Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om tilskud til miljøaktiviteter i Østlandene

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Miljøministeren kan efter denne lov yde tilskud til aktiviteter i Østlandene med henblik på at bistå disse med at nedbringe den eksisterende forurening, fremme naturbeskyttelse og medvirke til, at udviklingen i øvrigt foregår på et bæredygtigt grundlag.

§ 2. Tilskud kan ydes inden for en ramme på op til 100 mio. kr. pr. år i finansårene 1991-95.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til overførsel og opbygning af viden i form af styrkelse af miljø- og energiadministration, udrednings~ og formidlingsprojekter, uddannelse og rådgivning samt til anlægsinvesteringer.

Stk. 3. Tilskud kan ydes til hel eller delvis dækning af alle udgifter, dog ikke allerede afholdte udgifter. Tilskud til anlægsinvesteringer kan ydes med indtil halvdelen af udgifterne og i særlige tilfælde med mere end halvdelen.

Stk. 4. Tilskud kan ydes til deltagelse i aktiviteter, der finansieres af en eller flere nationale eller internationale institutioner og organisationer.

§ 3. Størrelsen af tilskuddet fastsættes under hensyntagen til andre tilskudsmuligheder, herunder internationale finansieringsordninger, samt den økonomiske risiko ved projektets gennemførelse og dets rentabilitet.

§ 4. Det påhviler ansøgeren at tilvejebringe dokumentation for modtagerlandets godkendelse og eventuelle deltagelse i projektet.

§ 5. Tilskud ydes fortrinsvis til industri- og rådgivningsvirksomheder, forsknings-, udviklings- og teknologiske institutioner, organisationer og offentlige myndigheder.

§ 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser for tilskud efter denne lov samt bemyndige Miljøstyrelsen til at administrere tilskudsordningen og træffe afgørelse i sager om tilskud.

Stk. 2. Miljøministeren rådgives af en komite, hvis formand udpeges af miljøministeren. Komiteens øvrige medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra bl.a. Miljøstyrelsen, Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, Udenrigsministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Industrirådet og Handelskammeret.

Stk. 3. Afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Loven sættes i kraft ved miljøministerens foranstaltning.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. april 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Per Stig Møller

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Loven er tidsbegrænset efter sit indhold