Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om beskyttelse af havmiljøet.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1.

Indledende bestemmelser.

§ 1. Denne lov har til formål at forebygge og forhindre forurening af havmiljøet fra skibe, luftfartøjer og bevægelige eller fast anbragte platforme med olie og andre stoffer eller materialer, der kan bringe den menneskelige sundhed i fare, eller som kan skade de levende ressourcer og livet i havet eller være til gene for den retmæssige udnyttelse af havet, eller som kan forringe rekreative værdier. Loven har endvidere til formål at sikre opretholdelsen af et beredskab til indsats mod forurening på havet, på kyster og i havne.

§ 2. Loven omfatter følgende skibe, luftfartøjer og platforme:

 • 1) danske skibe og skibe, der befinder sig på dansk søterritorium,
 • 2) danske luftfartøjer og luftfartøjer, der befinder sig på eller over dansk søterritorium,
 • 3) danske platforme og platforme, der befinder sig på dansk søterritorium eller på dansk kontinentalsokkelområde, og
 • 4) udenlandske skibe, der befinder sig uden for dansk søterritorium, i det omfang det er foreneligt med international ret.

Stk. 2. Loven omfatter ikke orlogsskibe og andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikke-kommerciel statstjeneste.

Stk. 3. Bestemmelserne i kap. 2-5 og 11, bortset fra § 9, stk. 1, finder ikke anvendelse på både, der udelukkende benyttes til fritidsformål (lystfartøjer). Miljøministeren kan dog fastsætte særlige regler om udtømning fra lystfartøjer.

§ 3. Ved »udtømning« forstås i denne lov enhver udledning, udflydning eller bortskaffelse i havet af stoffer eller materialer, der stammer fra den normale drift af skibe eller bevægelige eller fast anbragte platforme.

Stk. 2. Ved »dumpning« forstås i denne lov enhver bortskaffelse i havet - som ikke er udtømning - af stoffer eller materialer fra eller sammen med skibe, fly eller bevægelige eller fast anbragte platforme og enhver bortskaffelse i havet af skibe, fly eller bevægelige eller fast anbragte platforme, herunder enhver udledning, udflydning eller bortskaffelse af stoffer eller materialer, der er bragt om bord eller transporteres med henblik på bortskaffelse eller stammer fra behandling af stoffer eller materialer, der er bragt om bord eller transporteres med henblik på bortskaffelse.

Stk. 3. Som udtømning eller dumpning anses ikke:

 • 1) anbringelse i havet af stoffer eller materialer, hvis anbringelsen sker med andet formål end bortskaffelse, og
 • 2) udledning i havet af stoffer eller materialer, der er en direkte følge af undersøgelse eller udnyttelse af undersøiske mineralforekomster, jfr. kap. 9.

§ 4. Ved »Østersøområdet« forstås i denne lov Østersøen, Den botniske Bugt, Den finske Bugt, Sundet, Bælterne samt Kattegat indtil breddeparallellen 57 grader 44' 08' N gennem Skagen.

§ 5. Ved »nærmeste kyst« forstås i denne lov den basislinie, hvorfra det ydre territorialfarvand er fastlagt i overensstemmelse med international ret. Miljøministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler fastsætte regler om, hvad der i nærmere angivne havområder forstås ved »nærmeste kyst«.

§ 6. Miljøministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler bestemme, at et havområde er et »særligt havområde«.

§ 7. Udledning i havet af stoffer eller materialer med henblik på videnskabelig forskning af forureningsbekæmpelse eller på at bekæmpe forurening af havet må ikke finde sted uden tilladelse fra miljøministeren. Uden for dansk søterritorium kan tilladelse tillige gives af de kompetente myndigheder i en stat, der har tiltrådt konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet eller konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1, 1. pkt., kan kun gives i konkret foreliggende enkelttilfælde eller under særlige omstændigheder for en nærmere angivet periode. Tilladelsen skal angive, hvilke stoffer eller materialer der omfattes af tilladelsen, den samlede mængde samt vilkår om opbevaring, udtagning af periodiske kontrolprøver og indberetning.

Kapitel 2.

Olie.

§ 8. Ved »olie« forstås i denne lov enhver form for mineralolie og blandinger heraf, herunder råolie, naturgaskondensat, olieslam og olieaffald, samt brændselsolie og alle andre raffinerede produkter bortset fra petrokemikalier, der er klassificerede i henhold til § 17.

Stk. 2. Ved »olietankskib« forstås et skib, der er indrettet til at transportere, eller som transporterer olie i bulk.

§ 9. På dansk søterritorium må udtømning af olie ikke finde sted.

Stk. 2. Udtømning i havet af olie uden for dansk søterritorium må kun finde sted i overensstemmelse med reglerne i §§ 10-13.

§ 10. Fra olietankskibe må udtømning af olie kun finde sted, såfremt skibet befinder sig uden for et særligt havområde og

 • 1) udtømningen finder sted under anvendelse af godkendte systemer til overvågning og kontrol af olieudtømning samt godkendte sloptankanlæg,
 • 2) skibet gør fart gennem vandet,
 • 3) skibet befinder sig mere end 50 sømil fra den nærmeste kyst,
 • 4) den øjeblikkelige udtømningshastighed af olieindhold er mindre end 60 liter pr. sømil, jfr. stk. 4, og
 • 5) den samlede mængde olie, der udtømmes, er mindre end 1/30.000 af den samlede mængde af den last, hvoraf olieresten udgjorde en del.

Stk. 2. Miljøministeren kan bestemme, at den brøkdel, der er angivet i stk. 1, nr. 5), fastsættes til 1/15.000 for visse kategorier af olietankskibe.

Stk. 3. Udtømning af olie fra maskinrummets rendestene, bortset fra lastpumperumsrendestene, kan dog finde sted på de i § 11, stk. 1 og 2, eller de i regler udstedt i henhold til § 11, stk. 3, angivne betingelser, medmindre maskinrummets rendestene indeholder olie, der stammer fra lasten.

Stk. 4. Ved »øjeblikkelig udtømningshastighed af olieindhold« forstås udtømningshastigheden af olie i liter pr. time i et givet øjeblik divideret med skibets fart i knob i samme øjeblik.

§ 11. Fra skibe på 400 BRT og derover, bortset fra olietankskibe, må udtømning af olie kun finde sted, såfremt skibet befinder sig uden for et særligt havområde og

 • 1) udtømningen finder sted under anvendelse af godkendte systemer til overvågning og kontrol af olieudtømning og til separering af olieholdigt vand samt oliefiltrering eller tilsvarende godkendte systemer,
 • 2) skibet gør fart gennem vandet,
 • 3) skibet befinder sig mere end 12 sømil fra den nærmeste kyst og
 • 4) udløbets olieindhold er mindre end 100/1.000.000.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2) - 3), angivne betingelser behøver ikke at være opfyldt, såfremt udløbets olieindhold uden fortynding er mindre end 15/1.000.000.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan miljøministeren til opfyldelse af internationale aftaler fastsætte regler om udtømning af olie fra maskinrummets rendestene på skibe, der befinder sig i et særligt havområde.

§ 12. Fra skibe på mindre end 400 BRT, der befinder sig i eller uden for et særligt havområde, bortset fra olietankskibe, må udtømning af olie kun finde sted på de i § 11, stk. 1, nr. 1-4, jfr. stk. 2, angivne betingelser. Miljøministeren kan dog under hensyn til skibenes indretning og anvendelse fastsætte regler om, at visse kategorier af skibe under 400 BRT i stedet kan anvende andre end de i § 11, stk. 1, nr. 1, nævnte systemer.

§ 13. Fra platforme, der befinder sig uden for et særligt havområde, kan udtømning af olie ske på de betingelser, der er angivet i § 11, stk. 1, nr. 1) - 4), jfr. stk. 2.

Stk. 2. Fra platforme, der befinder sig i et særligt havområde, må udtømning kun ske, såfremt den i § 11, stk. 1, nr. 1), angivne betingelse er opfyldt, og såfremt udløbets olieindhold uden fortynding er mindre end 15/1.000.000.

§ 14. Bestemmelserne i §§ 10-12 finder ikke anvendelse på udtømning af

 • 1) adskilt ballast, hvorved forstås ballastvand fra en tank, som er fuldstændig adskilt fra lastolie- og brændselsoliesystemet, og som alene anvendes til føring af ballast eller ladninger, som ikke består af olie, stoffer omfattet af denne lovs kapitel 3 eller andre stoffer, som kan medføre forurening af havet,
 • 2) ren ballast, hvorved forstås ballast fra en tank, der siden olie sidst blev transporteret i den, er blevet renset således, at ballastvandet ikke ville frembringe synlige spor af olie på havoverfladen eller på tilstødende kyster eller frembringe slam eller emulsion under havoverfladen eller på tilstødende kyster, hvis det blev udtømt i rent, stille vand på en klar dag fra et skib, der ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet,
 • 3) ballastvand, der udtømmes gennem et godkendt anlæg, der sikrer, at udløbets olieindhold uden fortynding ikke overstiger 15/ 1.000.000.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at udtømning af ballastvand skal ske gennem et godkendt kontrolanlæg.

§ 15. I ethvert olietankskib på 150 BRT og derover, i andre skibe på 400 BRT og derover, som anvender olie som brændstof, samt på platforme skal der føres en oliejournal.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter nærmere regler for journalens førelse og indretning.

Stk. 3. Efter anmodning fra de i § 47, stk. 1, nævnte myndigheder eller de kompetente myndigheder i en stat, der har tiltrådt konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet eller konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe, skal ejeren, brugeren eller føreren af skibet samt ejeren eller brugeren af platformen eller den for platformen ansvarlige fremvise journalen og meddele bekræftede afskrifter af denne.

Kapitel 3.

Flydende stoffer, som transporteres i bulk.

§ 16. Ved »flydende stoffer« forstås i denne lov stoffer, hvis damptryk ikke overstiger 2,8 kp/kbcm ved en temperatur af 37,8 grader C.

Stk. 2. På dansk søterritorium må udtømning af flydende stoffer, som transporteres i bulk, bortset fra vand, ikke finde sted.

Stk. 3. Uden for dansk søterritorium må udtømning af de af stk. 2 omfattede stoffer kun finde sted i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af § 17.

§ 17. Miljøministeren fastsætter regler om klassifikation af flydende stoffer, som transporteres i bulk, samt regler om, at stoffer, der er klassificerede som skadelige, ikke må udtømmes eller kun kan udtømmes på særlige betingelser. Miljøministeren udfærdiger en fortegnelse over klassificerede flydende stoffer.

§ 18. Flydende stoffer, bortset fra olie, der ikke er optaget på den i medfør af § 17 udfærdigede fortegnelse, skal, forinden de transporteres i bulk til eller fra dansk havn, midlertidigt klassificeres af miljøministeren.

§ 19. I skibe, der er indrettet til, eller som transporterer flydende stoffer i bulk (kemikalietankskibe), skal der føres en journal for flydende stoffer, der i henhold til §§ 17 og 18 er klassificerede som skadelige.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter nærmere regler for journalens førelse og indretning.

Stk. 3. Efter anmodning fra de i § 47, stk. 1, nævnte myndigheder eller de kompetente myndigheder i en stat, der har tiltrådt konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet eller konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe, skal ejeren, brugeren eller føreren af skibet fremvise journalen og meddele bekræftede afskrifter af denne.

§ 20. Miljøministeren fastsætter regler om losning og udtømning af tankskyllevand og om kontrol med overholdelse af bestemmelserne, herunder om udpegning og bemyndigelse af de personer, der skal udføre kontrollen.

Kapitel 4.

Stoffer og materialer i emballeret form, containere m. v.

§ 21. Miljøministeren kan efter forhandling med industriministeren til beskyttelse af havmiljøet fastsætte nærmere regler eller træffe bestemmelse om transport af stoffer og materialer i emballeret form, containere m. v., herunder regler om varsling.

Kapitel 5.

Kloakspildevand.

§ 22. Udtømning af kloakspildevand (afløbsstoffer eller andet affald fra toiletter, hospitalsrum samt fra rum, hvori der findes levende dyr) må kun finde sted, såfremt

 • 1) udtømningen foretages under anvendelse af et godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, og spildevandet ved udløbet fra anlægget ikke frembringer synlige spor i havet, eller
 • 2) spildevandet er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg, og udtømningen sker i en afstand af mindst 4 sømil fra nærmeste kyst, eller
 • 3) udtømningen foretages i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Foretages udtømningen fra en tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed.

Stk. 2. Miljøministeren kan dog fastsætte særlige bestemmelser om udtømning af kloakspildevand, herunder forbud mod udtømning i havne, bugter, fjorde og lignende områder.

Kapitel 6.

Affald.

§ 23. På dansk søterritorium må udtømning af affald, bortset fra frisk fisk og dele deraf, ikke finde sted.

§ 24. I Østersøområdet må levnedsmiddelaffald kun udtømmes, såfremt udtømningen sker mindst 12 sømil fra nærmeste kyst.

Stk. 2. Miljøministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler fastsætte regler om udtømning af levnedsmiddelaffald uden for dansk søterritorium og Østersøområdet.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte særlige regler om bortskaffelse af levnedsmiddelaffald fra platforme og fra skibe, der er beliggende inden for en afstand af 500 m fra en platform.

§ 25. I Østersøområdet må udtømning af affald, bortset fra levnedsmiddelaffald, ikke finde sted.

Stk. 2. Miljøministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler fastsætte regler om udtømning af affald, der ikke er levnedsmiddelaffald, uden for dansk søterritorium og Østersøområdet.

Kapitel 7.

Modtageanlæg.

§ 26. Miljøministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder nærmere regler og træffer bestemmelse om oprettelse og indretning af anlæg til modtagelse af rester af olie og skadelige flydende stoffer, kloakspildevand samt affald i havne. Det kan herunder bestemmes, at det pålægges bunkringsvirksomheder, virksomheder, som foretager afskibning eller modtagelse af olie, virksomheder, som foretager afskibning eller modtagelse af skadelige flydende stoffer, samt skibsreparationsvirksomheder at etablere modtageanlæg for olie- eller kemikalieblandet ballast- og tankskyllevand.

Kapitel 8.

Dumpning.

§ 27. Dumpning af stoffer eller materialer må ikke finde sted uden tilladelse fra miljøministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at sager om meddelelse af tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) kan afgøres af amtsrådet, i hovedstadsområdet hovedstadsrådet.

Stk. 3. Miljøministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler fastsætte regler om, at tilladelse til dumpning uden for dansk søterritorium tillige kan gives af de i henhold til disse aftaler kompetente udenlandske myndigheder.

§ 28. Tilladelse til dumpning af stoffer eller materialer, der omfattes af bilag 1 eller 2, kan kun gives i konkret foreliggende enkelttilfælde, og for stoffer eller materialer, der omfattes af bilag 1, kun under ganske særlige omstændigheder.

Stk. 2. Tilladelse til dumpning af affald, der kun i ringe mængde indeholder stoffer eller materialer, nævnt i bilag 1, kan gives, selv om der ikke foreligger de i stk. 1 nævnte ganske særlige omstændigheder, hvis stofferne eller materialerne ikke er tilført affaldet med henblik på bortskaffelse.

Stk. 3. Tilladelse til dumpning af stoffer eller materialer, der ikke er nævnt i lovens bilag 1 og 2, eller af affald, som kun i uvæsentligt omfang indeholder stoffer eller materialer, nævnt i bilag 2, kan kun gives tidsbegrænset og, bortset fra klapning, kun for et nærmere angivet antal dumpninger.

Stk. 4. I Østersøområdet kan der kun gives tilladelse til klapning. Tilladelse kan kun gives, såfremt havbundsmaterialet ikke indeholder væsentlige mængder og koncentrationer af stoffer eller materialer, nævnt i bilag 3.

§ 29. Tilladelse efter § 27, stk. 1 og 2, skal angive, hvilke stoffer eller materialer der omfattes af tilladelsen, den samlede mængde samt positionen for dumpningen. Endvidere kan der fastsættes vilkår om fremgangsmåden, herunder om kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger, og indberetning.

Stk. 2. Afgørelser efter § 27, stk. 1 og 2, skal meddeles skriftligt til ansøgeren og til de myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Underretning om tilladelse skal endvidere gives til privatpersoner, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen. Underretning til de nævnte privatpersoner kan finde sted ved offentlig annoncering.

§ 30. Medmindre der foreligger dumpningstilladelse, er det ikke tilladt her i riget med henblik på dumpning at overlade stoffer eller materialer til transport eller at transportere og indlaste dem.

§ 31. Miljøministeren kan foretage ændringer i bilag 1, 2 og 3. Overførsel af stoffer eller materialer fra bilag 1 til bilag 2 eller udeladelse af stoffer eller materialer fra et af bilagene kan dog kun ske, såfremt dette er fornødent til opfyldelse af internationale aftaler.

Kapitel 9.

Anden forurening af havet.

§ 32. Miljøministeren kan fastsætte regler til beskyttelse af havmiljøet om udledning i havet af stoffer eller materialer, der stammer fra undersøgelse eller udnyttelse af undersøiske mineralforekomster, herunder kulbrinter.

Stk. 2. Miljøministeren kan i medfør af stk. 1 fastsætte, at udledning af bestemte stoffer eller materialer ikke må finde sted, såfremt udledningen må antages at indebære væsentlig risiko for forurening af havmiljøet.

§ 33. Afbrænding af stoffer eller materialer på havet må ikke finde sted uden tilladelse fra miljøministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at tilladelse tillige kan gives af den kompetente myndighed i et land, der har tiltrådt konventionen om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 skal angive, hvilke stoffer eller materialer der omfattes af tilladelsen, den samlede mængde, tidspunktet og positionen for afbrændingen, vilkår om forbrændingseffekten, fremgangsmåden ved afbrændingen, herunder om kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger, og indberetning.

Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1 skal meddeles skriftligt til ansøgeren og til de myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Underretning om tilladelse skal endvidere gives til privatpersoner, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen. Underretning til de nævnte privatpersoner kan finde sted ved offentlig annoncering.

Stk. 5. Medmindre der foreligger tilladelse efter stk. 1, er det ikke tilladt her i riget med henblik på afbrænding på havet at overlade stoffer eller materialer til transport eller at transportere og indlaste dem.

Stk. 6. Anvendes forbrændingsanlæg, skal det pågældende anlæg, inden tilladelse gives, synes og kontrolleres af den, miljøministeren bemyndiger dertil. Efter synet udstedes et certifikat, som skal opbevares om bord sammen med tilladelsen.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 finder ikke anvendelse på afbrænding af normaldriftsaffald fra skibe og platforme.

§ 34. Miljøministeren kan fastsætte regler til forebyggelse og forhindring af forurening af havet med energi, stoffer eller materialer, som ikke omfattes af kap. 2-6, 8 samt kap. 9, §§ 32 og 33.

Kapitel 10.

Beredskab.

§ 35. Bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet varetages af miljøstyrelsen i samarbejde med forsvaret, civilforsvaret og andre myndigheder, som miljøministeren bemyndiger dertil.

§ 36. I tilfælde af olie- eller kemikalieforurening forestås sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan pålægge havnebestyrelsen at udarbejde en beredskabsplan for bekæmpelse af forurening i havnen og at drage omsorg for, at det nødvendige materiel er til rådighed.

§ 37. Kommunalbestyrelsen underretter amtsrådet og miljøstyrelsen om indholdet af beredskabsplanerne samt ændringer og tillæg til disse.

§ 38. Amtsrådet samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner og opstiller på grundlag af de kommunale beredskabsplaner et samlet beredskab samt forestår og koordinerer indsatsen i forbindelse med alvorlige og omfattende forureninger.

Stk. 2. I hovedstadsområdet underretter amtsrådene og Københavns kommune hovedstadsrådet om det opstillede beredskab.

Stk. 3. I tilfælde af særlig alvorlige og omfattende forureninger kan miljøministeren bestemme, at sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne skal ledes af miljøstyrelsen.

§ 39. Miljøministeren udarbejder efter forhandling med de kommunale organisationer retningslinier for indholdet af beredskabsplanerne og træffer bestemmelse om, på hvilket tidspunkt planerne skal foreligge.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale organisationer og havneorganisationerne regler om fordeling af udgifter til beredskab og bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger mellem havnebestyrelsen, kommunalbestyrelsen, amtsrådet, hovedstadsrådet og staten.

Kapitel 11.

Indberetning.

§ 40. Ejere, brugere og førere af samt lodser på skibe og ejere og brugere af og lodser på platforme samt den for platformen ansvarlige skal straks indberette til miljøministeren, såfremt der sker udtømning, som er i strid med kapitlerne 2-6 eller omfattes af § 58. Endvidere skal der straks ske indberetning ved enhver form for kollision eller grundstødning, eller såfremt der af andre grunde er fare for udtømning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer samt førere af luftfartøjer skal straks indberette til miljøministeren, såfremt der fra skibet, platformen eller luftfartøjet iagttages væsentligt spild af olie eller skadelige flydende stoffer.

Stk. 3. Havnebestyrelsen skal straks indberette til miljøministeren, såfremt der i havnen iagttages væsentligt spild af olie eller skadelige flydende stoffer og der er fare for forurening af havet.

Stk. 4. I de i stk. 1-3 nævnte tilfælde skal de nævnte personer efter anmodning give miljøministeren samt de i § 35 nævnte myndigheder alle oplysninger, som har betydning for iværksættelse af foranstaltninger for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet.

§ 41. Ejere, brugere samt førere af transportmidler og ejere og brugere af platforme samt den for platformen ansvarlige skal, såfremt de uden tilladelse har foretaget dumpning eller afbrænding på havet, straks indberette dette til miljøministeren.

§ 42. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i §§ 40 og 41. Endvidere kan miljøministeren til opfyldelse af internationale aftaler fastsætte regler om, at der i de i §§ 40 og 41 nævnte tilfælde er pligt til i stedet at foretage indberetning til de i henhold til disse aftaler kompetente udenlandske myndigheder, såfremt skibet eller platformen befinder sig uden for dansk søterritorium.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om indberetning af anden forurening af havet end den, der omfattes af §§ 40 og 41.

§ 43. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at forhandlere, importører, eksportører, befragtere og havnebestyrelser skal oplyse sammensætningen og mængden af de stoffer eller materialer, der ind- og udlastes i danske havne.

Kapitel 12.

Indgreb.

§ 44. Miljøstyrelsen, statens skibstilsyn, politiet, forsvaret, fiskerikontrollen eller andre statslige myndigheder, som miljøministeren bemyndiger dertil, kan med behørig legitimation uden retskendelse foretage de undersøgelser af et skib eller en platform, der er nødvendige for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet, såfremt der fra skibet eller platformen er sket eller er fare for udtømning eller udledning, som er i strid med kapitlerne 2-6 eller forskrifter udstedt i medfør af §§ 32 og 34 eller omfattes af § 58. Undersøgelsen må ikke medføre unødig forsinkelse eller unødig udgift for skibet eller platformen.

§ 45. Miljøministeren kan forbyde et skib at fortsætte sejlads eller andre aktiviteter eller påbyde, at sejlads eller andre aktiviteter skal følge bestemte retningslinier, såfremt der fra skibet er sket eller er fare for udtømning eller udledning, som er i strid med kapitlerne 2-6 eller forskrifter udstedt i medfør af §§ 32 og 34 eller omfattes af § 58, og forbudet eller påbudet er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet.

Stk. 2. Miljøministeren kan træffe foranstaltninger svarende til de i stk. 1 nævnte over for platforme.

Stk. 3. Miljøministeren kan træffe yderligere foranstaltninger end de i stk. 1 og 2 nævnte, såfremt dette er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe forurening, der kan medføre alvorlige skader for havmiljøet.

Stk. 4. Beslutning om forbud eller påbud efter stk. 1-3 skal snarest muligt meddeles føreren af skibet eller den for platformen ansvarlige eller ejeren eller brugeren af skibet eller platformen skriftligt eller telegrafisk med oplysning om grunden til forbudet eller påbudet og i tilfælde af tilbageholdelse med oplysning om de vilkår, hvorunder frigivelse kan finde sted.

§ 46. Såfremt der er sket eller er fare for udtømning eller udledning, som er i strid med kapitlerne 2-6 eller forskrifter udstedt i medfør af §§ 32 og 34 eller omfattes af § 58, og dette medfører udgifter til beredskabs- eller bekæmpelsesforanstaltninger, skal sådanne udgifter for alle rimelige forholdsregler bæres af skibets eller platformens ejere.

Stk. 2. Miljøministeren kan pålægge ejeren af et skib eller en platform at stille sikkerhed for de i stk. 1 nævnte udgifter samt bestemme, at skibet eller platformen skal tilbageholdes, indtil sikkerhed er stillet. § 45, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 13.

Kontrol.

§ 47. Kontrollen med overholdelse af bestemmelserne i denne lov og de forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, føres af miljøstyrelsen, statens skibstilsyn, forsvaret, fiskerikontrollen og andre myndigheder, som miljøministeren bemyndiger dertil.

Stk. 2. Miljøstyrelsen, statens skibstilsyn, politiet, forsvaret, fiskerikontrollen og andre statslige myndigheder, som miljøministeren bemyndiger dertil, kan med behørig legitimation uden retskendelse foretage eftersyn af et skib eller en platform, herunder af skibets eller platformens papirer, og udtage prøver for at påse overholdelsen af loven og forskrifter, udstedt i henhold til loven. Kontrollen må ikke medføre unødig forsinkelse eller unødig udgift for skibet eller platformen.

Stk. 3. For så vidt angår udenlandske skibe og platforme, der er under passage af dansk søterritorium, kan beføjelserne i medfør af stk. 2 kun udøves, såfremt der foreligger begrundet mistanke om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov og forskrifter, udstedt i henhold til loven.

§ 48. Miljøministeren kan fastsætte regler om inspektion af olietankskibes lasttanke til konstatering af, om mængden af ladningsrester er i overensstemmelse med oplysningerne om tidligere olielaster og udtømninger. Det kan herunder bestemmes, at inspektion kan foretages uden retskendelse med behørig legitimation.

§ 49. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af mærkningsmateriale i danske skibe og i udenlandske skibe i dansk havn til sporing af udtømninger, der ikke er tilladt i henhold til loven, eller af andre former for forurening af havet.

Kapitel 14.

Miljøstyrelsen og miljøankenævnet.

§ 50. Miljøministeren kan henlægge sine opgaver efter loven til miljøstyrelsen og til andre statslige myndigheder. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder at disse myndigheder har den endelige administrative afgørelse i sådanne sager.

§ 51. Det miljøankenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse, er klageinstans for administrative afgørelser i henhold til denne lov i det omfang, det er fastsat i § 53. De regler, der er fastsat for miljøankenævnets virksomhed i § 75, stk. 2, § 77, § 78, stk. 1, § 79, stk. 2, og § 80, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, finder tilsvarende anvendelse.

§ 52. Ved behandling af klagesager efter denne lov medvirker i stedet for de sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 77, jfr. § 78, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra

 • 1) Industrirådet, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen for mindre Skibe, Rederiforeningen af 1895 samt fra Sammenslutningen af danske Havne, Foreningen af danske Privathavne, Københavns havnebestyrelse, Århus kommunalbestyrelse, Aalborg kommunalbestyrelse og statshavneadministrationerne i Frederikshavn og Esbjerg i forening,
 • 2) miljøstyrelsen og fiskeriministeriet i forening.

Stk. 2. Antallet af beskikkede medlemmer fastsættes af miljøministeren.

Stk. 3. Afgørelsen i de enkelte sager træffes af formanden eller en stedfortræder samt 2 eller 4 beskikkede medlemmer. De beskikkede medlemmer udpeges af formanden med lige mange fra hver af de to grupper, der er nævnt i stk. 1.

§ 53. Til miljøankenævnet kan påklages afgørelser truffet i 1. instans af miljøministeren eller den, han bemyndiger dertil efter:

 • 1) § 27, stk. 1, om dumpningstilladelse,
 • 2) § 33, stk. 1, om tilladelse til afbrænding af stoffer eller materialer på havet,
 • 3) § 45, stk. 1-3, om forbud eller påbud over for skibe og platforme.

Stk. 2. I regler, der fastsættes i henhold til § 26 om etablering af modtageanlæg, kan det bestemmes, at afgørelser truffet i 1. instans af ministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan påklages til miljøankenævnet.

Stk. 3. Til miljøstyrelsen kan påklages afgørelser truffet af amtsrådet, i hovedstadsområdet hovedstadsrådet, efter regler fastsat i medfør af § 27, stk. 2. Miljøstyrelsen har den endelige administrative afgørelse i sådanne sager.

§ 54. Klage til miljøstyrelsen og til miljøankenævnet kan indgives af:

 • 1) den, til hvem afgørelsen er rettet,
 • 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
 • 3) hovedstadsrådet, amtsråd eller kommunalbestyrelser,
 • 4) vedkommende embedslæge.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen blev meddelt den pågældende.

Stk. 3. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Stk. 4. En klage efter § 53, stk. 1, nr. 1-2, og efter § 53, stk. 2, til miljøankenævnet samt efter § 53, stk. 3, til miljøstyrelsen har opsættende virkning, medmindre miljøankenævnet eller miljøstyrelsen bestemmer andet.

Kapitel 15.

Tavshedspligt.

§ 55. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter loven, samt enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er underkastet tavshedspligt efter borgerlig straffelovs §§ 152 og 264 b.

Kapitel 16.

Andre bestemmelser.

§ 56. For danske skibes vedkommende skal de i §§ 10-12, 14 og 22 nævnte systemer og anlæg være godkendt af statens skibstilsyn.

Stk. 2. For danske platformes vedkommende skal de i § 13 nævnte systemer og anlæg være godkendt af energiministeren eller den, han bemyndiger dertil.

Stk. 3. De i §§ 10-14 og 22 nævnte godkendte anlæg og systemer skal, for så vidt angår udenlandske skibe og platforme, være godkendt af de kompetente myndigheder i en stat, der har tiltrådt konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet eller konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe.

§ 57. Tilladelser meddelt i henhold til denne lov eller love, der ophæves ved denne lov, kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, når hensynet til beskyttelse af havmiljøet gør det fornødent.

§ 58. Bestemmelserne i kapitlerne 2-6 samt 8 og 9 og forskrifter udstedt i medfør af disse finder ikke anvendelse:

 • 1) når udtømning, udledning eller dumpning sker for at redde menneskeliv eller af hensyn til skibes, luftfartøjers eller platformes sikkerhed, eller
 • 2) når udflydning skyldes skade på skibet eller platformen, skade på skibets eller platformens udstyr eller uundgåelig lækage, forudsat at der, efter at skaden eller lækagen er blevet konstateret, er iagttaget alle rimelige forholdsregler for at undgå eller formindske udflydning, medmindre ejeren, brugeren eller føreren af skibet eller andre, der udfører arbejde i skibets tjeneste, eller ejeren, brugeren eller den for platformen ansvarlige eller andre, der udfører arbejde i platformens tjeneste, har handlet forsætligt eller burde have forudset skaden.

Kapitel 17.

Straf, ikrafttræden og overgangsbestemmelser.

§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år den, der

 • 1) overtræder § 7, stk. 1, § 9, § 15, stk. 1 og 3, § 16, stk. 2 og 3, § 19, stk. 1 og 3, § 22, stk. 1, § 23, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1, § 27, stk. 1, § 30, § 33, stk. 1, 5 og 6,
 • 2) undlader at indhente klassifikation efter § 18,
 • 3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 7, stk. 2, § 29, stk. 1, og efter § 33, stk. 3,
 • 4) undlader at foretage indberetning efter § 40, stk. 1-3, samt § 41 eller undlader at meddele oplysninger efter § 40, stk. 4,
 • 5) undlader at efterkomme et forbud eller påbud efter § 45, stk. 1-3,
 • 6) modvirker undersøgelser efter § 44 eller kontrol efter § 47, stk. 2 og 3,
 • 7) modvirker tilbageholdelse efter § 46, stk. 2.

§ 60. For overtrædelse af § 9, stk. 1 og 2, § 16, stk. 2 og 3, § 27, stk. 1, § 33, stk. 1, kan der pålægges skibets eller platformens ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 61. I regler, der udstedes i henhold til § 11, stk. 3, § 14, stk. 2, § 15, stk. 2, § 19, stk. 2, § 20, § 21, § 22, stk. 2, § 24, stk. 2 og 3, § 25, stk. 2, § 26, § 32, § 34, § 42, § 43, § 48 og § 49, kan der fastsættes straf enten af bøde, bøde eller hæfte, eller af bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne. I regler, der udstedes i henhold til § 32, stk. 1 og 2, kan der fastsættes bødeansvar for platformens ejer eller bruger, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 62. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 63. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kap. 72 og 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Stk. 2. Indtræder strafansvar efter §§ 59-61, kan det pågældende skib eller den pågældende platform tilbageholdes af de i § 47, stk. 1, nævnte myndigheder eller af politiet på disse myndigheders vegne, indtil bøder og sagsomkostninger er betalt eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke senest 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i skibet.

§ 64. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af miljøministeren.

Stk. 2. Loven kan sættes i kraft for geografisk afgrænsede områder.

§ 65. Miljøministeren kan undtage visse kategorier af skibe fra reglerne i kap. 5.

§ 66. Følgende lovbestemmelser ophæves, jfr. dog §§ 67-69:

 • 1) lov om foranstaltninger mod forurening af havet med olie (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 134 af 28. marts 1978),
 • 2) lov nr. 290 af 7. juni 1972 om foranstaltninger mod forurening af havet med andet end olie, som ændret ved lov nr. 312 af 26. juni 1975,
 • 3) lov nr. 324 af 26. juni 1975 om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet.

§ 67. Regler, der er fastsat i henhold til de i § 66 nævnte lovbestemmelser, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 68. Afgørelser truffet efter de regler, der er nævnt i §§ 66 og 67, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne lov eller regler fastsat i henhold til denne lov træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 69. Sager, der ved lovens ikrafttræden er under behandling, skal behandles efter de hidtil gældende regler.

§ 70. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som følger af de særlige færøske og grønlandske forhold.

Stk. 2. Efter lovens ikrafttræden for Færøerne kræver dumpning eller afbrænding af stoffer eller materialer på fiskeriterritoriet ved Færøerne tillige tilladelse fra Færøernes landsstyre, jfr. § 27, stk. 1, og § 33, stk. 1.

Stk. 3. Efter lovens ikrafttræden for Grønland kræver dumpning eller afbrænding af stoffer eller materialer på fiskeriterritoriet ved Grønland tillige tilladelse fra ministeriet for Grønland, jfr. § 27, stk. 1, og § 33, stk. 1.

Stk. 4. Afgørelser efter stk. 2 og 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Givet på Christiansborg slot, den 9. april 1980

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

/ ERIK HOLST

Officielle noter

Ingen