Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om mindstebeholdninger af mineralolie og mineralolieprodukter

Herved bekendtgøres lov om mindstebeholdninger af mineralolie og mineralolieprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 306 af 25. juni 1985 med de ændringer, der følger af lov nr. 1000 af 19. december 1992.


§ 1. Til opfyldelse af internationale forpligtelser kan energiministeren fastsætte bestemmelser om, at den, der importerer eller her i landet fremstiller mineralolie og mineralolieprodukter, skal opretholde mindstebeholdninger af disse varer.

Stk. 2. Energiministeren fastsætter endvidere bestemmelser om opretholdelse af mindstebeholdninger som nævnt i stk. 1 til yderligere imødegåelse af virkningerne af mangel eller virkningerne af udsigt til mangel på mineralolie eller mineralolieprodukter. Energiministeren fastsætter, efter forudgående forelæggelse for Folketingets Energipolitiske Udvalg, de samlede pligtige lagres størrelse hos de lagringspligtige virksomheder.

Stk. 3. Når særlige forhold taler for det, kan energiministeren for et begrænset tidsrum ændre omfanget af den lagringspligt, som er fastsat efter stk. 2, 2. pkt., uden forelæggelse for Folketingets Energipolitiske Udvalg.

§ 2. Det påhviler den, der i medfør af § 1 er pligtig at opretholde mindstebeholdninger af mineralolie og mineralolieprodukter:

  • 1) at afgive de oplysninger om omsætning, import, eksport, forbrug og beholdninger af mineralolie og mineralolieprodukter, der efter energiministerens skøn er nødvendige for kontrollen med, at lagringspligten overholdes, og
  • 2) at give de personer, som energiministeren bemyndiger til at deltage i kontrollen med lagringspligtens opfyldelse, adgang til eftersyn af regnskaber og lagerbeholdninger i fornødent omfang.

Stk. 2. Energiministeren kan fastsætte bestemmelser om, at rigtigheden af de afgivne oplysninger skal attesteres af en statsautoriseret revisor eller underbygges med andre bevisligheder.

Stk. 3. Energistyrelsen kan efter aftale med Told- og Skattestyrelsen få udleveret registeroplysninger om virksomheder, der foretager import af mineralolie og mineralolieprodukter.

§ 2a. Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at varetage de opgaver og beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Energiministeren kan bestemme, at Energistyrelsens afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 3. I forskrifter, som udstedes i henhold til loven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab el. lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Energiministeriet, den 19. december 1992

Anne Birgitte Lundholt

/ Thomas Bastholm Bille

Lov nr. 208 af 24. maj 1972 trådte i kraft den 12. juni 1972

Lov nr. 215 af 30. maj 1980 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den. 1. juli 1980.

Lov nr. 209 af 22. maj 1985 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1985.

Lov nr. xx af 19 december 1992 indeholder følgende bestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Officielle noter

Ingen