Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til de små øsamfund

(trafikstøtte m.v.)

(Østøtteloven)

Herved bekendtgøres lov nr. 620 af 21. december 1983 om støtte til de små øsamfund (trafikstøtte m.v.) med de ændringer, der følger af lov nr. 147 af 25. marts 1987. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra 1. januar 1988 jf. § 2 i lov nr. 147 af 25. marts 1987, der gengives i bekendtgørelsens slutning.


§ 1. For at sikre levevilkårene for beboerne i de små øsamfund kan miljøministeren og de amtskommuner og kommuner, hvori øerne er beliggende, yde tilskud til færgedrift og færgeinvesteringer til øerne.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter, hvilke færgeruter loven omfatter.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter de nærmere vilkår for tilskud.

Stk. Miljøministeren kan fastsætte, at der kan ydes tilskud efter § 1 til vedligeholdelse af vejforbindelser til Mandø.

§ 2. Det samlede tilskud, som miljøministeren kan yde årligt til færgedriften, kan højest udgøre 12 mill. kr., og til færgeinvesteringer højest 3 mill. kr. Uforbrugte tilskud kan overføres til følgende finansår.

Stk. 2. De beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres een gang årligt med en procent, der fastsættes på finansloven for det pågældende år.

§ 3. De amtskommuner, hvori øerne er beliggende, skal årligt yde mindst samme tilskud efter § 1 som staten, medmindre miljøministeren bestemmer andet.

Stk. 2. Inden for amtskommunen skal de kommuner, hvori øerne er beliggende, tilsammen årligt yde mindst samme tilskud efter § 1 som staten, medmindre miljøministeren bestemmer andet.

Stk. 3. Inden for amtskommunen fordeles amtskommunens og kommunernes tilskud mellem færgeruterne på samme måde som statens tilskud, medmindre amtskommunen og kommunerne er enige om en anden fordeling.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på tilskud efter § 1, stk. 4.

§ 4. Miljøministeren kan i særlige tilfælde yde støtte til gennemførelsen af forsøgsordninger, projekter m.v., der har betydning for sikring af levevilkårene på de enkelte øer. Endvidere kan miljøministeren yde støtte til driften af sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer«. Støtten kan ydes som tilskud eller lån.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere vilkår og betingelser for tildeling af støtte.

§ 5. Miljøministeren kan bemyndige Planstyrelsen eller en tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 8. (Ophævet).

----------

§ 2 i lov nr. 147 af 25. marts 1987 er sålydende:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1987 (* 1). § 1, nr. 2, om tilskud til færgedriften (* 2) og § 1, nr. 3 (* 3), træder dog først i kraft den 1. januar 1988.

Miljøministeriet den 15. april 1987

CHRISTIAN CHRISTENSEN

/Peter Skov

Officielle noter

(* 1) Vedr. § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, om tilskud til færgeinvesteringer, § 3, stk. 1 og 2 sidste led, § 4, stk. 1, om tilskud til sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer« og § 8.

(* 2) Vedr. § 2, stk. 1. Indtil den 1. januar 1988 gælder § 2, stk. 1, i lov nr. 620 af 21. december 1983 om tilskud til færgedriften.

(* 3) Vedr. § 2, stk. 2. Indtil den 1. januar 1988 gælder § 2, stk. 2, i lov nr. 620 af 21. december 1983.

§ 2 i lov nr. 620 af 21. december 1983 er sålydende:

»§ 2. I 1984 kan det samlede tilskud, som miljøministeren kan yde efter § 1, højst udgøre 10 mill. kr.

Stk. 2. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres efter det forbrugerprisindeks for transport, der udregnes af Danmarks Statistik. Reguleringen foretages på grundlag af prisindekset for april måned.

Beløbet forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed prisindekset er ændret i forhold til et indeks på 211. Den nævnte procentvise ændring beregnes med een decimal.«