Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

Hermed bekendtgøres lov nr. 16 af 14. januar 1987 med de ændringer, der følger af lov nr. 392 af 10. juni 1987.

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Støtte efter denne lov ydes til investeringer i anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der er nødvendige til opfyldelse af miljølovgivningens krav til landbrug og andre virksomheder med husdyrhold. Støtte ydes endvidere til investeringer i sådanne anlæg, hvis investeringen er nødvendig for at give anlægget en større opbevaringskapacitet end krævet i miljølovgivningen.

Stk. 2. Miljøministeren kan efter forhandling med landbrugsministeren fastsætte regler om støtte til investeringer i andre anlæg med tilknytning til landbruget.

Stk. 3. Der kan ikke ydes støtte til virksomheder, der ejes af det offentlige. Dette gælder dog ikke for fælles biogasanlæg samt præstegårde.

Kapitel 2

Betingelser for støtte m.v.

§ 2. Støtte ydes til investeringer, der påbegyndes og afsluttes i perioden fra 1. december 1985 og til 1. januar 1993.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 1 nævnte frist ikke skal gælde for opbevaringsanlæg, der har forbindelse med eller indgår i fælles biogasanlæg og andre anlæg til særlig udnyttelse af husdyrgødning, jf. § 4, stk. 2.

§ 3. Støtte efter denne lov kan kun ydes til investeringer, hvortil der ikke kan opnås tilskud i medfør af lov nr. 198 af 9. april 1986 om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget (forbedringsloven), jf. dog stk. 2. Når der meddeles afslag på ansøgning efter forbedringslovens § 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 2, eller § 5, stk. 2, nr. 3, kan der ikke udbetales støtte efter denne lov.

Stk. 2. Støtte kan ikke ydes til investeringer, der fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst (straksafskrives) efter reglerne i §§ 3 A og 21 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter efter forhandling med landbrugsministeren regler om betingelserne for at opnå støtte eller straksafskrivning som omtalt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Miljøministeren kan efter forhandling med landbrugsministeren fastsætte regler om betingelserne for at opnå støtte til investeringer, der er påbegyndt efter 1. december 1985.

§ 4. Støtte ydes til investeringer på ansøgerens ejendom, hvis anlægget efter investeringens gennemførelse har en opbevaringskapacitet, der svarer til produktionen af gødning i mindst 9 måneder. Har kommunalbestyrelsen efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven givet tilladelse til en mindre opbevaringskapacitet end 9 måneder, kan støtte ydes, hvis anlægget efter investeringens gennemførelse har en opbevaringskapacitet på mindst 6 måneder. For ejendomme med mindre end 31 dyreenheder er det dog tilstrækkeligt med en opbevaringskapacitet på mindst 6 måneder. Miljøministeren fastsætter regler om beregning af kapacitet og dyreenheder.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte særlige regler om støtte til anlæg, der har forbindelse med eller indgår i fælles biogasanlæg og andre anlæg til særlig udnyttelse af husdyrgødning.

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere fastsætte særlige regler om støtte til de i § 1, stk. 2, nævnte anlæg.

§ 5. Der ydes støtte til ansøgerens udgifter til investeringen bortset fra udgifter til løn m.v. til ansatte hos ansøgeren.

Stk. 2. Der fradrages 15.000 kr. i udgifterne efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelse af reglement om miljøbeskyttelse har stillet krav om lovliggørelse af det hidtidige anlægs indretning. Dette gælder dog ikke, såfremt ansøgeren godtgør, at kravet er efterkommet, inden anmodning om forhåndsvurdering er indgivet til kommunalbestyrelsen jfr. § 14.

§ 6. En investering kan kun støttes, hvis beløbet efter § 5 udgør mindst 10.000 kr.

§ 7. Til investeringer, der ikke overstiger 85.000 kr., ydes støtten som et kontant tilskud. Tilskuddet udgør den procentdel, der er nævnt i stk. 2-4, af det beløb, der er opgjort efter § 5.

Stk. 2. For ejendomme med 0-30 dyreenheder udgør støtteprocenten 40, hvis opbevaringskapaciteten svarer til 6-8 måneders gødningsproduktion, og 45, hvis opbevaringskapaciteten svarer til mindst 9 måneders produktion.

Stk. 3. For ejendomme med 31-120 dyreenheder udgør støtteprocenten 37 1/2. Har kommunalbestyrelsen givet tilladelse til 6-8 måneders opbevaringskapacitet, er støtteprocenten for disse ejendomme 32 1/2.

Stk. 4. For ejendomme med 121 dyreenheder og derover udgør støtteprocenten 30. Har kommunalbestyrelsen givet tilladelse til 6-8 måneders opbevaringskapacitet, er støtteprocenten for disse ejendomme 25.

Stk. 5. Antallet af dyreenheder i stk. 2-4 beregnes som et gennemsnit af ejendommens dyreenheder inden for det sidste år, før ansøgning om støtte efter § 15 modtages af kommunalbestyrelsen.

§ 8. Til investeringer på over 85.000 kr. ydes støtte i lige store rater een gang årligt i 10 år. Den kapitaliserede værdi af raterne skal svare til det støttebeløb, som var fremkommet, hvis støtten var udbetalt som et kontant tilskud efter reglerne herom i § 7. Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 9. Støtte til anlæg til opbevaring af gødning m.v. efter § 4, stk. 2, ydes som et kontant tilskud efter § 7, idet støtten dog udgør mindst 35 pct.

§ 10. Miljøministeren kan efter ansøgning yde statsgaranti for lån, der optages til investeringer, der er berettiget til støtte efter loven.

Stk. 2. Ansøgning om garanti indsendes senest 30. juni 1993 til miljøministeren. Lån, for hvilke der garanteres, kan ikke overstige 400.000 kr., og garantien kan ikke udstrækkes til mere end 15 år fra datoen for lånets optagelse. Ydelse af garanti er betinget af, at ansøgeren ikke er i stand til selv at stille den sikkerhed, der kræves for optagelse af lån på det almindelige lånemarked, og at lånet sikres efter regler, der fastsættes af miljøministeren.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af garanti, herunder om bortfald af statens garantiforpligtelse.

§ 11. Støtten medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Støtte, der ydes i rater, opgøres som den kapitaliserede værdi efter § 8. Investeringsudgifter svarende til den udbetalte støtte kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen.

§ 12. Støtte til investeringer omfattet af lovens § 1, stk. 1, kan kun ydes een gang pr. ejendom, og støttebeløbet kan højst være 100.000 kr. Når støtten udbetales efter reglerne i § 8, kan den kapitaliserede værdi af raterne således højst udgøre et beløb på 100.000 kr.

§ 13. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af støtte m.v. efter denne lov.

Kapitel 3

Administrative bestemmelse

§ 14. For at opnå støtte efter denne lov, jf. § 1, stk. 1, skal ansøgeren, inden investeringen påbegyndes, udarbejde en projektbeskrivelse, som indsendes til kommunalbestyrelsen til forhåndsvurdering.

Stk. 2. Ved forhåndsvurderingen attesterer kommunalbestyrelsen, at de projekterede anlæg opfylder kapacitetskravene i § 4, stk. 1, samt de krav om indretning af anlæggene, som er fastsat i regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller ved afgørelser i henhold hertil. Endvidere træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt der skal ske fradrag i medfør af § 5, stk. 2.

Stk. 3. Det forhåndsvurderede projekt indsendes til jordbrugskommissionen, som videresender dette til Jordbrugsdirektoratet sammen med en forbedringsplan, udarbejdet efter lov nr. 198 af 9. april 1986 om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget, eller andet af Jordbrugsdirektoratet godkendt ansøgningsskema. Hvis betingelserne for at opnå forbedringsstøtte ikke er opfyldt, attesteres dette af Jordbrugsdirektoratet. Investeringen må ikke påbegyndes, før Jordbrugsdirektoratets afgørelse herom foreligger.

Stk. 4. Miljøministeren kan efter forhandling med landbrugsministeren fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-3 fastsatte ordning, herunder om anvendelse af særlige skemaer samt om, hvilke oplysninger der skal tilvejebringes til brug for forhåndsvurderingen.

Stk. 5. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om opnåelse af støtte til investeringer omfattet af § 1, stk. 2, og § 4, stk. 2.

Stk. 6. Miljøministeren kan efter forhandling med landbrugsministeren fastsætte en særlig ordning for investeringer, der er påbegyndt efter 1. december 1985, jfr. § 3, stk. 4.

§ 15. Når investeringen er afsluttet, indsendes ansøgning om støtte til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen om støtte skal være ledsaget af den i § 14, stk. 3, nævnte attestation fra Jordbrugsdirektoratet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for de udgifter, der er medgået til investeringen, med attest af en statsautoriseret eller registreret revisor eller en landbrugskonsulent i driftsøkonomi.

Stk. 3. Ansøgning om støtte skal være indsendt til kommunalbestyrelsen senest den 30. juni 1993.

§ 16. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i sager om støtte, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren træffer afgørelse i sager vedrørende § 1, stk. 2, og § 4, stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser i visse af disse sager træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 17. Støtte efter loven udbetales af miljøministeren indenfor beløbsrammer fastsat på de årlige finanslove. Den del af en beløbsramme, der ikke er udnyttet i finansåret, kan overføres til følgende finansår.

§ 18. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sagerne efter forhandling med landbrugsministeren, herunder om ansøgningens form og indhold og om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe i forbindelse med sagens behandling.

§ 19. Miljøministeren kan bemyndige Miljøstyrelsen og Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 20. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om støtte efter denne lov skal bortfalde helt eller delvis, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for støtten.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan miljøministeren bestemme, at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis.

Kapitel 4

Klagebestemmelser

§ 21. Kommunalbestyrelsens afgørelser i forbindelse med forhåndsvurdering, jf. § 14, om, at kapacitetskravet, jf. § 4, stk. 1, ikke er opfyldt, eller at fradrag skal ske efter § 5, stk. 2, kan af ansøgeren påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 16 om støtte kan af ansøgeren påklages til miljøministeren.

Stk. 3. For kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 og 2 er klagefristen 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til en bemyndigelse efter § 19, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Kortlægning m.v.

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal foranledige en kortlægning af den eksisterende og forventede husdyrgødningsmængde fra landbrugsejendomme m.v. i kommunen.

Stk. 2. På baggrund af kortlægningen udarbejder kommunalbestyrelsen en vejledende plan om etablering af fælles opbevaringsanlæg og fælles biogasanlæg. Den vejledende plan bør endvidere indeholde kommunens overvejelser om etablering af kommunale fælles biogasanlæg og dermed indpasning i den generelle varmeforsyning i kommunen.

Stk. 3. Producenter af husdyrgødning skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen meddele denne de oplysninger, der findes nødvendige for kortlægning, planlægning og etablering af kommunale fælles biogasanlæg.

Stk. 4. Undladelse af at give oplysninger som nævnt i stk. 3 straffes med bøde.

Stk. 5. Såfremt aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende undlader at give oplysninger som nævnt i stk. 3, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 23. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af miljøministeren.

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 392 af 10. juni 1987 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., der vedrører §§ 2, stk. 1, 3, stk. 4, 4, stk. 1, 5, stk. 2, 7 stk. 2-4, 10, stk. 2, 14, stk. 2-7 og 15, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser og overgangsregler:

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (* 2)

Stk. 2. Reglerne i § 2 (* 1), bortset fra nr. 2 og nr. 12, har virkning for de investeringer om hvilke forhåndsanmeldelse eller ansøgning om forhåndsvurdering er modtaget af kommunalbestyrelsen efter den 18. maj 1987. Tilsvarende gælder for de investeringer, hvortil Jordbrugsdirektoratet efter dette tidspunkt har meddelt tilladelse til igangsætning.

Stk. 3. Er bindende aftale om levering af et gødningsopbevaringsanlæg indgået inden den 19. maj 1987, kan støtte ydes efter hidtil gældende regler, uanset bestemmelsen i stk. 2.

§ 4. For investeringer, der gennemføres efter hidtidige gældende regler, skal ansøgning om støtte være indgivet til kommunalbestyrelsen senest den 31. december 1988.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte overgangsregler og herunder fastsætte i hvilket omfang regler, der er fastsat i medfør af de hidtil gældende regler, opretholdes.

Miljøministeriet, den 20. august 1987

CHRISTIAN CHRISTENSEN

/Marianne Pilgaard

Officielle noter

(* 1) § 2 i lov nr. 392 af 10. juni 1987 indeholder ændringerne til lov nr. 16 af 14. januar 1987 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., nr. 2 indeholder ændringen til § 3, stk. 4, og nr. 12 indeholder ændringen til § 14, stk. 7, som bliver stk. 6.

(* 2) Lov nr. 16 af 14. januar 1987 trådte i kraft den 1. april 1987, og lov nr. 392 af 10. juni 1987 trådte i kraft den 18. juni 1987.