Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om energipolitiske foranstaltninger

Herved bekendtgøres lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger med senere ændringer, der følger af lov nr. 304 af 4. juni 1986 og lov nr. 162 af 15. marts 1989.


Kapitel 1

Energipolitisk planlægning

§ 1. Med det formål at skabe grundlag for en formindskelse af landets afhængighed af importeret olie gennem forbedret udnyttelse og anvendelse af energi og ved fremskyndet udnyttelse af andre energikilder udarbejder energiministeren energipolitiske redegørelser, der indeholder:

  • 1) vurderinger af energibehov og energiforsyningsmuligheder,
  • 2) målsætninger og planer for en hensigtsmæssig fremskaffelse og udnyttelse af forskellige former for energi samt
  • 3) programmer for energiforskning og -udvikling.

Stk. 2. Energiministeren afgiver de i stk. 1 nævnte redegørelser til Folketinget.

§ 2. (Ophævet)

Kapitel 2

Energistyrelsen

§ 3. Energistyrelsen bistår energiministeren og andre myndigheder i spørgsmål inden for energiområdet.

Stk. 2. Styrelsen skal følge og vurdere den danske og den internationale udvikling i produktion, forsyning, forbrug og forskning på energiområdet.

Stk. 3. Ministeren kan overdrage styrelsen at varetage opgaver, herunder udøve beføjelser, inden for energiområdet, som efter lovgivningen påhviler ministeren.

Kapitel 3

Forskningscentret Risø

§ 4. Forskningscenteret Risø har til formål at udføre naturvidenskabelig og teknologisk forskning og udviklingsarbejde med energi som hovedområde.

Stk. 2. Risø rådgiver offentlige myndigheder i energimæssige og andre spørgsmål, hvor forskningscenteret har særlige forudsætninger.

Stk. 3. Risø kan for offentlige eller private rekvirenter påtage sig løsning af opgaver inden for ovennævnte områder. Sådan virksomhed kan gøres betinget af vederlag, ligesom der kan aftales særlige vilkår i kontrakter herom.

§ 5. Risø ledes af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer. Formanden og de øvrig medlemmer udpeges af energiministeren for 3 år ad gangen. Medlemmerne skal bl.a. repræsentere videnskabelig og teknisk forskning, Miljøministeriet samt erhvervsmæssig indsigt. 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra medarbejderne på Risø.

Stk. 2. Energiministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen retningslinjerne for Risøs arbejde. Bestyrelsen godkender årlige og flerårige arbejdsprogrammer og alle større projekter samt deltagelse i internationale projekter.

§ 6. Direktionen varetager den daglige ledelse af Risø.

Stk. 2. Direktionen udpeges af energiministeren for 6 år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 7. Bestyrelsen afgiver en årlig beretning om Risøs virksomhed til energiministeren, der videregiver den til Folketinget.

§ 8. Nærmere bestemmelser for Risøs bestyrelse og direktion fastsættes af energiministeren.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lov nr. 312 af 21. december 1955 om en atomenergikommission ophæves.

Stk. 3. I § 5, stk. 1, i lov nr. 199 af 24. maj 1972 om forskningsråd og planlægningsrådet for forskningen ændres »atomenergikommissionen« til: »bestyrelsen for Forskningscentret Risø«.

§ 10. Loven gælder ikke Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 304 af 4. juni 1986, efter hvilke ændringer er foretaget i § 4, stk. 1-2, træder ifølge lovens § 4 i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.1)

Lov nr. 162 af 15. marts 1989, efter hvilke ændringer er foretaget i § 2, trådte i kraft den 22. marts 1989.

Energiministeriet, den 27. april 1989

Jens Bilgrav-Nielsen

/ Jørgen Staffeldt

  • 1) Loven trådte i kraft d. 14. juni 1986.
Officielle noter

Ingen