Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Inddragelse af Dele af Søterritoriet under de for de Ferske Vande gældende Retsregler. (* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Ministeren for Landbrug og Fiskeri skal være bemyndiget til under de for de ferske Vande gældende Retsregler at inddrage Dele af Søterritoriet, der som Følge af Naturkræfternes Indvirken, kunstige Anlæg eller paa anden Maade er gaaet over til at have Karakteren af ferske Vande.

Inddragelsen er betinget af, at en i Sagens Anledning nedsat Landvæsenskommission har udtalt, at de faktiske Forhold har forandret sig som nævnt, og at Anvendelsen af de for de ferske Vande gældende Retsregler paa det omhandlede Vandomraade er rimelig og naturlig.

§ 2

Begæring om Nedsættelse af den i § 1 omhandlede Landvæsenskommission kan fremsættes af de i Sagen interesserede Lodsejere, af Bestyrelserne for de til den paagældende Del af Søterritoriet grænsende Kommuner samt af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.

Nedsættelse af Landvæsenskommissionen og Sagens Behandling for samme finder Sted i Overensstemmelse med Reglerne i Lov af 30. December 1858 om Landvæsenskommissioners og Overlandvæsenskommissioners Sammensætning og Forretningsgang m.v. Det paahviler Kommissionen dels ved særskilt Indkaldelse at indkalde de paagældende Lodsejere og Kommunalraad, dels ved offentlig Bekendtgørelse 1 Gang i Statstidende og de vigtigste stedlige Blade at indkalde alle i Vandomraadet i øvrigt interesserede Fiskere, Jægere og andre, saaledes at disse kan faa Lejlighed til at udtale sig for Kommissionen, inden Kendelse afsiges.

§ 3

De af Landvæsenskommissionen afsagte Kendelser kan af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri og enhver, der har paaviselig Interesse i det paagældende Omraade, indankes for Overlandvæsenskommissionen.

Med Hensyn til Sagens Indankning og dens Behandling for Overlandvæsenskommissionen forholdes ligeledes efter Reglerne i Loven af 30. December 1858.

§ 4

I disse Sager skal tillige udmeldes et fiskerikyndigt Medlem til at deltage i den paagældende Landvæsenskommissions eller Overlandvæsenskommissions Behandling og Paakendelse af Sagen.

I Tilfælde af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget.

Det fiskerikyndige Medlem erholder samme Diæter og Befordringsgodtgørelse som de øvrige Medlemmer af disse kommissioner.

§ 5

Sager, der inden for et rimeligt Tidsrum efter den af Ministeren for Landbrug og Fiskeri udstedte Bekendtgørelse maatte opstaa i Anledning af et Søterritoriums Inddragning under de for de ferske Vande gældende Retsregler, og som ifølge den øvrige Lovgivning, henhører under Landvæsenskommissioners og Overlandvæsenskommissioners Afgørelse, skal henvises til Behandling af den Landvæsenskommission, der har behandlet Sagen om Inddragningen, eventuelt under Appel til den Overlandvæsenskommission, som har paakendt Anke over Inddragningen.

§ 6

Udskrift af den af Landvæsenskommissionen (Overlandvæsenskommissionen) afsagte Kendelse indsendes af Kommissionens Formand til Ministeren for Landbrug og Fiskeri, der, saafremt Kendelsen gaar ud paa, at vedkommende Vandareal bør inddrages under de for de ferske Vande gældende Retsregler, udsteder en Bekendtgørelse herom, hvilken Bekendtgørelse vil være at optage i Lovtidende.

§ 7

§ 1, 8de Stykke, i Lov Nr. 94 af 31. Marts 1931 om Ferskvandsfiskeri saavel som beføjelsen til at meddele Bevillinger til Inddæmning eller Opfyldelse m.v. berøres ikke af denne Lov.

§ 8

Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 7. Maj 1937.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

-------

Kr. Bording.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Landbrug og Fiskeri. Se Rigsdagstidenden for 1936-37: Landst. Tid. Sp. 19, 27, 1276, 1343; Folket. Tid. Sp. 5177, 5799, 6093; Till. A. Sp. 2465; Till. B. Sp. 731, 2199; Till. C. Sp. 427, 1777.