Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om lands- og regionplanlægning, lov om regionplanlægning i hovedstadsområdet og lov om miljøbeskyttelse

(VVM-vurdering af virkninger på miljøet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om lands- og regionplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 14. december 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Private virksomheder skal efter anmodning fra miljøministeren give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når de påtænker at etablere større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad.«

2. I § 7, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

  • »6) Beliggenhed og udformning af større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad.«

Nr. 6-12 bliver herefter nr. 7-13.

3. I § 8, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Redegørelsen for den del af regionplanen, der indeholder retningslinier for de i § 7, stk. 1, nr. 6, nævnte anlæg, skal indeholde en vurdering af de miljømæssige konsekvenser.«

4. I § 11 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Private virksomheder skal give amtsrådet de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når de påtænker at etablere de i § 7, stk. 1, nr. 6, omhandlede anlæg.«

5. Efter § 18 a indsættes:

» § 18 b. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke større anlæg der er omfattet af § 7, stk. 1, nr. 6. Anlæg, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov, er dog altid undtaget. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvilke mindsteoplysninger der er nødvendige for, at en miljømæssig vurdering kan foretages.«

§ 2

I lov om regionplanlægning i hovedstadsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 21. december 1982, som ændret ved lov nr. 355 af 13. maj 1987 og lov nr. 393 af 10. juni 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

  • »7) beliggenhed og udformning af større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad.«

Nr. 7-11 bliver herefter nr. 8-12.

2. I § 2, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Redegørelsen for den del af regionplanen, der indeholder retningslinier for de i § 2, stk. 1, nr. 7, nævnte enkeltanlæg, skal indeholde en vurdering af de miljømæssige konsekvenser.«

3. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Private virksomheder skal give Hovedstadsrådet de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når de påtænker at etablere de i § 2, stk. 1, nr. 7, omhandlede anlæg.«

4. Efter § 18 a indsættes:

» § 18 b. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke større anlæg der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7. Anlæg, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov, er dog altid undtaget. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvilke mindsteoplysninger der er nødvendige for, at en miljømæssig vurdering kan foretages.«

§ 3

I miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, foretages følgende ændring:

§ 63 a ophæves.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 5. april 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

JOACHIM

Prins til Danmark

Rigsforstander

/ Lone Dybkjær

Officielle noter

Ingen