Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet foretages følgende ændringer:

1. § 29, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelser efter § 27, stk. 1 og 2, skal meddeles skriftligt til ansøgeren og til de myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Underretning om tilladelse skal endvidere gives til privatpersoner, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, samt til de i § 54, stk. 1, nævnte organisationer. Underretning til de nævnte privatpersoner og organisationer kan eventuelt finde sted ved offentlig annoncering.«

2. § 33, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1 skal meddeles skriftligt til ansøgeren og til de myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Underretning om tilladelse skal endvidere gives til privatpersoner, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen samt til de i § 54, stk. 1, nævnte organisationer. Underretning til de nævnte privatpersoner og organisationer kan eventuelt finde sted ved offentlig annoncering.«

3. I § 54, stk. 1, indsættes efter »4) Vedkommende embedslæge,»:

  • »5) Danmarks Naturfredningsforening,
  • 6) Forbrugerrådet,
  • 7) Danmarks Havfiskeriforening,
  • 8) Dansk Fiskeriforening,
  • 9) Danmarks Sportsfiskerforbund,
  • 10) Greenpeace, Danmark.

§ 2

Loven har virkning for afgørelser, der træffes efter den 1. juli 1985.

Givet på Christiansborg slot, den 8. maj 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christian Christensen

Officielle noter

Ingen