Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om brug m.v. af radioaktive stoffer (* 1)

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov


§ 1

Radioaktive stoffer af enhver art, hvadenten de er i fri tilstand eller i blanding med andre stoffer eller indbygget i maskiner og apparater, må kun fremstilles, indføres eller besiddes, såfremt tilladelse er meddelt af sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens afgørelse kan inden 4 uger indankes for indenrigs- og boligministeren, der ligeledes kan fastsætte almindelige undtagelsesregler fra den i stk. 1 givne bestemmelse.

§ 2

Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at udfærdige bestemmelser vedrørende de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med indførsel, fremstilling, anvendelse, opbevaring, transport og bortskaffelse m.v. af radioaktive stoffer.

Det kan i disse bestemmelser fastsættes, at særlige udgifter ved tilsynet med deres overholdelse skal bæres af ejeren eller brugeren af stofferne.

§ 3

Tilsynet med overholdelse af de i henhold til § 2 udfærdigede bestemmelser påhviler sundhedsstyrelsen, for virksomheder inddraget under fabriktilsyn dog arbejds- og fabriktilsynet.

De nærmere regler om tilsynet fastsættes af indenrigs- og boligministeren efter forhandling med arbejds- og socialministeren.

§ 4

Til at bistå sundhedsstyrelsen ved behandlingen af de i § 1 omhandlede sager samt ved det i § 3 omhandlede tilsyn kan der af indenrigs- og boligministeren tilforordnes sundhedsstyrelsen sagkyndige samt fornøden medhjælp for disse.

De sagkyndige udnævnes for et tidsrum af indtil 6 år ad gangen og oppebærer et vederlag, der fastsættes på de årlige finanslove.

§ 5

Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lov og de i henhold til § 2 udfærdigede bestemmelser straffes med bøde.

§ 6

Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til efter forhandling med forsvarsministeren at meddele militære myndigheder og virksomheder dispensation fra reglerne i §§ 1, 2 og 3.

§ 7

Regeringen bemyndiges til ved kongelig anordning at sætte nærværende lov i kraft på Færøerne med de lempelser, som ifølge øernes særlige forhold måtte findes formålstjenlige.

§ 8

Enhver, der ved lovens ikrafttrædelse er besidder af radioaktive stoffer, til hvis besiddelse der kræves tilladelse i henhold til § 1, er pligtig inden en måned fra lovens ikrafttrædelsesdag at foretage anmeldelse heraf overfor sundhedsstyrelsen.

Givet på Amalienborg, den 31. marts 1953.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Frederik R.

(L.S.)

/Aksel Møller.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem indenrigs- og boligministeriet. Se rigsdagstidende 1952-53: Landst. sp. 348, 373, 757, 761; folket. sp. 3835, 4023, 4051; till. A. sp. 3421; till. B. sp. 1105, 1271; till. C. sp. 481.