Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om kommuneplanlægning Kommuneplanlov/Kommuneplanloven

Herved bekendtgøres lov om kommuneplanlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985, med de ændringer, der følger af lov nr. 287 af 13. maj 1987 og lov nr. 192 af 29. marts 1989.


Kapitel 1

Formål

§ 1. Det påhviler kommunalbestyrelserne gennem planlægning efter reglerne i denne lov og inden for rammerne af lands- og regionplanlægningen at bidrage til en udvikling i kommunen, der er gunstig for befolkningens trivsel. Stk. 2. Det skal ved planlægningen tilstræbes,

at den indbyrdes placering af boliger og arbejdspladser, forsyningen med veje og kollektiv trafik samt med offentlig og privat servicevirksomhed, friarealer og andre bygoder medvirker til at skabe gode arbejds- og boligmiljøer i eksisterende og fremtidige bysamfund,

at areal- og naturressourcerne i kommunen udnyttes ud fra en helhedsvurdering, herunder ud fra en økonomisk og økologisk synsvinkel, og

at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, bl.a. ved bedst mulig adskillelse af miljøbelastende aktiviteter og beboelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne bør i videst muligt omfang inddrage kommunens beboere i planlægningsarbejdet.

Kapitel 2

Kommuneplaner

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en kommuneplan ud fra en samlet vurdering af de arealmæssige, naturgivne og økonomiske ressourcer i kommunen, målene for befolknings- og erhvervsudviklingen i kommunen og målene for den kommunale sektorplanlægning.

Stk. 2. Kommuneplanen må ikke stride mod regionplanlægningen eller mod beslutninger efter lands- og regionplanlovens § 4.

§ 3. I en kommuneplan fastlægges for hele kommunen en hovedstruktur og for de enkelte dele af kommunen rammer for lokalplanernes indhold, jfr. kap. 3.

Stk. 2. Kommunens hovedstruktur, herunder bymønstret og centerstrukturen med angivelse af oplande, fastlægges ved en sammenfattende planlægning af:

 • 1) udbygningen af kommunens bysamfund med boliger og arbejdspladser, herunder rækkefølgen for denne udbygning,
 • 2) størrelsen og beliggenheden af sommerhusområder og eventuelt rækkefølgen for deres udbygning,
 • 3) trafikanlæg og kollektiv trafikbetjening,
 • 4) institutioner,
 • 5) offentlige forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg,
 • 6) beliggenhed af særligt varmeproducerende og varmeforbrugende anlæg og virksomheder og placering af rørledninger til opvarmningsformål,
 • 7) beliggenheden af virksomhed m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav,
 • 8) størrelsen og beliggenheden af arealer forbeholdt jordbrugserhvervene,
 • 9) anvendelsen af arealer i overensstemmelse med naturfredningslovens formål,
 • 10) arealanvendelsen i øvrigt, herunder til udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden,
 • 11) størrelsen og beliggenheden af de arealer i byzone og sommerhusområder, der skal tilbageføres til landzone.

Stk. 3. Rammerne for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med hensyn til:

 • 1) fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål,
 • 2) i hvilke områder nærmere angivne varmeforsyningsmetoder skal tillægges en prioriteret anvendelse,
 • 3) institutioner og tekniske anlæg,
 • 4) forsyningen med offentlig og privat servicevirksomhed,
 • 5) trafiksystemet,
 • 6) grønne områder, kolonihaveområder m.v.,
 • 7) bolig- og bebyggelsestætheden samt bygningshøjden og andre bebyggelsesforhold inden for områder afgrænset efter nr. 1, herunder rammer for bevaring af bebyggelser eller bymiljøer,
 • 8) byfornyelsen i eksisterende bysamfund,
 • 9) overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområde,
 • 10) rækkefølgen for udbygning af arealerne til byformål og til sommerhusbebyggelse.

Stk. 4. Kommuneplanen kan indeholde retningslinier for andre forhold af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen i kommunen.

Stk. 5. I Københavns og Frederiksberg Kommuner er kommuneplanen tillige regionplan. Bestemmelserne i lov om lands- og regionplanlægning §§ 7 og 8 finder tilsvarende anvendelse på kommuneplanen.

§ 4. I Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner (hovedstadsområdet) skal en kommuneplan ledsages af en tidsfølgeplan for byggeaktiviteten i byzonerne i kommunen i overensstemmelse med de godkendte retningslinier i regionplanen.

Stk. 2. Uden for hovedstadsområdet skal en kommuneplan ledsages af en plan for rækkefølgen for byfornyelse i de eksisterende bysamfund i overensstemmelse med de godkendte retningslinier i regionplanen.

§ 5. Kommuneplanen skal ledsages af oplysninger om planens forudsætninger, herunder om, hvorledes planen forholder sig til:

 • 1) beslutninger efter lands- og regionplanlovens § 4,
 • 2) regionplanlægningen for området,
 • 3) målene for befolknings- og erhvervsudviklingen i kommunen,
 • 4) kommunens økonomiske planlægning, herunder den planlagte tidsfølge for investeringer i bygge- og bymodning samt byfornyelse,
 • 5) den kommunale sektorplanlægning,
 • 6) den hidtil udførte planlægning for kommunens område og
 • 7) eksisterende forhold, herunder befolknings- og erhvervsstrukturen samt landskabs- og bebyggelsesforholdene i kommunen.

§ 6. Inden udarbejdelsen af et forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en kortfattet redegørelse om hovedspørgsmål og planlægningsmuligheder i det forestående planlægningsarbejde.

Stk. 2. Samtidig med offentliggørelsen sendes redegørelsen til miljøministeren og amtsrådet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal forestå en oplysningsvirksomhed med det formål at fremkalde en offentlig debat om planlægningens målsætning og nærmere indhold.

§ 7. Når kommunalbestyrelsen finder, at de i § 6 nævnte hovedspørgsmål og planlægningsmuligheder er tilstrækkeligt belyst i den offentlige debat, kan kommunalbestyrelsen vedtage et forslag til kommuneplan. Vedtagelsen kan dog kun med miljøministerens samtykke finde sted tidligere end 12 uger efter redegørelsens offentliggørelse.

Stk. 2. Efter vedtagelsen offentliggør kommunalbestyrelsen forslaget tillige med de i § 5 nævnte oplysninger, et uddrag af de modtagne bemærkninger til den tidligere offentliggjorte redegørelse samt kommunalbestyrelsens vurdering deraf.

Stk. 3. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til kommuneplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende medlems afvigende mening og en af ham affattet kort begrundelse herfor.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal samtidig med offentliggørelsen af forslaget give meddelelse om fristen for fremsættelse af bemærkninger til dette. Fristen, der skal være mindst 16 uger fra offentliggørelsen, fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Samtidig med offentliggørelsen sendes materialet til miljøministeren og amtsrådet.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelsen.

§ 8. Amtsrådet påser, at et forslag til kommuneplan er i overensstemmelse med regionplanlægningen og beslutninger i medfør af lands- og regionplanlovens § 4. Miljøministeren kan bestemme, at amtsrådet tillige skal påse andre forhold, herunder at forslaget opfylder forskrifter efter § 51.

Stk. 2. Finder amtsrådet anledning til at gøre indsigelse efter stk. 1, skal amtsrådet give meddelelse herom til kommunalbestyrelsen samt underrette miljøministeren. Fremsætter amtsrådet indsigelsen inden udløbet af fristen efter § 7, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planen endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og amtsrådet om de nødvendige ændringer af forslaget. Opnås sådan enighed ikke, kan spørgsmålet indbringes for miljøministeren. Har miljøministeren ikke truffet afgørelsen inden 6 måneder efter spørgsmålets indbringelse for ministeren, underretter ministeren amtsrådet og kommunalbestyrelsen om grunden dertil.

Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner udfører miljøministeren de opgaver, som i stk. 1 og 2 er henlagt til amtsrådet.

§ 9. Når fristen efter § 7, stk. 4, er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af forslaget vedtage planen endeligt, jfr. dog § 8, stk. 2 og § 10.

Stk. 2. Vedtagelsen kan gøres betinget af gennemførelsen af det nødvendige tillæg til regionplanen.

§ 10. Miljøministeren kan beslutte, at en kommuneplan ikke kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen efter § 9. Planen kan da kun få retsvirkninger efter denne lov, hvis planen godkendes af miljøministeren.

Stk. 2. En kommuneplan, der fastsætter en større bebyggelsesprocent end 110 for et delområde, kan ikke vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, medmindre miljøministeren forinden har tiltrådt den større bebyggelsesprocent. Miljøministeren fastsætter nærmere regler for afgrænsningen af et delområde som nævnt i 1. pkt.

Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner kan kommuneplanen ikke vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, medmindre miljøministeren forinden har tiltrådt de regionale retningslinjer eller har erklæret, at kommuneplanen ikke indeholder retningslinjer af regional betydning. Efter forhandling med kommunalbestyrelsen kan miljøministeren foretage de ændringer og tilføjelser, der skønnes nødvendige.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at de dele af kommuneplanen, der er tiltrådt efter stk. 3, skal tillægges retsvirkninger som en endeligt vedtaget kommuneplan.

§ 11. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse eller godkendelse af en kommuneplan foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der fastsættes af miljøministeren.

Stk. 2. Planen skal være offentligt tilgængelig.

§ 12. Hvis en kommunalbestyrelse ikke inden 2 år efter godkendelsen af en regionplan, der omfatter kommunen, har offentliggjort et forslag til kommuneplan, kan amtsrådet med miljøministerens samtykke fastsætte en frist, inden for hvilken kommunalbestyrelsen skal offentliggøre et sådant forslag.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder fristen fastsat efter stk. 1, kan amtsrådet lade en kommuneplan tilvejebringe på kommunens bekostning.

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jfr. dog § 47.

Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som efter kommunalbestyrelsens tidsfølgeplanlægning, jfr. §§ 3-5, eller indtil denne foreligger, efter kommunalbestyrelsens skøn ville komme i strid med en forsvarlig og hensigtsmæssig byudvikling på det pågældende tidspunkt.

Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når opførelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanen om anvendelse af området til bolig- eller erhvervsformål.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse, når det pågældende område er omfattet af bestemmelser om bebyggelsens anvendelse i en lokalplan eller en byplanvedtægt.

§ 14. Det påhviler kommunalbestyrelsen inden for den første halvdel af hver valgperiode at gennemgå kommuneplanen med henblik på at beslutte, om der er behov for at foretage ændringer i planen eller for at udarbejde en ny kommuneplan. Hvis kommunalbestyrelsen overvejer at foretage mere omfattende ændringer i kommuneplanen, finder §§ 5 og 6 og § 7, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. For Københavns og Frederiksberg Kommuner kan miljøministeren fastsætte et andet tidspunkt for den i stk. 1 nævnte gennemgang af kommuneplanen og kan fastsætte tidsfrister for kommunalbestyrelsens tilvejebringelse af den ændring i kommuneplanen eller af en ny kommuneplan, der er en følge af gennemgangen.

Stk. 3. Amtsrådet kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal foretage ændringer i en kommuneplan, for at planen kan bringes i overensstemmelse med en senere godkendt regionplan eller senere trufne beslutninger efter lands- og regionplanlovens § 4.

Stk. 4. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen. § 7, stk. 3-6, og §§ 8-11 finder tilsvarende anvendelse på forslag til ændringer i en kommuneplan. Ved mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan fristen efter § 7, stk. 4, dog nedsættes til 8 uger.

§ 15. Bestemmelserne i §§ 2-14 træder i kraft i en kommune ved godkendelsen af en regionplan, der omfatter kommunen.

Stk. 2. Dispositionsplaner og anden planlægning tilvejebragt af kommunalbestyrelsen efter de hidtil gældende regler kan af miljøministeren godkendes som midlertidige rammer for indholdet af lokalplaner.

Stk. 3. Efter forhandling med kommunalbestyrelsen kan miljøministeren samtidig med godkendelse efter stk. 2 foretage de ændringer og tilføjelser, som ministeren finder nødvendige for, at der tilvejebringes fornødne rammer for indholdet af lokalplanlægningen.

Stk. 4. Umiddelbart efter en godkendelse efter stk. 2 foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der fastsættes af miljøministeren. De godkendte rammer skal være offentligt tilgængelige.

Kapitel 3

Lokalplaners indhold og tilvejebringelse

§ 16. Lokalplaner kan tilvejebringes af kommunalbestyrelsen efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. En lokalplan skal tilvejebringes, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Stk. 3. En lokalplan skal endvidere tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse.

Stk. 4. Hvis en ønsket foranstaltning som nævnt i stk. 3, 1. pkt. er i overensstemmelse med kommuneplanen eller midlertidige rammer godkendt efter § 15, stk. 2, påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan i et sådant tilfælde forlange, at den, der har interesse i foranstaltningens gennemførelse, yder kommunen bistand ved udarbejdelsen.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 finder ikke anvendelse, når en byplanvedtægt eller reguleringsplan indeholder nærmere regler om udstykningen eller bygge- eller anlægsarbejdet.

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for et tidsrum af indtil et år. Kommunalbestyrelsen lader forbudet tinglyse på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbudets gyldighed.

§ 18. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om:

 • 1) overførsel til byzone eller sommerhusområde af arealer, som planen omfatter,
 • 2) områdets anvendelse, herunder om at nærmere angivne arealer forbeholdes til offentlige formål,
 • 3) ejendommes størrelse og afgrænsning,
 • 4) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder om adgangsforholdene til færdselsarealer og med henblik på adskillelse af trafikarterne,
 • 5) beliggenhed af spor- og ledningsanlæg, herunder til elforsyning,
 • 6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres,
 • 7) bebyggelsers omfang og udformning, herunder til regulering af boligtætheden,
 • 8) anvendelse af de enkelte bygninger,
 • 9) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantningsforhold i øvrigt samt belysning af veje og andre færdselsarealer,
 • 10) bevaring af landskabstræk i forbindelse med bebyggelse af et område, der inddrages til bymæssig bebyggelse eller sommerhusbebyggelse,
 • 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse,
 • 12) foretagelse af afskærmningsforanstaltninger såsom anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur o.lign. som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal,
 • 13) oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder, erhvervsområder eller områder for fritidsbebyggelse, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg,
 • 14) bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres,
 • 15) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom,
 • 16) ophør af gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 31,
 • 17) sammenlægning af lejligheder i eksisterende boligbebyggelse,
 • 18) isolering af eksisterende boligbebyggelse mod støj,
 • 19) forbud mod større byggearbejder på eksisterende bebyggelse, således at sådanne arbejder kun kan udføres med kommunalbestyrelsens tilladelse eller efter krav fra en offentlig myndighed med hjemmel i lovgivningen.

Stk. 2. I en lokalplan for et område, som overgår til byformål eller til sommerhusbebyggelse, skal der optages bestemmelser til sikring af de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-4.

Stk. 3. En lokalplan kan ikke indeholde bestemmelser efter stk. 1, nr. 3, 6, 8 eller 9, med virkning for arealer i landzone, der ifølge en kommuneplan skal anvendes til jordbrugsformål.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte, at der i lokalplaner kan optages bestemmelser om andre forhold end nævnt i stk. 1.

§ 19. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser i strid med en kommuneplan eller midlertidige rammer godkendt efter § 15, stk. 2.

Stk. 2. Lokalplanens formål skal angives i planen. Planen skal tillige angive, om dens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen.

§ 20. Lokalplanen skal ledsages af en redegørelse for, hvorledes planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder midlertidige rammer godkendt efter § 15, stk. 2.

§ 21. Efter vedtagelsen af et forslag til lokalplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget tillige med en kortfattet beskrivelse af dets indhold og af planens retsvirkninger. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag.

Stk. 2. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til lokalplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende medlems afvigende mening og en af ham affattet kort begrundelse herfor.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal samtidig med offentliggørelsen af forslaget give oplysning om reglerne i § 22 samt om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag, jfr. § 24.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelsen.

§ 22. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Stk. 2. Efter udløbet af fristen nævnt i § 24 kan kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom, der er omfattet af planen, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt reglerne i § 40, stk. 1, § 42 og § 43 ikke derved fraviges. Kommunalbestyrelsen kan tillige tillade, at reglerne i § 40, stk. 1, § 42 og § 43 fraviges, hvis bebyggelsen ikke er et større byggearbejde, jfr. § 16, stk. 3, og den er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort, og højst i et år efter forslagets offentliggørelse, jfr. dog § 28, stk. 2.

§ 23. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning herom til:

 • 1) ejerne af ejendomme, der er omfattet af planen, og lejerne i og brugerne af disse ejendomme,
 • 2) ejerne af ejendomme uden for planens gyldighedsområde og lejerne i og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem,
 • 3) de foreninger o.lign. med lokalt tilhørsforhold, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive holdt underrettet om forslag til lokalplaner,
 • 4) miljøministeren og amtsrådet samt
 • 5) de statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse.

Stk. 2. Hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald efter § 18, stk. 1, nr. 16, skal kommunalbestyrelsen tillige så vidt muligt give skriftlig underretning herom til de efter servitutdokumentet påtaleberettigede.

Stk. 3. I underretningen skal angives fristen efter § 24 for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag.

Stk. 4. Underretningen skal ledsages af beskrivelsen nævnt i § 21, stk. 1, og af en eventuel mindretalsudtalelse efter § 21, stk. 2. Underretningen til myndighederne nævnt i stk. 1, nr. 4 og 5, skal tillige ledsages af selve forslaget.

Stk. 5. Underretningen til lejerne og brugerne nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, kan ske ved afgivelse til postvæsenet af adresseløse forsendelser til omdeling.

§ 24. Indsigelser mod og ændringsforslag til et forslag til lokalplan skal indsendes til kommunalbestyrelsen inden en frist, der fastsættes af kommunalbestyrelsen. Fristen skal være mindst 8 uger fra offentliggørelsen.

§ 25. Amtsrådet påser, at et forslag til lokalplan er i overensstemmelse med regionplanlægningen, en kommuneplan og midlertidige rammer godkendt efter § 15, stk. 2. Miljøministeren kan bestemme, at amtsrådet tillige skal påse andre forhold, herunder at forslaget opfylder forskrifter efter § 51.

Stk. 2. Finder amtsrådet anledning til at gøre indsigelse efter stk. 1, skal amtsrådet give meddelelse herom til kommunalbestyrelsen samt underrette miljøministeren. Fremsætter amtsrådet indsigelsen inden udløbet af fristen efter § 24, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planen endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og amtsrådet om de nødvendige ændringer af forslaget. Opnås sådan enighed ikke, kan spørgsmålet indbringes for miljøministeren. Har miljøministeren ikke truffet afgørelsen inden 6 måneder efter spørgsmålets indbringelse for ministeren, underretter ministeren amtsrådet og kommunalbestyrelsen om grunden dertil.

Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg Kommuner udfører miljøministeren de opgaver, som i stk. 1 og 2 er henlagt til amtsrådet.

§ 26. Hvis en statslig myndighed ud fra de særlige hensyn, som denne varetager, rettidigt fremsætter indsigelse mod et forslag til lokalplan, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planen endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og vedkommende myndighed om planens indhold. Opnås sådan enighed ikke, kan spørgsmålet indbringes for miljøministeren. Har miljøministeren ikke truffet afgørelse inden 6 måneder efter sagens indbringelse for ministeren, underretter ministeren amtsrådet og kommunalbestyrelsen om grunden dertil.

§ 27. Efter udløbet af den efter § 24 fastsatte frist kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af forslaget til lokalplan vedtage planen endeligt, jfr. dog §§ 25, 26 og 28. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Stk. 2. Ved den endelige vedtagelse af planen kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af et af de offentliggjorte forslag. Hvis en ændring efter kommunalbestyrelsens skøn på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før det ændrede forslag har været offentliggjort efter reglerne i §§ 21 og 23.

Stk. 3. Vedtagelsen kan gøres betinget af gennemførelsen af de for vedtagelsen nødvendige tillæg til kommune- og regionplan.

§ 28. Miljøministeren kan beslutte, at en lokalplan ikke kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen efter § 27. Planen kan da kun få retsvirkninger efter denne lov, hvis planen godkendes af miljøministeren.

Stk. 2. I tilslutning til en beslutning efter stk. 1 kan miljøministeren bestemme, at det eller de offentliggjorte forslag skal have den i § 22 nævnte virkning i indtil 2 år efter kommunalbestyrelsens offentliggørelse af forslaget. Miljøministeren kan samtidig bestemme, at beføjelsen efter § 22, stk. 2, overtages af ministeren. Beslutninger efter 1. og 2. pkt. skal bekendtgøres af kommunalbestyrelsen efter regler, der fastsættes af miljøministeren.

Stk. 3. Indtil der foreligger en kommuneplan, godkender miljøministeren lokalplaner for arealer, der ikke er omfattet af midlertidige rammer godkendt efter § 15, stk. 2. Efter indsigelsesfristens udløb fremsender kommunalbestyrelsen modtagne indsigelser og ændringsforslag til miljøministeren. Hvis miljøministeren ikke har taget stilling til forslaget til lokalplan inden 6 måneder derefter, underretter miljøministeren kommunalbestyrelsen om grunden dertil. § 27, stk. 1, finder ikke anvendelse på lokalplaner, der efter 1. pkt. skal godkendes af miljøministeren.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 27, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved miljøministerens godkendelse af lokalplaner efter stk. 1 og 3.

Stk. 5. Indtil der foreligger en kommuneplan, som er i overensstemmelse med en godkendt regionplan, kan en lokalplan, der overfører arealer til byzone eller sommerhusområde, jfr. § 18, stk. 1, nr. 1, ikke vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, før miljøministeren har tiltrådt overførslen.

§ 29. For at sikre beslutninger efter lands- og regionplanlovens § 4 kan miljøministeren pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en lokalplan med et nærmere angivet indhold eller selv tilvejebringe en lokalplan.

Stk. 2. I tilfælde, hvor miljøministeren beslutter selv at tilvejebringe en lokalplan, overtager ministeren kommunalbestyrelsens beføjelser efter § 17, § 22, stk. 2, § 24 og § 27. Ministeren kan pålægge kommunalbestyrelsen at foretage offentliggørelse efter §§ 21, 23 og 30 samt tinglysning efter §§ 17 og 30.

§ 30. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse eller godkendelse af en lokalplan foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der fastsættes af miljøministeren. Bekendtgørelsen skal bl.a. oplyse, om planen afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sender endvidere et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til:

 • 1) ejerne af ejendomme, der er omfattet af planen,
 • 2) enhver, der rettidigt har fremsat skriftlige indsigelser mod eller ændringsforslag til planforslaget, og
 • 3) foreningerne og myndighederne nævnt i § 23, stk. 1, nr. 3-5.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen lader lokalplanen tinglyse på de ejendomme, der er omfattet af planen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sender snarest et eksemplar af planen til myndighederne nævnt i § 23, stk. 1, nr. 4 og 5. Kommunalbestyrelsen er berettiget til i øvrigt at forlange betaling for udlevering af lokalplaner.

Kapitel 4

Lokalplaners retsvirkninger

§ 31. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre en dispensation meddeles efter reglerne i § 47.

§ 32. Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Stk. 2. Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en del af en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange den pågældende del af ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Hvis restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom, kan ejeren forlange hele ejendommen overtaget af kommunen.

Stk. 3. Overtagelsespligten efter stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., påhviler dog kun kommunen, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme.

§ 33. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, men som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, når en ejendom helt eller delvis er omfattet af et forbud mod større byggearbejder, jfr. § 18, stk. 1, nr. 19.

§ 34. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Stk. 2. Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. En ekspropriationsbeslutning kan påklages til miljøministeren. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra beslutningens meddelelse. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer andet. Ekspropriationsbeslutningen skal indeholde oplysning om bestemmelserne i 1.-3. pkt.

§ 35. Taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje afgør spørgsmål om berettigelsen af krav efter §§ 32 og 33 og fastsætter erstatning for kommunens overtagelse af en ejendom efter §§ 32 og 33 og ekspropriation efter § 34.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen må overtage en ejendom helt eller delvis efter § 32, skal erstatningen fastsættes uden hensyntagen til den anvendelse af arealet, som lokalplanen eller byplanvedtægten tilsigter.

Stk. 3. Ved delekspropriation kan taksationsmyndighederne påbyde mageskifte af jordstykker, der findes at have samme værdi.

Stk. 4. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens fastsættelse og udbetaling finder § 51, stk. 2-4 og stk. 7, §§ 52-56, 63-64 og 66-67 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Servitutter

§ 36. En ejer af fast ejendom kan kun med forudgående samtykke fra kommunalbestyrelsen gyldigt pålægge ejendommen servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Samtykke efter 1. pkt. kan ikke meddeles i tilfælde, hvor der som følge af § 16, stk. 2 eller stk. 3, skal tilvejebringes en lokalplan.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 skal påføres servitutdokumentet. Hvis samtykke meddeles, eller hvis ejendommen ejes af kommunen, skal påtegningen udtrykkeligt angive, at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet.

§ 37. Kommunalbestyrelsen kan ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan.

§ 38. Bestemmelserne i §§ 36 og 37 finder ikke anvendelse på servitutter pålagt af offentlige myndigheder med hjemmel i lovgivningen.

Kapitel 6

Almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser

§ 39. Ved udstykning eller bebyggelse af en ejendom skal reglerne i § 40, stk. 1, § 42 og § 43 overholdes, medmindre:

 • 1) anden bestemmelse er truffet i a) en lokalplan, der er offentligt bekendtgjort efter § 30, b) en byplanvedtægt i medfør af lov om byplaner af 29. april 1938 med senere ændringer, c) en reguleringsplan i medfør af de tidligere gældende byggelove, eller
 • 2) en dispensation meddeles efter reglerne i § 47.

§ 40. Der må ikke foretages udstykninger m.v., hvorved der ville fremkomme ejendomme med et mindre areal end 700 m2, heri ikke medregnet vejareal eller areal, der skal holdes ubebygget som følge af hjørneafskæring eller byggeliniepålæg til sikring af vejanlæg. Ved udstykninger m.v. i sommerhusområder må arealet ikke være mindre end 1200 m2. Så længe bestemmelserne om grundstørrelser i en bygningsvedtægt er gældende, jfr. § 59, stk. 1, finder vedtægtens mindstegrundstørrelser anvendelse i stedet for de i 1. og 2. pkt. nævnte.

Stk. 2. Ved udstykning til bebyggelse skal kommunalbestyrelsen godkende parcellens facadelængde.

Stk. 3 og 4. (Ophævet).

§ 41. Til enhver ny bebyggelse skal der i overensstemmelse med reglerne i byggelovgivningen udlægges og anlægges friarealer til sikring af tilfredsstillende opholdsarealer for børn og voksne, adgangs- og tilkørselsforhold, redningsmuligheder for brandvæsenet og parkering.

§ 42. Ved bebyggelse af en ejendom, herunder ved om- eller tilbygning, må ejendommens bebyggelsesprocent ikke overstige:

 • a) 25 for parcelhuse til helårsbeboelse,
 • b) 10 for sommerhusbebyggelse og anden bebyggelse til ferie- og fritidsformål,
 • c) 50 for etagebebyggelse i et område, der i kommuneplanen er udlagt hertil, og
 • d) 40 for anden bebyggelse, jfr. dog stk. 4.

Stk. 2. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal. Nærmere bestemmelser om beregningen af etagearealet og grundstykkets areal fastsættes i bygningsreglementet i henhold til byggeloven.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter nærmere regler til bestemmelse af bebyggelsesarterne nævnt i stk. 1, a-d.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for, i hvilken udstrækning og under hvilke betingelser bebyggelsesprocenten efter stk. 1, d, forhøjes for grunde med særlig beliggenhed. I reglerne kan bebyggelsesprocenten dog ikke fastsættes højere end 50.

§ 43. En bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager, og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn. For bebyggelse i sommerhusområder kan miljøministeren fastsætte andre højdebegrænsninger.

Stk. 2. Nærmere bestemmelser om beregningen af bygningshøjden fastsættes i bygningsreglementet i henhold til byggeloven.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte, at særlige arter af bygninger, konstruktioner eller anlæg skal være undtaget fra bestemmelserne i stk. 1.

§ 44. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt.

Stk. 3. Hvis en påbegyndt bebyggelse opgives eller udsættes i et længere tidsrum, og den delvis opførte bebyggelse virker skæmmende i forhold til omgivelserne, kan kommunalbestyrelsen påbyde grundens ejer at fjerne bebyggelsen eller bringe den i en sådan stand, at den ikke længere virker skæmmende. Det samme gælder, hvis en bebyggelse, som er delvis nedrevet eller ødelagt, i et længere tidsrum henstår i en sådan tilstand, at den virker skæmmende i forhold til omgivelserne. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på bebyggelse på en landbrugsejendom.

Stk. 4. Hvis anvendelse af en grund til oplag, henlæggelse af affald eller lignende formål virker skæmmende i forhold til omgivelserne, kan kommunalbestyrelsen påbyde grundens ejer at foretage hegning, beplantning eller andre foranstaltninger, som kan afhjælpe forholdet.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2-4 finder anvendelse, uanset hvornår bebyggelsen er opført, skiltningen m.v. er anbragt, eller grunden et taget i brug til oplag m.v.

Stk. 6. Et påbud efter stk. 2, stk. 3 eller stk. 4 kan af vedkommende ejer påklages til miljøministeren. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra påbudets meddelelse. Påbudet skal indeholde oplysning om bestemmelserne i 1. og 2. pkt.

§ 45. Når der i et område findes boligbebyggelse, kan kommunalbestyrelsen modsætte sig, at der opføres miljøforringende erhvervsbebyggelse i området, eller at bestående boligbebyggelse eller ubebyggede arealer i området tages i brug til miljøforringende erhvervsformål.

Stk. 2. Når der i et område findes erhvervsbebyggelse, kan kommunalbestyrelsen modsætte sig, at der opføres boligbebyggelse i området, eller at bestående bebyggelse tages i brug til beboelse, såfremt beboelse i området ud fra miljømæssige hensyn skønnes uforenelig med erhvervsudøvelsen.

Stk. 3. Et forbud eller påbud efter stk. 1 eller stk. 2 kan af vedkommende ejer påklages til miljøministeren. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse. Afgørelsen skal indeholde oplysning om bestemmelserne i 1. og 2. pkt.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, når der foreligger en bekendtgjort kommuneplan.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser m.v. herunder dispensation og klage

§ 46. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af loven og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner og i de efter § 59 opretholdte vedtægter og planer m.v.

Stk. 2. Kommualbestyrelsen påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, jfr. stk. 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

§ 46 a. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af kommunalbestyrelsens tilsynsvirksomhed.

§ 47. Dispensationer fra §§ 40, 42 og 43 og fra bestemmelserne i lokalplaner og de efter § 59 opretholdte vedtægter og planer m.v. kan uanset § 13 meddeles efter reglerne i stk. 2-8 og § 22, stk. 2.

Stk. 2. Dispensationer fra §§ 40, 42 og 43 og fra de efter § 59, stk. 1, opretholdte bestemmelser meddeles af kommunalbestyrelsen inden for rammer, der fastsættes af miljøministeren. Videregående dispensationer meddeles af ministeren. En dispensation kan ikke meddeles i tilfælde, hvor en lokalplan skal udarbejdes i henhold til § 16, stk. 3.

Stk. 3. Dispensationer fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 59, stk. 2, kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fraviges ved en dispensation med den pågældende myndigheds godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en grundejerforening eller med de pågældende grundejeres samtykke en beboerforening til at tillade sådanne lempelser.

Stk. 4. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 3 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Stk. 5. Dispensationer efter stk. 2 og 3 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen, henholdsvis grundejer- eller beboerforeningen, har foretaget naboorientering. Orienteringen skal ved dispensationer efter stk. 2 gives til naboerne til den omhandlede ejendom. Ved dispensationer efter stk. 3 skal orienteringen gives til beboerne i det område, der er omfattet af planen. Kommunalbestyrelsen skal orientere de i § 23, stk. 1, nr. 3, nævnte foreninger, som fremsætter ønske herom. Orienteringen skal indeholde oplysning om, hvortil der søges dispensation, og om, at eventuelle bemærkninger kan fremsendes inden 2 uger. Helligdage medregnes ikke ved beregningen af fristen på 2 uger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der i forbindelse med en ansøgning om dispensation gives orientering til en videre kreds, der af kommunalbestyrelsen skønnes at have interesse i, hvordan sagen afgøres.

Stk. 6. Orientering efter stk. 5 kan undlades, når den søgte dispensation efter kommunalbestyrelsens vurdering er uden betydning for de omboende. Ved dispensationer efter stk. 3 kan orienteringen begrænses til beboerne inden for en del af planens område, når dispensationen efter kommunalbestyrelsens vurdering er uden betydning for beboerne i den øvrige del af området. Kommunalbestyrelsen skal orientere de i § 23, stk. 1, nr. 3, nævnte foreninger, som fremsætter ønske herom.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis grundejer- eller beboerforeningen, giver underretning om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat bemærkninger til den søgte dispensation efter at være orienteret i henhold til stk. 5.

Stk. 8. Betingelser, der knyttes til en dispensation, er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen lader på ejerens bekostning tinglyse betingelser, som angår benyttelse af eller anden rådighed over en ejendom eller dele af den.

Stk. 9. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen i nærmere angivne tilfælde kan kræve gebyr af ansøgeren for den orientering, som kommunalbestyrelsen foretager i forbindelse med dispensationsansøgningen, jfr. stk. 5 og 6.

Stk. 10. Miljøministeren kan fastsætte bestemmelser for kommunalbestyrelsens adgang til at gøre en fravigelse fra bestemmelser i byplanvedtægter og lokalplaner om parkeringsarealer på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond.

§ 48. En kommunalbestyrelses afgørelse vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, kan påklages til miljøministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed, jfr. dog § 34, stk. 4 og § 44, stk. 6.

Stk. 2. Den, der har modtaget kommunalbestyrelsens tilladelse, skal underrettes om klagen.

Stk. 3. Ved klage efter stk. 1 kan miljøministeren bestemme, at en af kommunalbestyrelsen meddelt tilladelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan ministeren give meddelelse om standsning af dette.

Stk. 4. Når det er foreneligt med planlægningsmæssige hensyn og med hensynet til offentlighedens medvirken i planlægningen, kan ministeren i forbindelse med klagesagens afgørelse se bort fra reglerne om lokalplaner og dispensationer, når klagen vedrører en foranstaltning, der er udført.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen behandler klager over afgørelser, der er truffet af en forening efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse. Afgørelsen skal indeholde oplysning om klagefristen og om, til hvem klage kan indgives, samt om bestemmelsen i § 49, stk. 2.

§ 49. Søgsmål til prøvelse af beslutninger, der er truffet af kommunalbestyrelsen eller miljøministeren i henhold til denne lov, skal anlægges inden 6 måneder efter, at beslutningen er meddelt den pågældende. For beslutninger, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Stk. 2. Søgsmål til prøvelse af beslutninger, der er truffet af en forening efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen, kan ikke anlægges, før klageadgangen til kommunalbestyrelsen er udnyttet.

Stk. 3. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, jfr. § 35, kan ikke indbringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.

Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelserne i § 42, § 43, og § 44, stk. 2, eller i en lokalplan eller en af de efter § 59 opretholdte vedtægter og planer m.v. kan gøres gældende under et civilt søgsmål mod den, der har begået overtrædelsen eller har ansvaret for den ulovlige tilstands opretholdelse. Dette gælder dog ikke søgsmål om lovliggørelse, når dispensation er meddelt efter reglerne i § 47.

Stk. 5. Retssag anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende. Søgsmål om ekspropriation efter denne lov behandles i første instans ved landsret.

§ 50. (ophævet)

§ 51. Miljøministeren bistår kommunalbestyrelserne med vejledning og kan fastsætte nærmere regler om kommunernes planlægning efter denne lov.

Stk. 2. For at sikre levevilkårene for beboerne i landsbyer og andre lokalsamfund og for at give disse beboere større medindflydelse på kommune- og lokalplanlægningen kan miljøministeren i særlige tilfælde yde støtte til gennemførelsen af forsøgsordninger, projekter m.v. Støtten kan ydes som tilskud eller lån.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om støtteordningen efter stk. 2.

§ 52. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 53. Kommunalbestyrelsen kan efter forudgående underretning til ejeren forlange adgang til en privat ejendom for at udføre opmålinger og andre tekniske forarbejder til forberedelse af planlægning efter denne lov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forlange adgang til en privat ejendom for at undersøge, om der er sket overtrædelse af loven, en lokalplan, servitutbestemmelser som nævnt i § 37 eller en af de efter § 59 opretholdte vedtægter og planer m.v.

Stk. 3. Legitimation skal forevises på forlangende.

Stk. 4. Politiet yder kommunalbestyrelsen bistand til at opnå den i stk. 1 og stk. 2 nævnte adgang. Bistanden ydes efter regler, der kan fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.

§ 54. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal kommunalbestyrelsen lade påbuddet aflyse fra tingbogen.

Stk. 3. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et af kommunalbestyrelsen meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ham inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.

Stk. 4. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan kommunalbestyrelsen foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

§ 55. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder §§ 42 og 43,
 • 2) overtræder bestemmelser i en lokalplan eller en af de efter § 59 opretholdte vedtægter og planer m.v.,
 • 3) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter loven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter eller planer,
 • 4) tilsidesætter vilkår for en dispensation efter § 47,
 • 5) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til loven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

§ 56. Loven træder i kraft den 1. februar 1977, jfr. dog stk. 2 og § 15, stk. 1.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 40, stk. 4, træder i kraft den 1. juli 1975.

§ 57. Forslag til byplanvedtægter, der før lovens ikrafttræden er indsendt til miljøministeren til godkendelse, kan godkendes efter de hidtil gældende regler i byplanloven. På sådanne forslag finder også reglerne i byplanlovens §§ 8 og 10 anvendelse.

Stk. 2. Forslag til bestemmelser i bygningsvedtægt om bebyggelsens anvendelse og om grundstørrelser, der før lovens ikrafttræden er indsendt til miljøministeren til stadfæstelse, kan stadfæstes efter de hidtil gældende regler i byggeloven.

Stk. 3. Sager, der før lovens ikrafttræden er indbragt for en reguleringskommission, færdigbehandles af kommissionen efter de hidtil gældende regler.

§ 58. Ved lovens ikrafttræden ophæves lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970.

Stk. 2. (Ophævet).

§ 59. Bestemmelserne i en bygningsvedtægt om bebyggelsens anvendelse og om grundstørrelser kan ophæves ved bestemmelse herom i en lokalplan og bortfalder i det hele, når en kommuneplan er bekendtgjort efter § 11, eller når midlertidige rammer for lokalplanlægningen, der omfatter de pågældende arealer, er bekendtgjort efter § 15, stk. 4. Det samme gælder beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 1, i byggelov for staden København, lov nr. 148 af 29. marts 1939 med senere ændringer. De øvrige bestemmelser i bygningsvedtægterne ophæves efter reglerne i § 33 i byggeloven.

Stk. 2. Følgende planer m.v. i henhold til den hidtidige bygge- og byplanlovgivning bortfalder i den udstrækning, de er uforenelige med en lokalplan, og kan i øvrigt ophæves ved bestemmelse herom i en lokalplan: byplanvedtægter, markplaner, reguleringsplaner, udredningsplaner, retningsplaner, magelægsplaner, beslutninger om friholdelse af et område for bebyggelse samt beslutninger om bevaring af bebyggelsers ydre fremtræden.

Stk. 3. Lokalplaner for arealer i landzone og byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, kan ophæves af kommunalbestyrelsen efter regler, der fastsættes af miljøministeren.

§ 60. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 4 i lov nr. 259 af 8. juni 1979 om ændring af forskellige lovbestemmelser i anledning af forslag til lov om varmeforsyning m.v. er sålydende:

§ 4. Loven træder i kraft 1. september 1979 (* 1) § 3 i lov nr. 301 af 9. juni 1982 om ændring af lov om lands- og regionplanlægning og lov om kommuneplanlægning er sålydende:

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende (* 2). § 13 i lov nr. 250 af 23. maj 1984 om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove (håndhævelse) er sålydende:

§ 13. Loven træder i kraft den 1. august 1984. (* 3)

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 4, nr. 1, - - - (* 4) fastsættes af miljøministeren. § 3 i lov nr. 190 af 15. maj 1985 om ændring af lov om kommuneplanlægning og lov om sommerhuse og campering m.v. er sålydende:

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. (* 5) § 2 i lov nr. 257 af 6. juni 1985 om ændring af lov om kommuneplanlægning er sålydende:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1985. (* 6)

§ 2 i lov nr. 287 af 13. maj 1987 om ændring af lov om kommuneplanlægning (Støtte til landsby- og andre lokalsamfundsprojekter) er sålydende:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1987. (* 7)

§ 32 i lov nr. 192 af 29. marts 1989 om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af nedlæggelsen af Hovedstadsrådet er sålydende:

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1990. (* 8) - - -

Miljøministeriet, den 22. december 1989

Lone Dybkjær

/ Ole Christiansen

Officielle noter

(* 1) Vedrørende § 3, stk. 2, nr. 6 og stk. 3, nr. 2.

(* 2) Vedrørende §§ 4, stk. 2, 18, stk. 1, nr. 17-19, og 33, stk. 3, bekendtgjort i Lovtidende den 18. juni 1982.

(* 3) Vedrørende §§ 46, 46a, 48 og 54, stk. 2.

(* 4) Vedrørende § 16, stk. 3. Ikrafttrædelsen er fastsat til den 15. august 1985, jfr. bekendtgørelse nr. 362 af 22. juli 1985.

(* 5) Vedrørende §§ 7, stk. 1, 7, stk. 4, 8, stk. 1, 8, stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 3, 22, stk. 2, 22, stk. 3, 24, 27, stk. 1-3, 40, stk. 3 og 4, 45, stk. 4, 47, stk. 1-10, 48, stk. 1, 50, 58, stk. 2, bekendtgjort i Lovtidende den 22. maj 1985.

(* 6) Vedrørende § 3, stk. 2, nr. 11 og § 59, stk. 3.

(* 7) Vedrørende § 51, stk. 2 og 3.

(* 8) Vedrørende § 3, stk. 5, § 4, stk. 1, § 6, stk. 2, § 7, stk. 5, § 8, stk. 3, § 10, stk. 3 og 4, § 12, stk. 1 og 2, § 14, stk. 2-4, § 23, stk. 1, nr. 4 og § 25, stk. 3.