Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet (* 1)

(CO2-PAKKEN)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Der kan gives statstilskud til nyanlæg og renovering af

fjernvarmenet med henblik på at fremme udnyttelsen af kraftvarme i

områder, der er udlagt til kraftvarmeforsyning efter bestemmelserne

i lov om varmeforsyning.

Stk. 2. Tilskuddet kan for nyanlæg udgøre op til 100 pct. af de godkendte udgifter ekskl. moms og for renoveringer op til 50 pct. af de godkendte udgifter ekskl. moms.

§ 2. Tilskud efter § 1 ydes til kollektive varmeforsyningsvirksomheder.

§ 3. Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen, som på grundlag af ansøgningen kan meddele tilsagn om tilskud.

§ 4. Energistyrelsen udbetaler tilskuddet efter ansøgning bilagt fornøden dokumentation for de med anlægsarbejdets udførelse forbundne udgifter.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at anlægsarbejdet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er påbegyndt og afsluttet inden for en nærmere angiven frist.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud til nyanlæg betinges af, at kommunalbestyrelsen har pålagt tilslutningspligt til det pågældende fjernvarmenet efter reglerne i lov om varmeforsyning.

§ 5. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

§ 6. Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsning af tilskudsberettigede anlægsarbejder og om fordelingen af det samlede tilskudsbeløb mellem forskellige modtagerkategorier, regler om tilskuddets beregning og udbetaling samt tidsfrister efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. marts 1992.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. januar 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Redaktionel note
  • 309 af 4. maj 1992.
  • (* 1) Loven er sat i kraft den 15. maj 1992 ved bekendtgørelse nr.