ved administration af denne lov.«

16. § 61 affattes således:

»§ 61. Registreringer samt modtagne anmeldelser med bilag, fusionsplaner og erklæringer fra vurderingsmænd i forbindelse hermed er offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Oplysninger m.v. vedrørende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold, som fondsmyndigheden er i besiddelse af, er ikke offentligt tilgængelige, hvis oplysningerne er undtaget fra aktindsigt efter reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om, at oplysninger, som fondsmyndigheden er i besiddelse af, og som ikke angår fondens erhvervsaktiviteter, ikke er offentligt tilgængelige.«

17. I § 63, stk. 1, 1. pkt., udgår »og årsregnskaber m.v.«.

18. § 63, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med bøde straffes forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 23, § 25, stk. 3, § 51 eller § 67, stk. 1.«

§ 4

I lov om erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 20. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel ændres til:

»Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder«.

2. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.«

3. I § 2, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementarerne er aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform, skal dog anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, idet §§ 10-17 finder tilsvarende anvendelse på disse virksomheder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal registreres om disse virksomheder.«

4. I § 10, stk. 3, 3. pkt., ændres »Omfattes virksomheden af § 18« til: »Skal virksomheden aflægge årsrapport i henhold til årsregnskabslovens § 3, stk. 1, nr. 4«.

5. I § 14, stk. 1, 1. pkt., udgår »og modtagelse af erklæring i henhold til § 19, stk. 6,«, og i 2. pkt. udgår », erklæringer i henhold til § 19, stk. 6,«.

6. I § 15, 1. pkt., udgår »og modtagelse af erklæring i henhold til § 19, stk. 6,«.

7. § 16 affattes således:

»§ 16. Breve, udskrifter og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen. Dokumenterne kan være med eller uden underskrift, kan forsynes med maskinelt gengivet underskrift, digital signatur eller tilsvarende efter styrelsens valg.

Stk. 2. Anmeldelser, regnskaber og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager i henhold til denne lov, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen. Dokumenterne kan være med personlig underskrift, med maskinelt gengivet underskrift, med digital signatur eller tilsvarende efter styrelsens nærmere bestemmelse. Styrelsen fastsætter regler om elektronisk indsendelse af de omhandlede dokumenter, herunder at indsendelse skal ske i en af styrelsen fastsat struktureret form. Styrelsen kan endvidere stille nærmere krav til de anvendte elektroniske systemer.

Stk. 3. Styrelsen fastsætter regler om anmeldelse og registrering m.v., herunder hvilke forhold anmeldere eller andre selv kan registrere i styrelsens edb-system, og for brugen af dette system. Sådanne registreringer træder i stedet for indsendelse af anmeldelse. § 11 gælder også for sådanne registreringer.

Stk. 4. Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af stk. 2 og 3 kan styrelsen i indtil 5 år fra registreringstidspunktet stille krav om indsendelse af bevis for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 5. Styrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse, udskrifter m.v., bekendtgørelse, for brugen af styrelsens edb-system, rykkerbreve ved for sen betaling samt for ikke særligt prissatte ydelser.«

8. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Ledelsens og revisors pligter«.

9. § 18 affattes således:

»§ 18. For de virksomheder omfattet af denne lov, der i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) skal aflægge årsrapport, skal ledelsen give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af virksomheden og, hvis virksomheden er en modervirksomhed, koncernen.

Stk. 2. Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Ledelsen i en virksomhed, der er dattervirksomhed i henhold til årsregnskabsloven, har tilsvarende forpligtelser over for modervirksomhedens revisor.«

10. § 19 affattes således:

»§ 19. Fratræder revisor, eller ophører revisionen på anden måde, inden revisors hverv udløber, skal revisor straks meddele dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

11. I § 21, stk. 1, ændres »eller hvis den ikke rettidigt til styrelsen har indsendt erklæring efter § 11, stk. 2, 2 pkt., eller § 19, stk. 6, eller årsregnskab m.v. i behørig stand efter lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.« til: »eller hvis styrelsen ikke rettidigt har modtaget erklæring efter § 11, stk. 2, 2. pkt., eller årsrapport eller undtagelseserklæring efter årsregnskabsloven«.

12. I § 23, stk. 1, indsættes efter »overtrædelse af«: »§ 2, stk. 3, 2. pkt.,«.

§ 5

I lov om statsautoriserede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 30. juni 1998, som ændret ved lov nr. 227 af 21. april 1999 og lov nr. 1087 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 6 a indsættes:

»§ 6 b. Har en virksomhed pligt til at lade et regnskab revidere, løber revisors hverv, til ny revisor er tiltrådt, medmindre andet følger af lovgivningen, virksomhedens vedtægter eller aftalen mellem virksomheden og revisor, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Revisor kan til enhver tid fratræde hvervet. Fratræden skal dog ske under iagttagelse af reglerne om god revisorskik. Revisor kan afsættes af den, der har valgt vedkommende.

Stk. 3. Fratræder revisor, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til sin fratræden.«

2. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Er en revisionsvirksomhed valgt til revisor, skal den, som revisionen overdrages til i virksomheden, opfylde lovens betingelser.«

3. § 12 affattes således:

»§ 12. Når revisor har afsluttet revisionen, skal revisor forsyne det reviderede regnskab med en revisionspåtegning, der er revisors erklæring om den udførte revision og konklusionen herpå.

Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol. I protokollen skal revisor berette om arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå.«

4. I § 17, stk. 1, 1. pkt., ændres »150-152« til: »150-152 f«, og i 2. pkt. ændres »152« til: »152-152 f«.

5. § 17, stk. 2, ophæves.

§ 6

I lov om registrerede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 502 af 30. juni 1998, som ændret ved lov nr. 227 af 21. april 1999 og lov nr. 1087 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 a indsættes:

»§ 4 b. Har en virksomhed pligt til at lade et regnskab revidere, løber revisors hverv, til ny revisor er tiltrådt, medmindre andet følger af lovgivningen, virksomhedens vedtægter eller aftalen mellem virksomheden og revisor, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Revisor kan til enhver tid fratræde hvervet. Fratræden skal dog ske under iagttagelse af reglerne om god revisorskik. Revisor kan afsættes af den, der har valgt vedkommende.

Stk. 3. Fratræder revisor, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til sin fratræden.«

2. § 6 affattes således:

»§ 6. Når revisor har afsluttet revisionen, skal revisor forsyne det reviderede regnskab med en revisionspåtegning, der er revisors erklæring om den udførte revision og konklusionen herpå.

Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol. I protokollen skal revisor berette om arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå.«

3. Efter § 6 c indsættes:

»§ 6 d. Er en revisionsvirksomhed valgt til revisor, skal den, som revisionen overdrages til i virksomheden, opfylde lovens betingelser.«

4. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »150-152« til: »150-152 f«, og i 2. pkt. ændres »152« til: »152-152 f«.

5. § 10, stk. 2, ophæves.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2002. Bestemmelser, der vedrører regnskabsrelaterede forhold, finder anvendelse fra det tidspunkt, virksomheden overgår til at aflægge årsrapport efter lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), jf. denne lovs §§ 165 og 168.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Bestemmelserne i §§ 1-4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. Bestemmelserne i §§ 5 og 6 kan tilsvarende sættes i kraft for Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, som indeholder ændringer i bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 68/151/EØF af 9.3.1968 (EF-Tidende spec. 1968 nr. I 41), Rådets direktiv 77/91/EØF af 13.12.1976 (EF-Tidende 1977 nr. L 26, s. 1), Rådets direktiv 78/660/EØF af 25.7.1978 (EF-Tidende 1978 nr. L 222, s. 11), Rådets direktiv 78/855/EØF af 9.10.1978 (EF-Tidende 1978, nr. L 295, s. 36), Rådets direktiv 82/891/EØF af 17.12.1982 (EF-Tidende 1982, nr. L 378, s.47), Rådets direktiv 83/349/EØF af 13.6.1983 (EF-Tidende 1983 nr. L 193, s. 1) og Rådets direktiv 90/605/EØF af 8.11.1990 (EF-Tidende 1990, nr. L 317, s. 60).