Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om en værditabsordning for boligejere m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Loven omfatter forurenede ejendomme, der anvendes til helårsbeboelse på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse.

Stk. 2. Ved forurenede ejendomme forstås ejendomme, der registreres i henhold til lov om affaldsdepoter, og ejendomme, der inden nærværende lovs ikrafttræden er forurenede i tilsvarende grad.

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, omfattes følgende ejendomme ikke af loven:

 • 1) Industriejendomme og ejendomme, der er noteret som landbrugsejendomme i henhold til lov om landbrugsejendomme, samt ejendomme i landzone, der rummer skovbevoksede eller fredskovpligtige arealer i henhold til skovloven.
 • 2) Etageejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, hvis mere end 50 pct. af etagearealet anvendes erhvervsmæssigt. Lofts- og kælderarealer samt garager indgår ikke i beregningen af etagearealet.
 • 3) Ejendomme i områder, som er udlagt til sommerhus- eller kolonihavebebyggelse, medmindre ejendommen anvendes til helårsbeboelse og lovligheden heraf ikke hviler på bestemmelserne i planlovens §§ 40 og 41.
 • 4) Ejendomme i offentligt eje.

§ 3. Loven omfatter grundejere, der

 • 1) har erhvervet en ejendom, jf. §§ 1 og 2, i forurenet tilstand og
 • 2) på erhvervelsestidspunktet hverken vidste eller burde vide, at ejendommen var forurenet.

Stk. 2. Grundejere, der har erhvervet en ejendom ved arv, ved hensidden i uskiftet bo, ved tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver, eller som har overtaget ejendommen ved skilsmisse eller separation, er omfattet af loven, hvis den tidligere ejer af ejendommen opfyldte betingelserne i stk. 1. Tilsvarende gælder for personer, der i mindst to år har haft fælles husstand med grundejeren. Tilsvarende gælder endvidere, hvis ejendommen er erhvervet ved en frivillig handel af eller ved en panthavers mellemkomst som led i en panthavers tabsbegrænsende foranstaltning.

Stk. 3. Ejere af ejendomme, der er udstykket i ejerlejligheder, er omfattet af loven uanset bestemmelserne i stk. 1.

§ 4. Loven bevirker ingen indskrænkninger for myndighederne i adgangen til at meddele påbud i medfør af lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i henhold til lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Loven berører ikke myndighedernes adgang til ved civilt søgsmål at søge udgifter, der i medfør af denne lov er afholdt til undersøgelser, oprydning og erstatninger, godtgjort af den, der er ansvarlig for forureningen.

Stk. 3. Når et tilsagn om oprydning er meddelt i henhold til § 9, stk. 1, indtræder myndighederne i samtlige rettigheder, som grundejeren måtte have over for forurener eller tidligere ejere i anledning af forureningen.

Kapitel 2

Garanti og oprydning

§ 5. Ejendomme, der omfattes af loven, jf. kapitel 1, og som på begæringstidspunktet fortsat anvendes til helårsbeboelse, ryddes op, jf. dog § 11, såfremt grundejeren fremsætter begæring herom, og såfremt forureningen har en skadelig virkning på mennesker eller miljø eller indebærer en fare herfor.

Stk. 2. Oprydninger gennemføres i det omfang, der afsættes bevilling hertil på de årlige bevillingslove.

§ 6 . Det påhviler grundejeren for egen regning at dokumentere, at en ejendom, der ikke er registreret som affaldsdepot i henhold til affaldsdepotloven, er forurenet i tilsvarende grad, jf. § 1, stk. 2. Amtsrådet kan stille krav til dokumentationsmaterialet.

Stk. 2. Amtsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt forureningen medfører, at ejendommen er omfattet af loven. Amtsrådet underretter kommunalbestyrelsen om den trufne afgørelse.

§ 7. Begæring om oprydning indsendes til amtsrådet.

Stk. 2. Sammen med begæringen fremsender grundejeren:

 • 1) Kopi af slutseddel, skøde eller tilsvarende dokument, hvorved ejendommen blev erhvervet. Dette gælder dog ikke for ejendomme, der er udstykket i ejerlejligheder.
 • 2) Kopi af registreringsdokument, hvoraf fremgår, at ejendommen er registreret som affaldsdepot, eller anden dokumentation for forureningen, jf. § 6.
 • 3) Redegørelse bilagt dokumentation for, at betingelserne i § 2, nr. 2, er opfyldt, såfremt begæringen vedrører en etageejendom.
 • 4) Erklæring fra tidligere eller nuværende panthaver om, at ejendommen er erhvervet som led i panthaverens tabsbegrænsende foranstaltninger af panthaveren eller ved dennes mellemkomst, såfremt grundejeren påberåber sig bestemmelsen i § 3, stk. 2, 3. pkt.

Stk. 3. Amtsrådet kan anmode grundejeren om yderligere oplysninger. Amtsrådet kan endvidere indhente oplysninger fra vedkommende kommune.

§ 8 . Amtsrådet videresender begæringen og sagens bilag til miljøministeren ledsaget af et forslag til oprydningsprojekt eller en indstilling om, at oprydning ikke er nødvendig af hensyn til menneskers sundhed eller miljøet.

Stk. 2. Amtsrådet forelægger dog forinden en eventuel tvivl, om ejendommen eller den pågældende grundejer er omfattet af loven, for miljøministeren til afgørelse, jf. dog § 6. Miljøministeren kan indhente yderligere oplysninger fra amtsrådet og grundejeren.

Stk. 3. Begæringer, der giver anledning til udstedelse af påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven til den ansvarlige forurener, videresendes kun til miljøministeren, såfremt påbudet ikke efterkommes.

§ 9. På grundlag af det fremsendte materiale træffer miljøministeren afgørelse om, i hvilket omfang der skal iværksættes en oprydning efter loven. Såfremt en offentligt bekostet oprydning skal iværksættes, meddeler miljøministeren et tilsagn om oprydning til grundejeren, herunder om det forventede tidspunkt for oprydningens påbegyndelse. Tilsagn om oprydning kan overdrages til senere erhververe af ejendommen.

Stk. 2. Tidligst ni måneder inden oprydningen påbegyndes, sender miljøministeren en anmodning om indbetaling af egenbetaling, jf. §§ 12 og 13. Betalingsfristen fastsættes til ikke under tre måneder. Såfremt grundejeren ikke betaler inden for fristen, bortfalder grundejerens ret til oprydning. Miljøministeren kan under særlige omstændigheder se bort fra mindre overskridelser af fristen.

Stk. 3. Påbegyndes oprydningen ikke senest til det meddelte tidspunkt, forrentes den indbetalte egenbetaling med en rente, der svarer til Nationalbankens diskonto den 1. januar det pågældende år med et tillæg på 5 pct. De tilskrevne renter udbetales, når oprydningen påbegyndes, eller hvis grundejeren trækker begæringen om oprydning tilbage. Trækkes begæringen tilbage, frigives egenbetalingen, og grundejeren kan ikke på ny begære oprydning på den pågældende ejendom, medmindre miljøministeren under særlige omstændigheder beslutter andet.

Stk. 4. Såfremt grundejeren på andet grundlag end nævnt i stk. 3 trækker sin begæring om oprydning tilbage efter indbetaling af egenbetaling, træffer miljøministeren beslutning om, hvorvidt oprydningen alligevel skal gennemføres. Gennemføres oprydningen ikke, kan ministeren beslutte, at egenbetalingen skal frigives helt eller delvis. Ved frigivelsen tillægges beløbet ikke renter.

Stk. 5. Såfremt en oprydning skønnes upåkrævet eller der efter en oprydning fortsat findes en forurening på ejendommen, udsteder miljøministeren en erklæring om, at forureningen er uden betydning for anvendelsen af grunden til helårsboligformål.

Stk. 6. Gennemføres der kun en delvis oprydning, træffer miljøministeren afgørelse om, hvorvidt ejendommen fortsat skal være omfattet af et tilsagn om senere oprydning.

Stk. 7. Miljøministeren underretter grundejeren om den foretagne oprydning på de i § 6 nævnte ejendomme.

Stk. 8. Ministeren kan fastsætte nærmere regler, der fraviger bestemmelserne i lov om affaldsdepoter om afmelding af registreringer, aflysning af tinglysning og frigivelse af depoter.

§ 10. Staten yder efter anmodning lån til betaling af egenbetalingen til grundejere, der har fast bopæl her i landet, og som på det tidspunkt, hvor begæring om oprydning indsendes, er fyldt 65 år eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn.

Stk. 2. Anmodning om lån indsendes til amtsrådet sammen med begæring om oprydning. Tilsagn om lån meddeles af miljøministeren samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.

Stk. 3. Lånene, som anvendes umiddelbart til betaling af egenbetalingen, administreres af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og ydes i øvrigt med de nødvendige tilpasninger på de samme vilkår om sikkerhed, forrentning, forfald m.v. som fastsat i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse nr. 576 af 28. august 1987 med senere ændringer.

§ 11. Uanset bestemmelsen i § 5 kan miljøministeren i særlige tilfælde fremsætte tilbud om offentlig overtagelse af ejendommen. Bestemmelserne i §§ 12 og 13 om egenbetaling finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Såfremt grundejeren ikke inden en nærmere fastsat frist på ikke under tre måneder accepterer, at ejendommen overtages i henhold til stk. 1, og indbetaler egenbetalingen, bortfalder grundejerens rettigheder i henhold til denne lov.

Stk. 3. Ved fastsættelse af overtagelsesprisen skal ejendommens værdi beregnes uden hensyn til den værdinedsættelse, der skyldes forureningen.

Stk. 4. I mangel af enighed om ejendommens værdi indbringer miljøministeren spørgsmålet for landvæsensretten.

Stk. 5. Overtagelsessummen udbetales til panthaverne i prioritetsrækkefølge, og resterende beløb udbetales til grundejeren.

Kapitel 3

Egenbetaling

§ 12. Egenbetalingen udgør i grundbeløb 40.000 kr. pr. ejendom, dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed. Grundbeløbene reguleres i overensstemmelse med byggeomkostningsindekset for vejfondsarbejder.

Stk. 2. Egenbetalingen nedsættes for hvert hele år, der går, fra registrering af affaldsdepotet er sket henholdsvis en forurening er konstateret efter § 6, til egenbetalingen indbetales. For ejendomme, der ved lovens ikrafttræden var registreret som affaldsdepot henholdsvis konstateret forurenet, regnes nedsættelsen dog i forhold til dette tidspunkt.

Stk. 3. Den årlige nedsættelse, jf. stk. 2, udgør 2.500 kr. i grundbeløb, dog 5.000 kr. for ejendomme med 12 eller flere lejligheder. Egenbetalingen nedsættes maksimalt til 15.000 kr. henholdsvis 30.000 kr. i grundbeløb.

§ 13. Har grundejeren afholdt udgifter til nødvendige undersøgelser, jf. § 6, nedsættes egenbetalingen tilsvarende. Overstiger udgifterne til undersøgelser egenbetalingen, refunderes det overskydende beløb ikke.

§ 14. Såfremt en ejendom, der er registreret som affaldsdepot, efter gennemført oprydning fortsat er forurenet i et sådant omfang, at en registrering som affaldsdepot ikke aflyses, tilbagebetales egenbetalingen.

Stk. 2. Miljøministeren træffer efter indstilling fra amtsrådet tilsvarende afgørelse om tilbagebetaling af egenbetalingen vedrørende restforureninger på ejendomme, der ikke er omfattet af affaldsdepotloven.

§ 15. Såfremt egenbetalingen overstiger de samlede udgifter til undersøgelser og oprydning, tilbagebetales det overskydende beløb, når oprydningen er gennemført.

§ 16. Tilbagebetaling af egenbetaling sker til den til enhver tid værende ejer af den ejendom, som egenbetalingen vedrører. Ved tilbagebetaling tillægges egenbetalingen et rentebeløb for perioden, fra egenbetalingen blev indbetalt, til tilbagebetaling sker, svarende til Nationalbankens diskonto den 1. januar det pågældende år med et tillæg på 5 pct.

Stk. 2. For grundejere, der er bevilget lån i henhold til § 10, anvendes tilbagebetalingen dog direkte til indfrielse af det bevilgede lån. Beløbet tillægges renter svarende til de påløbne renter på lånet.

Kapitel 4

Diverse bestemmelser

§ 17. Amtsrådet udfører nødvendige forundersøgelser, udarbejder forslag til oprydningsprojekter og forestår udførelsen af oprydningsprojekterne samt driften af eventuelle andre foranstaltninger.

Stk. 2. Amtsrådet underretter miljøministeren om resultatet af oprydningsprojekterne.

§ 18. Bestemmelserne i affaldsdepotlovens § 7, stk. 2, §§ 10 og 11, § 12, stk. 2 og 3, § 13, § 16 og § 23 finder tilsvarende anvendelse for foranstaltninger efter denne lov.

§ 19. Miljøministeren afholder udgifterne til oprydningsforanstaltninger, der er godkendt efter § 9, udgifter til tilbagebetaling af egenbetalingen, jf. §§ 14-16, og udgifter til erstatninger efter § 18, jf. affaldsdepotlovens § 13.

§ 20. Amtsrådet afholder udgifterne ved udførelse af undersøgelser og drift af andre foranstaltninger efter § 17. Er beføjelserne til at udføre opgaver efter loven henlagt til amtsrådet, jf. § 22, afholder amtsrådet tillige de i § 19 nævnte udgifter.

§ 21. I Københavns og Frederiksberg Kommuner varetager kommunalbestyrelsen de opgaver og beføjelser, som er henlagt til amtsrådet.

§ 22. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sagerne, herunder om eventuelle yderligere oplysninger, som grundejeren skal tilvejebringe, og om undersøgelser, oprydning og vurdering af sagerne.

Stk. 2. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udføre de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Ministeren kan endvidere bemyndige amtsråd og kommunalbestyrelser til at udføre opgaver efter loven.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 23. Miljøministerens og amtsrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

§ 24. I lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter indsættes i § 12, stk. 1, som 2. pkt. :

»Underretningen skal tillige indeholde oplysning om mulighederne for oprydning i henhold til værditabsloven.«

§ 25. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1078 af 23. december 1992, indsættes i § 17 A, stk. 2, som 2. pkt.:

»Det samme gælder renter af lån ydet efter værditabslovens § 10.«

§ 26. I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 866 af 22. oktober 1992, indsættes i § 11 som 3. pkt.:

»Fortjeneste indvundet ved afhændelse efter værditabslovens § 11 medregnes heller ikke.«

§ 27. I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 27. august 1992, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1078 af 23. december 1992, indsættes i § 86 som stk. 2:

»Stk. 2. Dokumenter, der udstedes til sikkerhed over for staten efter § 10 i værditabsloven, er stempelfri.«

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

 • 1) modvirker adgangen til en ejendom i strid med § 18, jf. affaldsdepotlovens § 10, eller
 • 2) forsætligt undlader at give oplysninger i strid med § 18, jf. affaldsdepotlovens § 11.

Stk. 2. Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel i indtil 1 år.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af § 22, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 5. Er overtrædelsen begået af staten, en amtskommune, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, amtskommunen, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 29. Loven træder i kraft den 1. september 1993.

§ 30. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. april 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Auken

Officielle noter

Ingen