Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Forretningsorden for statens skovnævn.


1.

Skovnævnet bestaar af:

Departementschefen i Landbrugsministeriet som Formand,

Direktøren for Statsskovbruget,

Klitinspektøren,

1 Repræsentant for Det danske Hedeselskab efter Indstilling af dette,

2 Repræsentanter for Dansk Skovforening efter Indstilling af denne og

1 Repræsentant for Smaaskovsforeningerne efter Indstilling af disse,

samt 7 Stedfortrædere, der repræsenterer de fornævnte Interesser og Institutioner i de paagældende Medlemmers Forfald paa Grund af Sygdom, uopsættelige Forretninger, Interesse i den Sag, der skal forhandles, eller Slægtskab eller Svogerskab til nogen af Parterne. Nævnet afgør selv, hvorvidt et medlem af Nævnet skal vige sit Sæde. Paastand herom fremsættes af de interesserede Parter.

Som Nævnets Sekretærer fungerer to af Landbrugsministeriet ansatte Sekretærer, nemlig en retskyndig Sekretær fra Landbrugsministeriet og en Forstassistent.

2.

Nævnets Sager afgøres i Reglen ved mundtlig Forhandling i Møderne; men Afgørelse kan ogsaa ske ved skriftlig Votering blandt Medlemmerne. Ingen Beslutning kan tages, uden at mindst 4 af disse er enige om Sagen.

3.

Formanden sammenkalder - som Regel med 8 Dages Varsel - og leder Nævnets Møder og drager Omsorg for, at de tagne Beslutninger bringes til Udførelse.

Over Nævnets Forhandlinger føres en af Landbrugsministeriet autoriseret Protokol, hvori alle Nævnets Beslutninger indføres. Protokollen underskrives af Nævnet.

Sekretærerne varetager Sekretær- og Kassererforretningerne.

4.

Medlemmerne af Skovnævnet oppebærer Dagpenge og Befordringsgodtgørelse i Overensstemmelse med Tjenestemandslovens § 814.

5.

Der afholdes Møder, eftersom Sagernes Behandling og behørige Fremme kræver det.

Indkaldelsen til Møde indeholder tillige Dagsorden over de Sager, der skal behandles, med et kort Resume af, hvad den enkelte Sag drejer sig om.

Sagerne refereres i Møderne af en af Sekretærerne efter Formandens Bestemmelse.

6.

Nævnet kan bemyndige to eller flere af sine Medlemmer til at foretage Eftersyn af Skovstrækninger og til at afholde Aastedsmøder med de interesserede Parter og Tilsynet samt modtage disses Erklæringer, Forslag og Tilbud, hvorefter det eller de paagældende Medlemmer aflægger Referat om det passerede paa næste Nævnsmøde, for at Nævnet derefter i Overensstemmelse med Forretningsordenens § 2 kan træffe Afgørelse i Sagen.

7.

Til de i foranstaaende § 6 omhandlede Aastedsforretninger skal Parterne tilsiges i anbefalet Brev med 8 Dages Varsel ved Nævnets Foranstaltning.

Til Nævnsmøder kan Parterne, naar de Nævnet forelagte Sager frembyder Tvivl, tilsiges paa samme Maade. Hvorvidt Parterne skal tilsiges, afgøres af Formanden eller Nævnet jfr. Forretningsordenens § 2.

8.

Parterne afgiver mundtlig Forklaring og nedlægger mundtlig Paastand, dog kan der undtagelsesvis efter Henvendelse til Formanden gives Parterne Lejlighed til at afgive skriftlige Indlæg og Paastand i Sagerne, men saadanne Indlæg skal da indleveres til en af Nævnets Sekretærer senest 8 Dage før Mødet afholdes.

Landbrugsministeriet, den 4. Oktober 1935.

KR. BORDING.

/S. Kinch.

Officielle noter

Ingen