Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

(CO2-PAKKEN)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Der kan gives statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, og hvor afgiften udgør over 3 pct. af virksomhedens refusionsgrundlag, jf. § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 2. Energiministeren kan for så vidt angår væksthusgartnerier indgå særlig aftale med den pågældende brancheorganisation om energisyn og mulighed for opnåelse af statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift.

Stk. 3. Tilskuddet ydes til virksomheder, der har gennemgået et energisyn, og som gennemfører en rimelig energieffektivisering.

Stk. 4. Tilskuddet gives med et beløb svarende til virksomhedens udgifter til kuldioxidafgift opgjort efter § 9, stk. 1-3, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter med fradrag af afgiftsbeløb, der tilbagebetales virksomheden efter disse regler.

Stk. 5. Tilskud opgjort efter stk. 4 udbetales med det beløb, der overstiger 10.000 kr. årligt.

Stk. 6. Energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder om energisyn og betingelser for tilsagn om tilskud.

§ 2. Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen. Energiministeren fastsætter de nærmere regler om ansøgningens indhold.

Stk. 2. På grundlag af ansøgningen kan Energistyrelsen meddele tilsagn om tilskud for en nærmere fastsat periode.

Stk. 3. På grundlag af Energistyrelsens tilsagn udbetales tilskuddet af told- og skattevæsenet. Udbetaling af tilskud sker ved, at virksomheden foretager modregning i afgiftstilsvaret efter merværdiafgiftsloven. I det omfang tilskuddets udbetaling ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til virksomheden efter de i merværdiafgiftslovens § 23 anførte regler.

Stk. 4. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ydelse af tilskud, eller hvis betingelserne for at yde tilskud ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

§ 3. Såfremt told- og skattevæsenet konstaterer, at der er ydet for stort et tilskud, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til told- og skattevæsenet, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 4. Energiministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

§ 5. Energiministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov. Energistyrelsens afgørelser om ydelse af tilskud kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen og Told- og Skattestyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 7. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud efter loven, straffes med bøde.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 8. Skønner told- og skattevæsenet eller Energistyrelsen, at der er begået en overtrædelse, der medfører bødeansvar, kan der tilkendegives den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Når sager om de i § 7 nævnte overtrædelser indbringes for domstolene, behandles de som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Tilskud efter § 1 ydes for kuldioxidafgift, der påhviler virksomheden fra den 1. januar 1993.

Stk. 3. Energiministeren fastsætter nærmere regler vedrørende energisyn med virkning allerede fra 1. marts 1992.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. januar 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen