Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om normer for energieffektivitet i energiforbrugende udstyr (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Lovens formål er at fremme udvikling og anvendelse af energieffektivt udstyr med henblik på begrænsning af energiforbruget og belastningen af det ydre miljø.

Stk. 2. Loven omfatter alle former for energiforbrugende apparater, artikler, maskiner eller anlæg.

Stk. 3. Loven gælder ikke for brugt udstyr.

§ 2. Energiministeren kan for bestemte typer udstyr fastsætte regler om, at udstyret ikke må sælges, udlejes eller i øvrigt overdrages til anvendelse her i landet, medmindre udstyret opfylder nærmere angivne normer for indretning eller udnyttelse af den anvendte energi.

Stk. 2. Energiministeren kan fastsætte regler om, at import og produktion af udstyr til eget brug er omfattet af regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. I regler fastsat i medfør af stk. 1 kan bestemmes, at apparater m.v. af den pågældende type skal mærkes på nærmere fastsat måde til angivelse af, at udstyret overholder de fastsatte effektivitetsnormer.

§ 3. Det påhviler leverandører m.v. af udstyr, som omfattes af normer i henhold til § 2, stk. 1 og 2, at tilvejebringe måling og afprøvning af, om udstyret overholder de fastsatte effektivitetsnormer.

Stk. 2. Energiministeren kan fastsætte nærmere regler om metoder og standarder, som skal være fulgt ved måling og afprøvning, jf. stk. 1.

Stk. 3. Energiministeren kan fastsætte retningslinjer for godkendelse af institutioner til at foretage måling og afprøvning af udstyr, som omfattes af effektivitetsnormer.

§ 4. Energiministeren fører tilsyn med overholdelsen af loven samt regler fastsat efter loven.

Stk. 2. Energiministeren kan i nærmere angivet omfang henlægge tilsynet, herunder ministerens beføjelser efter stk. 4, til offentlige eller private sagkyndige institutioner m.v.

Stk. 3. Energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsynets udøvelse og om leverandørers dokumentation og kontrol af, at fastsatte normer overholdes.

Stk. 4. Energiministeren kan bestemme, at en leverandør skal lade sine produkter undersøge af en godkendt institution, jf. § 3, stk. 3. Prøver af det omhandlede udstyr skal efter anmodning indleveres til et anvist prøvningssted eller afprøves på fremstillings- eller installationsstedet.

Stk. 5. Energiministeren kan fastsætte regler om, at leverandører skal betale udgifterne ved undersøgelser og tilsyn.

§ 5. Leverandører og forhandlere m.v. skal meddele energiministeren de oplysninger, som ministeren skønner nødvendige til gennemførelse af denne lov.

§ 6. Henlægger energiministeren sine beføjelser efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven til en institution under Energiministeriet eller sagkyndige institutioner efter § 4, stk. 2, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, herunder om, at afgørelser truffet af en institution under Energiministeriet ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) undlader at tilvejebringe måling og afprøvning efter § 3, stk. 1,
  • 2) undlader at efterkomme påbud efter § 4, stk. 4,
  • 3) undlader at afgive oplysninger efter § 5 eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 8. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af energiministeren.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. februar 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jann Sjursen

Officielle noter

(* 1) LOV nr. 94 af 09/02/1994 er trådt ikraft den 1. marts 1994 jf.

BEK nr. 129 af 23/02/1994