Den fulde tekst

Lovbekendtgørelse om kontinentalsoklen

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Den danske kontinentalsokkels naturforekomster tilhører den danske stat og kan kun udforskes eller udnyttes af andre efter bevilling eller tilladelse.

Stk. 2. Ved naturforekomster forstås i denne lov:

 • 1) havbundens eller dennes undergrunds mineralske og andre ikke-levende forekomster og
 • 2) levende organismer, som, når de er fangstmodne, enten er fastsiddende på eller under havbunden eller er ude af stand til at bevæge sig uden i stadig fysisk berøring med havbunden eller undergrunden.

§ 2. Handelsministeren kan tillade udforskning af de naturforekomster, som er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, når denne ikke foretages med henblik på udnyttelse. Miljøministeren kan tillade indvinding af sådanne råstoffer, der er omfattet af lov om råstoffer. I øvrigt må udforskning og indvinding af forekomster, som nævnes i § 1, stk. 2, nr. 1, kun ske i henhold til en bevilling, der gives af handelsministeren efter reglerne i lov om efterforskning og indvinding af råstoffer i kongeriget Danmarks undergrund.

Stk. 2. Fiskeriministeren kan tillade fiskeri og udforskning af de levende organismer, som er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2. Indgår der i fiskeri- eller havforskning undersøgelser af de naturforekomster, som er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, gives tilladelse til disse undersøgelser ligeledes af fiskeriministeren. En tilladelse gives for et tidsrum af indtil 5 år og kan bl. a. betinges af betaling af afgifter til det offentlige.

Stk. 3. 1) En tilladelse efter stk. 1, 2. pkt., kan gives som en eneret til at optage et eller flere råstoffer fra kontinentalsoklen eller fra en nærmere afgrænset del deraf.

Stk. 4. (* 1) En eneretstilladelse kan kun gives til en virksomhed, der drives som aktieselskab, anpartsselskab eller tilsvarende, og kan bl. a. indeholde følgende vilkår:

 • 1) at miljøministeren kan give retningslinier for fastsættelsen af salgspriser for de optagne materialer, og at selskabet med henblik herpå skal give ministeren nærmere oplysninger om selskabets årlige udgifter til administration, reparation, fornyelse, afskrivninger, henlæggelser og udbytte m.v.,
 • 2) at selskabet ikke uden ministerens samtykke må udvide sin aktiekapital eller optage lån,
 • 3) at overdragelse af aktier og anparter kun kan ske med ministerens samtykke, og
 • 4) at selskabet skal dække statens udgifter til erstatning efter § 6 a, stk. 2, og til omkostningerne ved erstatningsfastsættelsen.

Stk. 5. En tilladelse til indvinding efter stk. 1, 2. pkt., kan tilbagekaldes af miljøministeren. Tilbagekaldelsen skal ske med et varsel på mindst 10 år.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte begrænsninger i arten og mængden af de materialer, der må indvindes i henhold til en tilladelse efter stk. 1, 2. pkt. Han kan endvidere begrænse eller standse indvinding i bestemte områder eller fastsætte generelle eller stedlige dybdegrænser herfor.

Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling af afgifter af råstoffer, der indvindes i henhold til en tilladelse efter stk. 1, 2. pkt., til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med lovens administration.

Stk. 8. Miljøministeren kan fastsætte regler om tilsyn med råstofindvinding efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 9. Den, der udfører en boring på kontinentalsoklen efter de i stk. 1, 2. pkt., omhandlede råstoffer, skal inden 3 måneder efter udførelsen give Danmarks geologiske undersøgelse meddelelse om boringens beliggenhed og om de forefundne jordlag samt indsende prøver af de gennemborede lag. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser indberettes til Danmarks geologiske undersøgelse.

Stk. 10. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at den, der foretager råstofindvinding efter stk. 1, 2. pkt., skal give oplysninger om indvindingsvirksomheden, bl. a. om art og mængde af de forekomster, der indvindes, og om anvendelsen heraf.

§ 3. Dansk ret gælder for anlæg, som med henblik på udforskning eller udnyttelse af kontinentalsoklen befinder sig på sokkelområdet, samt i sikkerhedszoner omkring anlægget, jfr. dog stk. 2. Ved bestemmelsen af danske domstoles og administrative myndigheders stedlige myndighedsområde henregnes anlæg og sikkerhedszoner til det område, de ligger nærmest, medmindre andet fastsættes af vedkommende minister.

Stk. 2. Følgende love gælder ikke for anlæg og sikkerhedszoner:

 • 1) lov om saltvandsfiskeri,
 • 2) lov om jagten,
 • 3) lov om udøvelse af erhverv i Grønland,
 • 4) lov om jagt og ferskvandsfiskeri i Grønland og
 • 5) lov for Grønland om erhvervsmæssig fangst, fiskeri og jagt.

§ 4. Handelsministeren kan fastsætte særlige regler om sikkerhedsforanstaltninger ved oprettelse og drift af de anlæg, der er nævnt i § 3, stk. 1, om nedlæggelse af rørledninger og kabler samt om foranstaltninger til hindring eller afhjælpning af forurening. Tilsynet med reglernes overholdelse føres af de myndigheder, som i den øvrige lovgivning er pålagt tilsvarende opgaver, ligesom klager over tilsynsmyndighedens afgørelse sker efter de regler, der i øvrigt gælder for klager over sådanne afgørelser. Ministeren kan dog fastsætte afvigelser herfra.

Stk. 2. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om oprettelse af sikkerhedszoner omkring anlæg, som anvendes til udforskning eller udnyttelse. Zonerne kan højst have en udstrækning af 500 m omkring de pågældende anlæg målt fra ethvert punkt på disses ydre kant. Ministeren kan fastsætte forskrifter for sejlads i sikkerhedszoner og herunder forbyde uvedkommende skibe adgang hertil.

Stk. 3. Handelsministeren udfærdiger de regler, der er nævnt i stk. 1 og 2, efter forhandling med de ministre, under hvis forretningsområde sager af tilsvarende art hører.

§ 5. Den, som krænker statens eneret efter § 1, straffes med bøde eller hæfte i indtil seks måneder, medmindre anden lovgivning medfører højere straf.

Stk. 2. Overtrædelser af vilkår i bevillinger eller tilladelser, som er udstedt i medfør af denne lov eller i medfør af de love, som nævnes i § 2, stk. 1, og § 6, straffes med bøde, medmindre anden lovgivning medfører højere straf.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber el. lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 6. For anlæg og sikkerhedszoner, jfr. § 3, stk. 1, som befinder sig på eller er oprettet inden for den grønlandske del af kontinentalsoklen, gælder den for Grønland i øvrigt gældende ret. Ministeren for Grønland udøver de beføjelser, der er fastsat i §§ 2 og 4, under iagttagelse af reglerne i loven om mineralske råstoffer i Grønland.

§ 6 a. Hvis der meddeles en eneretstilladelse efter § 2, stk. 3, kan miljøministeren tilbagekalde tilladelser, som før datoen for lovforslagets fremsættelse er meddelt efter § 2, stk. 1, 2. pkt., i det omfang eneretstilladelsen angår råstoffer og områder, der er omfattet af de tidligere tilladelser.

Stk. 2. Den, hvis tilladelse til optagelse af råstoffer tilbagekaldes i medfør af stk. 1, har krav på erstatning af statskassen for det tab, der derved påføres ham.

Stk. 3. I mangel af almindelig overenskomst træffes afgørelse om erstatning af en taksationskommission, bestående af to af sø- og handelsretten udpegede medlemmer, der er i besiddelse af fornøden sagkundskab, samt en af sø- og handelsretten udpeget formand, som skal have juridisk embedseksamen. Der udpeges en suppleant for hver af de pågældende.

Stk. 4. Miljøministeren fastsætter de nærmere bestemmelser om kommissionens forretningsgang og beslutningsdygtighed, derunder suppleanternes funktioner, dens beføjelser til at antage fornøden medhjælp og tilkalde specielt sagkyndige m. v. samt de fornødne honorarregler.

§ 6 b. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov eller i regler udfærdiget i medfør af loven er tillagt miljøministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser til ministeren, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages til ministeren.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. juli 1971.

Stk. 2. § 3 i kgl. anordning nr. 259 af 7. juni 1963 vedrørende udøvelse af dansk højhedsret over den kontinentale sokkel ophæves.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne.

Lov nr. 654 af 21. december 1977 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1978. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 1, for så vidt angår lovens § 2, stk. 3 og 4, fastsættes ved lov.

Stk. 2. § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 259 af 9. juni 1971 om kontinentalsoklen, som ændret ved lov nr. 278 af 7. juni 1972, ophæves den 1. juli 1978.

Handelsministeriet, den 1. maj 1979

Arne Christiansen

/N. A. Gadegaard

Officielle noter

(* 1) Ikke trådt i kraft, jfr. § 2 i lov nr. 654 af 21. december 1977, der gengives i bekendtgørelsens slutning.