Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Eneretsbevilling om tilladelse til Dansk Olie og Naturgas A/S til at efterforske og indvinde geotermisk energi

I henhold til § 5 i lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven) meddeler energiministeriet herved Dansk Olie og Naturgas A/S, aktieselskabsregisternummer 48873, hjemmehørende i Birkerød kommune, eneret til at efterforske og indvinde geotermisk energi. Tilladelsen meddeles på de nedenfor angivne vilkår.

§ 1

Tilladelsen giver inden for det i § 2 omhandlede område eneret til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. Tilladelsen giver ikke ret til distribution af geotermisk energi.

§ 2

Området for tilladelsen omfatter undergrunden i det danske landområde, eksklusive Færøerne og Grønland, afgrænset af lavvandslinjen.

§ 3

Stk. 1 Tilladelsen løber i 30 år regnet fra datoen for dens meddelelse. De første 5 år af tilladelsens løbetid er efterforskningsperiode.

Stk. 2 Tilladelsen bortfalder, såfremt rettighedshaveren ikke inden udløbet af efterforskningsperioden har iværksat indvinding af geotermisk energi eller har opnået godkendelse af indvindingsforanstaltninger m.m. i henhold til undergrundslovens § 10 og iværksætter indvinding til det ved godkendelsen fastsatte tidspunkt.

§ 4

Stk. 1 Rettighedshaveren må ikke foretage efterforskning eller indvinding i de i § 6, stk. 2, jfr. § 5 i eneretsbevilling af 29. november 1963 til indvinding af salt ved opskylning, nævnte områder.

Stk. 2 Tilladelsen er ikke til hinder for, at energiministeren inden for det af tilladelsen omfattede område kan tillade andre end rettighedshaveren AT foretage forundersøgelser af undergrunden med henblik på efterforskning af geotermisk energi, AT efterforske og indvinde andre råstoffer end de af denne tilladelse omfattede, AT etablere og drive rørledningsanlæg til brug ved virksomhed omfattet af undergrundsloven, AT anvende undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding, samt AT foretage videnskabelige undersøgelser. Rettighedshaveren er pligtig at drage omsorg for, at der ikke lægges unødige hindringer i vejen for virksomhed, som nævnt i 1. pkt.

Stk. 3 Såfremt der gøres fund af både geotermisk energi og andre naturforekomster i et område, og indvindingen af disse forekomster ikke kan ske samtidig, bestemmer energiministeren, hvilken virksomhed, der skal nyde fortrin.

§ 5

Rettighedshaveren har pligt til at give meddelelse om forekomster af andre råstoffer til energiministeren.

§ 6

Stk. 1 Rettighedshaveren er undergivet de til enhver tid gældende danske love, anordninger og bekendtgørelser samt umiddelbart gældende regler i traktaten om det europæiske økonomiske fællesskab eller regler, som er vedtaget af fællesskabernes institutioner, og som er umiddelbart gældende.

Stk. 2 Rettighedshaveren fritages ikke herved for at indhente de i medfør heraf til enhver tid fornødne tilladelser.

Stk. 3 Energiministeren kan til varetagelse af samfundsmæssige hensyn i tillæg til eksisterende regler fastsætte generelle forskrifter om den nærmere udførelse af efterforsknings- og indvindingsvirksomheden.

§ 7

Rettighedshaveren er berettiget til at foretage geologiske, geotekniske, geofysiske og topografiske undersøgelser samt at udføre boringer, etablere indvindingsanlæg og i øvrigt udøve sådan virksomhed, som er nødvendig for udførelsen af hans efterforsknings- og indvindingsvirksomhed, jfr. dog undergrundslovens §§ 10 og 28.

§ 8

1. Rettighedshaveren betaler til den danske stat en afgift i overensstemmelse med følgende regler:

2. Afgiften udgør

0 procent af den del af den årlige nettofortjeneste, som ligger under 5 procents forrentning af egenkapitalen;

60 procent af den del af den årlige nettofortjeneste, som ligger på eller over 5 procent, men under 15 procents forrentning af egenkapitalen;

95 procent af den del af den årlige nettofortjeneste, som ligger på eller over 15 procents forrentning af egenkapitalen.

3. Nettofortjenesten og egenkapitalen opgøres efter normale regnskabsmæssige principper, idet udgangspunktet er det i tilladelsens § 9 nævnte regnskab. Afgiften beregnes for rettighedshaverens vedtægtsmæssige regnskabsår og erlægges samtidig med indsendelsen af det i § 9, stk. 1 nævnte regnskab.

4. Afgiftsberegningen kan tages op til fornyet overvejelse 5 år efter tilladelsens meddelelse.

§ 9

Stk. 1 Rettighedshaveren har pligt til at føre udførlige og fyldestgørende regnskaber, som alene omfatter rettighedshaverens virksomhed i henhold til tilladelsen. Energiministeren kan give forskrifter om regnskabernes specifikation og udformning. Regnskabet skal attesteres af den af generalforsamlingen valgte revision og indsendes til energiministeren senest 6 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Stk. 2 Ved tilladelsens udløb, opgivelse, bortfald eller tilbagekaldelse bestemmer energiministeren perioden for det afsluttende regnskab og forfaldstiden for den på grundlag heraf beregnede afgift.

§ 10

Tilladelsen kan hverken helt eller delvis, direkte eller indirekte overdrages uden energiministerens godkendelse. Tilsvarende gælder overførelse af aktieposter af en størrelse, som kan give bestemmende indflydelse over selskabet eller indgåelse af aftaler, der har samme virkning.

§ 11

Stk. 1 Rettighedshaveren forpligter sig til at give danske virksomheder reelle muligheder for i konkurrence med andre at opnå hoved- og underentrepriser samt leverancer af varer og tjenesteydelser, der er forbundet med udøvelsen af virksomheden i henhold til tilladelsen.

Stk. 2 Energiministeren kan fastsætte nærmere forskrifter om, hvilke procedurer rettighedshaveren skal følge i denne henseende, for information om planlagte aktiviteter i henhold til denne tilladelse samt for indhentning af tilbud og for rapportering om kontraktsforhold.

Stk. 3 Rettighedshaveren er ansvarlig for, at bestemmelsen i stk. 1 overholdes af enhver i virksomheden ansat samt af entreprenører, underentreprenører og enhver anden, som benyttes af rettighedshaveren ved udførelse af virksomhed i forbindelse med tilladelsen

§ 12

Stk. 1 Såfremt rettighedshaveren gør fund af geotermisk energi skal der straks gives meddelelse herom til energiministeren. Er fundet teknisk og økonomisk udnytteligt, er rettighedshaveren forpligtet til at iværksætte indvinding og straks træffe de hertil fornødne foranstaltninger.

Stk. 2 Forpligtelsen til at igangsætte indvinding forudsætter, at der foreligger rimelige afsætningsmuligheder. Sålænge rettighedshaver er helt eller delvis statsejet, er det en forudsætning for rettighedshaverens forpligtelse hertil, at der om fornødent bevilges de nødvendige midler.

§ 13

Stk. 1 Rettighedshaverens efterforskningsvirksomhed skal omfatte alle sådanne geologiske, geotekniske, geofysiske, hydrologiske og kemiske undersøgelser, opmålinger og vurderinger, herunder prøveboringer, som er nødvendige for at afgøre, hvorvidt der er teknisk og økonomisk grundlag for at iværksætte indvinding af geotermisk energi inden for det af tilladelsen omfattede område.

Stk. 2 Rettighedshaveren har pligt til inden for en vis af energiministeren fastsat frist efter tilladelsens udstedelse og derefter inden en vis frist hvert år til ministeren at indsende en detaljeret plan for kommende efterforskning.

§ 14

Stk. 1 Rettighedshaveren er pligtig til at drive virksomheden på en sådan måde, at den ikke frembyder fare for person eller anden mands ejendom, for forurening eller skadelig indvirkning på plante- og dyreliv.

Stk. 2 Alle anlæg og installationer skal være fuldt forsvarligt indrettet og af anerkendt konstruktion samt holdes i god vedligeholdelsestilstand for på forsvarlig måde at sikre mod lækager, ledningsbrud og lignende.

§ 15

Alle udgifter ved det i undergrundslovens § 25 foreskrevne tilsyn refunderes staten af rettighedshaver.

§ 16

Stk. 1 Rettighedshaveren har pligt til i hele efterforsknings- og indvindingsperioden at give energiministeren og tilsynet fuld adgang til alle oplysninger og alt materiale - herunder ret til at få kopier - vedrørende virksomheden, herunder regnskaber, rapporter, kort, fortolkninger m.v., som udarbejdes af rettighedshaver eller af andre til dennes brug.

Stk. 2 Samtlige formationsprøver og kopier af tekniske data og rapporter vedrørende disse skal deponeres hos Danmarks Geologiske Undersøgelse, medmindre andet fastsættes i henhold til undergrundslovens § 34.

Stk. 3 Energiministeren kan fastsætte regler om periodevis rapportering om virksomheden og kan pålægge rettighedshaveren at udarbejde eller lade udarbejde sådanne kort, redegørelser, tolkninger m.v., som må anses for nødvendige til bedømmelse af rettighedshaverens virksomhed.

§ 17

Stk. 1 Rettighedshaveren har ret til at forlange, at de i medfør af tilladelsen afgivne materialer og oplysninger, som er af kommerciel værdi, betragtes som fortrolige, og forlange, at intet heraf helt eller delvis offentliggøres i en periode på op til 5 år regnet fra det tidspunkt, hvor oplysningerne m.v. er tilvejebragt og tilgængelige for rettighedshaveren.

Stk. 2 Undtaget herfra er oplysninger til statens eget brug, herunder til statens forhandlinger med ansøgere efter undergrundsloven. Overdrages oplysninger til sådanne ansøgere, skal oplysningerne behæftes med fortrolighedsklausul.

Stk. 3 Udløber, opgives, bortfalder eller tilbagekaldes tilladelsen har staten 2 år herefter fuld dispositionsret over materialet. Det samme gælder materiale vedrørende områder, der afgives.

§ 18

Stk. 1 Energiministeren kan tilbagekalde denne tilladelse

  • 1) såfremt de i undergrundsloven og i denne tilladelse eller de i medfør af disse fastsatte bestemmelser, vilkår eller påbud ikke overholdes,
  • 2) såfremt der i en ansøgning om tilladelse er givet urigtige eller vildledende oplysninger,
  • 3) såfremt rettighedshaveren anmelder betalingsstandsning eller erklæres konkurs.

Stk. 2 Kan forholdet afhjælpes af rettighedshaveren, kan tilbagekaldelse i henhold til stk. 1, nr. 1, først ske efter, at energiministeren har givet påbud om inden en nærmere fastsat frist at afhjælpe forholdet, og påbudet ikke er efterkommet.

§ 19

Stk. 1 Ved bortfald, hel eller delvis opgivelse eller udløb af tilladelsen har energiministeren ret til at overtage fast ejendom til bogført værdi og eventuelle yderligere installationer, herunder borehuller, vederlagsfrit.

Stk. 2 Energiministeren kan dog i stedet forlange alle anlæg fjernet inden 6 måneder. Har fjernelse ikke fundet sted inden fristens udløb, er ministeren berettiget til at lade fjernelse iværksætte for rettighedshaverens regning.

Stk. 3 Skulle energiministeren ikke forlange overtagelse eller fjernelse, er rettighedshaveren berettiget til at bortsælge de faste anlæg på betingelser, der kan godkendes af energiministeren.

§ 20

Rettighedshaveren har til enhver tid efter efterforskningsperiodens udløb med 1 års varsel ret til at opgive tilladelsen.

§ 21

Stk. 1 Med henblik på nedennævnte gradvise arealafgivelse opdeles bevillingsområdet som illustreret på vedlagte kort i blokke.

Stk. 2 Rettighedshaveren har pligt til at afgive en tredjedel af det uudnyttede areal af hver blok efter 10 års forløb at regne fra tilladelsens meddelelse og en tredjedel af det uudnyttede areal af hver blok efter 20 år. Rettighedshaveren er til enhver tid berettiget til at fremskynde afgivelsen af arealer.

Stk. 3 Energiministeren fastlægger det udnyttede areal ved godkendelsen af indvindingsforanstaltninger m.m. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, udgør det udnyttede areal det område, der ligger indenfor en afstand af 2,5 km fra boringerne, der indgår i de godkendte indvindingsforanstaltninger m.m., og linier, der forbinder disse boringer.

Stk. 4 Såvel de arealer, som udgår af området for tilladelsen, som tilbageblivende dele af dette skal til enhver tid inden for en blok udgøre kompakte enheder og være af passende størrelse og form, som energiministeren kan godkende.

§ 22

Energiministeren kan bemyndige energistyrelsen og andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne tilladelse er tillagt energiministeren.

§ 23

Energiministeren afgør tvist med andre rettighedshavere, som får meddelt tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi på arealer, som rettighedshaveren har afgivet, jfr. § 21 og kan foreskrive fælles virksomhed med sådanne samt pligt til at udarbejde planer herfor.

§ 24

Stk. 1 Denne tilladelse træder i stedet for eneretsbevilling af 29. august 1978, jfr. handelsministeriets bekendtgørelse nr. 490 af 7. september 1978 om eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. Tilladelsen har virkning fra og med den 30. august 1983.

Stk. 2 Tilladelsens §§ 17 og 19 finder også anvendelse på materiale, fast ejendom, installationer m.m. omhandlet i eneretsbevillingens §§ 18 og 20. De i medfør af eneretsbevillingens § 10, stk. 1, fastsatte regnskabsforskrifter opretholdes.

Energiministeriet, den 08. dec. 1983

Knud Enggaard

/Carsten Pedersen

Officielle noter

Ingen