Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler (* 1)

(CO2-PAKKEN)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Der kan gives statstilskud til at fremme omstillingen af

kulfyrede fjernvarmeværker til naturgasfyrede decentrale

kraftvarmeværker samt til at fremme anvendelsen af biobrændsler i

områder, der ikke er udlagt til kul- eller naturgasbaseret

kraftvarme eller affaldsforbrænding.

§ 2. Tilskud ydes til virksomheder, der ejer eller driver de i § 1 omhandlede anlæg.

Stk. 2. Tilskud kan ikke ydes til et anlægsarbejde, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning.

§ 3. Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen, som på grundlag af ansøgningen kan meddele tilsagn om tilskud.

§ 4. Energistyrelsen udbetaler tilskud efter ansøgning bilagt fornøden dokumentation for de med anlægsarbejdet forbundne udgifter.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at anlægsarbejdet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er påbegyndt og afsluttet inden for en nærmere angiven frist.

§ 5. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

§ 6. Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsning af tilskudsberettigede anlægsarbejder og om fordelingen af det samlede tilskudsbeløb mellem forskellige modtagerkategorier, regler for tilskuddets beregning og udbetaling samt tidsfrister efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. marts 1992.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. januar 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anne Birgitte Lundholt

Redaktionel note
  • 310 af 4. maj 1992.
  • (* 1) Loven er sat i kraft den 15. maj 1992 ved bekendtgørelse nr.