Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v.


Til samtlige kommunalbestyrelser,

amtsråd og Hovedstadsrådet.

Efter drøftelse med Miljøstyrelsen har Asfaltindustrien ladet foretage en undersøgelse af den mulige stofudvaskning fra opbrudt asfalt.

På baggrund af bl.a. denne undersøgelse har Miljøstyrelsen foretaget en vurdering af forureningsrisikoen ved anvendelse af opbrudt asfalt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, herunder vejbygning m.v.

Det er herefter Miljøstyrelsens opfattelse, at anvendelse af opbrudt asfalt til almindelige bygge- og anlægsarbejder ved vejbygning m.v. ikke er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 11. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at indhente tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, når opbrudt asfalt anvendes til bundsikring og befæstelse af veje, stier, pladser og lignende, uanset om disse forsynes med vandtæt bærelag/slidlag eller ikke.

Derimod kræves der godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, hvis der etableres permanente eller midlertidige deponier af opbrudt asfalt, idet sådanne anlæg er omfattet af punkt 1 på bilaget til miljøbeskyttelsesloven. Indgår sådanne deponier af opbrudt asfalt i større bygge- og anlægsarbejder, f.eks. dæmninger ved vej- og brobyggeri, er disse deponeringer ligeledes godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Baggrunden for kravet om godkendelse i disse tilfælde er dels, at der her er tale om store materialemængder på et begrænset område, som uanset, at der kun forventes små udvaskninger pr. volumenenhed, alligevel kan medføre en grundvands- eller overfladevandsforurening, dels at der ved sådanne deponeringer også må tages hensyn til blandt andet støj- og støvgener.

Den ovenfor nævnte undersøgelse er foretaget ved, at der på lagre for asfalt, som er opbrudt og indsamlet med henblik på oparbejdning i en ny asfaltproduktion, er udtaget prøver. Disse prøver er blevet nedknust og herefter udvasket ved rotering i en glasflaske sammen med syntetisk regnvand. Ved udvaskningen er 1 kg opbrudt, nedknust asfalt vasket med 2 liter syntetisk regnvand. Udvaskningen er foretaget i 3 x 24 timer, og efter hver 24 timers periode er det syntetiske regnvand erstattet med nyt, og der er analyseret på vaskevandet.

Fælles for alle prøver er en faldende stofkoncentration i vaskevandet over forsøgsperioden. Stofkoncentrationerne har været stærkt varierende fra prøve til prøve, men har alle ligget inden for følgende koncentrationsintervaller:

 

 Analyseparameter       Koncentrationsinterval 

 Phenol            mindre end 0,1 - 1,8 myg/l 

 2-methyl-phenol       mindre end 0,1 - 0,4 myg/l 

 3-methyl-phenol       mindre end 0,1 - 0,7 myg/l 

 4-methyl-phenol       mindre end 0,1 - 0,5 myg/l 

 Total Organisk Kulstof, TOC       4  -30 mg/l 

 PAH             mindre end 1 myg/l 

 Total tjære         mindre end 50 myg/l 

Det kan ikke udelukkes, at der for andre asfaltprøver vil kunne findes koncentrationer over den ovenfor anførte øverste koncentrationsintervalgrænse, især hvis der er tale om gamle vejbelægninger med et højt tjæreindhold, men i almindelighed kan intervallet efter Miljøstyrelsens skøn anses for dækkende for faktisk forekommende forhold.

Da der ved den udførte udvaskning er tale om en væsentlig kraftigere påvirkning af materialet, end dette vil blive udsat for ved almindelig anvendelse eller deponering, kan de ovenfor anførte koncentrationer anses for at være over grænsen for, hvad man normalt kan forvente at finde ved en sådan anvendelse/deponering.

Ved udarbejdelse af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kan de i ovenstående tabel anførte værdier benyttes som retningsgivende, eller godkendelsesmyndigheden kan kræve udført tilsvarende undersøgelser af repræsentative prøver fra det aktuelle område.

Denne cirkulæreskrivelse erstatter Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 2. april 1985.

P.D.V.

Suzanne Arum Veltze

Officielle noter

Ingen