Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af visse ikrafttrædelsestidspunkter i CO2-pakken

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 888 af 21. december 1991 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 1, affattes således:

»Loven træder i kraft 1 måned efter modtagelsen af EF-Kommissionens endelige anerkendelse af følgende loves forenelighed med EF-retten:

  • 1) Lov nr. 888 af 21. december 1991 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.
  • 2) Lov nr. 889 af 21. december 1991 om ændring af lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas.«

2. I § 23 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Skatteministeren kundgør ved bekendtgørelse i Lovtidende (* 1) tidspunktet for lovens ikrafttræden.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

3. I § 23, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes efter »loven« : », herunder bestemmelser om de registrerede virksomheders angivelse af den afgiftspligtige mængde«.

§ 2

I lov nr. 889 af 21. december 1991 om ændring af lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Loven træder i kraft 1 måned efter modtagelsen af EF-Kommissionens endelige anerkendelse af følgende loves forenelighed med EF-retten:

  • 1) Lov nr. 888 af 21. december 1991 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.
  • 2) Lov nr. 889 af 21. december 1991 om ændring af lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas.«

2. § 5, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Skatteministeren kundgør ved bekendtgørelse i Lovtidende (* 2) tidspunktet for lovens ikrafttræden.«

3. I § 5, stk. 3-6, ændres »den 1. marts 1992« til: »lovens ikrafttræden«.

4. I § 5 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven, herunder bestemmelser om de registrerede virksomheders angivelse af den afgiftspligtige mængde.«

§ 3

I lov nr. 1 af 3. januar 1992 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug foretages følgende ændring:

§ 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Energiministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for (* 3) nærmere regler vedrørende energisyn.«

§ 4

I lov nr. 3 af 3. januar 1992 om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler foretages følgende ændring:

§ 8 affattes således:

» § 8. Energiministeren fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt.« (* 4)

§ 5

I lov nr. 4 af 3. januar 1992 om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet foretages følgende ændring:

§ 8 affattes således:

» § 8. Energiministeren fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt.« (* 5)

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. marts 1992.

Stk. 2. Afgiftsbeløb, der forfalder i tiden fra 1. marts 1992 til denne lovs ikrafttræden, bortfalder.

Givet på Amalienborg, den 3. marts 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Per Stig Møller

Redaktionel note
  • (* 4) Loven er sat i kraft den 15. maj 1992 ved bekendtgørelse nr. 309 af 4. maj 1992
  • (* 3) Bekendtgørelse nr. 308 af 1. maj. 1992 om energisyn i visse virksomheder er trådt i kraft den 9. maj. 1992
  • (* 2) Loven er sat i kraft den 15. maj 1992 ved bekendtgørelse nr. 312 af 4. maj 1992
  • (* 1) Loven er sat i kraft den 15. maj 1992 ved bekendtgørelse nr. 313 af 4. maj 1992