Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove

(Håndhævelsesloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I miljøbeskyttelsesloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 663 af 16. december 1982, foretages følgende ændringer:

1. I § 49 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden samt i tilfælde, hvor øjeblikkelig indgriben er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager kommunalbestyrelsen det fornødne uden påbud og for den ansvarliges regning.

Stk. 4. Såfremt påbud eller forbud som omhandlet i stk. 2 er meddelt af amtsrådet eller efter stk. 3 kunne være meddelt af amtsrådet, udøves beføjelserne efter stk. 2 og 3 tillige af denne myndighed. I hovedstadsområdet udøves amtsrådets beføjelser efter stk. 2 og 3 af hovedstadsrådet.

Stk. 5. Politiet yder kommunalbestyrelsen, amtsrådet og hovedstadsrådet bistand ved disse myndigheders udøvelse af beføjelser efter stk. 2 og 3, når der foreligger fare for væsentlig forurening, efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.«

2. I § 49 a, stk. 1, 2. punktum, udgår »samt beføjelsen efter § 49, stk. 2.«

3. Efter § 50 indsættes:

»§ 50 a. Bliver tilsynsmyndigheden, jfr. §§ 48-50, opmærksom på et ulovligt forhold, skal den foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.«

4. I § 53 indsættes efter »skal«: »straks«.

5. I § 53 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Underretning efter stk. 1 bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheldet effektivt afværget eller forebygget.«

6. I § 55 ændres »overtilsyn« til: »tilsyn«.

7. Efter § 68 indsættes:

»§ 68 a. Bestemmelserne i § 67 og § 68, stk. 1, finder ikke anvendelse på meddelelse om standsning af virksomhed, der er i strid med gældende forbudsbestemmelser, af virksomhed, som er påbegyndt uden fornøden tilladelse eller godkendelse, eller på meddelelse om at efterkomme en tidligere truffet afgørelse.«

8. § 69 ophæves.

9. § 83, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 11, stk. 1, eller § 17, stk. 1,
 • 2) undlader at efterkomme forbud eller påbud efter § 12, § 13, stk. 1 eller 4, § 14, stk. 1, § 25, § 42 eller § 44,
 • 3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 11, stk. 1, § 17, stk. 2, eller § 18 eller til en godkendelse efter §§ 35-38,
 • 4) anlægger, påbegynder eller driver virksomhed uden godkendelse efter § 35,
 • 5) undlader at indhente godkendelse efter §§ 36 eller 38,
 • 6) undlader at meddele oplysninger eller at afgive prøver efter § 52 eller at give underretning som nævnt i § 53,
 • 7) undlader at indgive anmeldelse, der er foreskrevet i regler udfærdiget efter § 64,
 • 8) overtræder § 72, stk. 3, 1. eller 2. pkt., eller
 • 9) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 72, stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

10. § 83, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af § 4, § 4 a, § 5, § 6, § 9, § 11, stk. 2, § 17, stk. 2, § 19, stk. 2, § 20, § 28 og § 62 a, stk. 3, kan der fastsættes straf af bøde. Der kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.«

11. I § 83 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Udbyttet af en handling, der er strafbar efter denne lov eller bestemmelser, der udfærdiges efter loven, kan konfiskeres efter straffelovens bestemmelser herom.«

12. I § 83 indsættes som stk. 6: »Stk. 6. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser m.v. som omhandlet i stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 4, samt for overtrædelser af regler udstedt i henhold til § 11, stk. 2.«

§ 2

I lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb foretages følgende ændringer:

1. Efter § 54 indsættes:

»§ 54 a. Bliver vandløbsmyndigheden opmærksom på et ulovligt forhold, skal den foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.«

2. I § 55 indsættes efter 1. pkt.:

»Politiet yder om fornødent bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.«

3. Efter § 77 indsættes:

»§ 77 a. Bestemmelserne i § 76, stk. 2, og § 77, stk. 1, finder ikke anvendelse på meddelelse om standsning af arbejder, som er påbegyndt uden fornøden tilladelse eller godkendelse, eller meddelelse om at efterkomme en tidligere truffet afgørelse.«

§ 3

I lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v., som ændret ved lov nr. 303 af 9. juni 1982, foretages følgende ændringer:

1. § 65 affattes således:

»§ 65. Kommunalbestyrelsen påser, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

Stk. 4. Er et påbud eller forbud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning.«

2. Efter § 74 indsættes i kapitel 12:

»§ 74 a. Bestemmelserne i § 73, stk. 2, og § 74, stk. 1, finder ikke anvendelse på meddelelse om standsning af virksomhed, som er påbegyndt uden fornøden tilladelse, eller meddelelse om at efterkomme en tidligere truffet afgørelse.«

§ 4

I lov om kommuneplanlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

2. § 46 affattes således:

»§ 46. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af loven og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner og i de efter § 59 opretholdte vedtægter og planer m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, jfr. stk. 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.«

3. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af kommunalbestyrelsens tilsynsvirksomhed.«

4. I § 48, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed, jfr. dog § 34, stk. 4, § 44, stk. 6, og § 45, stk. 3.«

5. I § 48 ophæves stk. 2, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Stk. 2. Den, der har modtaget kommunalbestyrelsens tilladelse, skal underrettes om klagen.

Stk. 3. Ved klage efter stk. 1 kan miljøministeren bestemme, at en af kommunalbestyrelsen meddelt tilladelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan ministeren give meddelelse om standsning af dette.

Stk. 4. Når det er foreneligt med planlægningsmæssige hensyn og med hensynet til offentlighedens medvirken i planlægningen, kan ministeren i forbindelse med klagesagens afgørelse se bort fra reglerne om lokalplaner og dispensationer, når klagen vedrører en foranstaltning, der er udført.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

6. I § 54 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal kommunalbestyrelsen lade påbuddet aflyse fra tingbogen.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

§ 5

I lov om by- og landzoner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 5 af 13. januar 1984, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

2. I kapitel 6 affattes overskriften således:

»Tilsyn, overtrædelser m.v.«

3. § 22 affattes således:

»§ 22. Amtsrådet (hovedstadsrådet) påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. I de områder, hvor kommunalbestyrelsen giver de i §§ 6-8 nævnte tilladelser, jfr. § 9, stk. 2-4, påser kommunalbestyrelsen overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte myndigheder påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 4. Bliver de i stk. 1 og 2 nævnte myndigheder opmærksom på et ulovligt forhold, skal den pågældende myndighed søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

Stk. 5. De i § 9 og § 10 a, stk. 1, nævnte myndigheder har uden retskendelse adgang til at besigtige ejendomme i landzone, så vidt muligt efter forudgående meddelelse til ejeren. Legitimation skal forevises på forlangende.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte myndigheders tilsynsvirksomhed.«

4. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til amtsrådet (hovedstadsrådet), når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold. Dette gælder dog ikke for områder, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed.«

5. I § 23 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. De i § 22, stk. 1 og 2, nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 6

I lov om sommerhuse og campering m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 360 af 20. juli 1983, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. De i § 10 a, stk. 1-3, nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 10, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »vedkommende myndighed.«

3. I § 10 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan vedkommende myndighed foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.«

4. § 10 a affattes således:

»§ 10 a. Miljøministeren påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, jfr. dog stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af §§ 7 og 7 a.

Stk. 3. Amtsrådet påser overholdelsen af de regler, der er fastsat med hjemmel i § 2, stk. 2, og § 3, jfr. § 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 3.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte myndigheder påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 5. Bliver de i stk. 1-3 nævnte myndigheder opmærksom på et ulovligt forhold, skal den pågældende myndighed søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af de i stk. 2 og 3 nævnte myndigheders tilsynsvirksomhed.«

5. I § 10 b, stk. 1, nr. 3, ændres »10, stk. 2,» til: »10 a, stk. 3,»

§ 7

I lov om naturfredning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 435 af 1. september 1978, som ændret ved lov nr. 208 af 25. maj 1983, foretages følgende ændringer:

1. § 43, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Bortset fra gadekær eller lignende offentligt tilgængelige småsøer i byer eller bymæssig bebyggelse gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun for søer med et vandareal over 500 Kvm.«

2. § 59, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om kontrol med eller helt eller delvis forbud mod transport, opbevaring, udstilling, udbydning, salg, indførsel, udførsel, transit, udstopning, præparering og tørring af de i stk. 1 nævnte plante- og dyrearter, herunder dele og produkter af disse dyr og planter.«

3. § 62 affattes således:

»§ 62. Amtsrådet, i hovedstadsområdet hovedstadsrådet, påser overholdelsen af denne lov og af de forskrifter, der er fastsat i medfør af loven, samt af fredningsbestemmelser. Miljøministeren kan dog bestemme, at tilsynet udøves af en anden myndighed.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden, jfr. stk. 1, påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser eller i fredningsbestemmelser overholdes.

Stk. 3. Bliver tilsynsmyndigheden, jfr. stk. 1, opmærksom på et ulovligt forhold, skal tilsynsmyndigheden søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til tilsynsmyndigheden, jfr. stk. 1, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmer regler for udøvelsen af tilsynsvirksomheden.«

4. Efter § 62 indsættes:

»§ 62 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om pleje af fredede områder.«

5. § 64 b ophæves.

6. I § 65 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Miljøministeren eller den, han bemyndiger hertil, kan uden retskendelse mod forevisning af legitimation og så vidt muligt efter forudgående meddelelse foretage eftersyn af en erhvervsvirksomhed med henblik på at påse overholdelsen af regler, fastsat efter § 59 eller § 60 b, stk. 2. Politiet yder om fornødent bistand til at opnå adgang til den pågældende erhvervsvirksomhed efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.«

7. Efter § 66, stk. 2, indsættes som nye stykker:

»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år for den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

 • 1) overtræder bestemmelser om fredning udstedt efter § 59, stk. 1, eller om forbud udstedt efter § 59, stk. 2, eller § 59, stk. 4, jfr. stk. 2, eller
 • 2) overtræder bestemmelser om fredning eller forbud mod transport, opbevaring, udstilling, udbydning, salg, indførsel, udførsel, transit, udstopning, præparering og tørring, udstedt efter § 60 b, stk. 2.

Stk. 4. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 72 og 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Stk. 5. Miljøministeren bestemmer, hvorledes der forholdes med dyr og planter, herunder dele og produkter heraf, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af loven eller af regler fastsat i medfør af loven.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 6 og 7.

8. I § 67, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsynsmyndigheden, jfr. § 62, stk. 1, kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.«

9. I § 67 indsættes som stk. 3-4:

»Stk. 3. Når et af vedkommende myndighed meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og forholdet frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af et område eller af dyr og planter, der er beskyttet i medfør af loven, kan myndigheden uanset reglerne i stk. 1 og 2 straks lade de pågældende arbejder udføre på ejerens bekostning. Politiet yder om fornødent bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.

Stk. 4. Såfremt vilde dyr og planter er indført i strid med forskrifter udstedt i medfør af § 59, stk. 2, jfr. stk. 4, eller § 60 b, stk. 2, og dette medfører udgifter, herunder til transport af det ulovligt indførte til oprindelses- eller afsenderlandet, skal sådanne udgifter for alle rimelige foranstaltninger bæres af den, der har foretaget indførslen, og af den, for hvem indførslen er foretaget.«

§ 8

I lov om bygningsfredning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 359 af 18. juli 1983, foretages følgende ændringer:

1. § 30 ophæves.

2. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Miljøministeren påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af fredningsbeslutninger og særlige bevaringsbestemmelser.

Stk. 2. Miljøministeren påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljøministeren, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold.

Stk. 4. Bliver miljøministeren opmærksom på et ulovligt forhold, skal ministeren søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.«

3. I § 33, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Politiet yder om fornødent bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.«

4. I § 33 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Miljøministeren kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal miljøministeren lade påbuddet aflyse fra tingbogen.«

§ 9

I lov nr. 237 af 8. juni 1977 om råstoffer foretages følgende ændringer:

1. I kapitel 5 affattes overskriften til § 20 og § 20 således:

»Tilsyn og kontrol

§ 20. Amtsrådet, i hovedstadsområdet hovedstadsrådet, påser for så vidt angår råstofindvinding i jorden overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i disse bestemmelser.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte myndigheder påser for så vidt angår råstofindvinding i jorden, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 3. Miljøministeren påser for så vidt angår råstofindvinding på søterritoriet overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i disse bestemmelser, samt at forbud og påbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 4. Bliver de i stk. 1 og 3 nævnte myndigheder opmærksom på et ulovligt forhold, skal den pågældende myndighed søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til de i stk. 1 og 3 nævnte myndigheder, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af de i stk. 1 nævnte myndigheders tilsynsvirksomhed.«

2. Efter § 34 indsættes i kapitel 5:

»§ 34 a. Når et af vedkommende myndighed meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og forholdet frembyder fare, kan myndigheden straks lade de pågældende arbejder udføre på ejerens bekostning. Politiet yder om fornødent bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.«

»§ 34 b. De i § 20, stk. 1 og 3, nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.«

§ 10

I lov om skove, jfr. lovbekendtgørelse nr. 231 af 4. maj 1979, foretages følgende ændringer:

1. § 21 affattes således:

Ȥ 21

Miljøministeren påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven.

Stk. 2. Miljøministeren påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 3. Bliver miljøministeren opmærksom på et ulovligt forhold, skal ministeren søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

Stk. 4. Skovnævnet udarbejder en instruks for tilsynet, som godkendes af miljøministeren. Antallet af tilsynskredse bestemmes af miljøministeren.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljøministeren, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold.«

2. Efter § 21 indsættes:

Ȥ 21

Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et af miljøministeren meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges den pågældende inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.

Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan miljøministeren foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

Stk. 4. Miljøministeren kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold, herunder påbud om fjernelse af bygninger eller anlæg, der er opført i strid med fredskovpligten, tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal ministeren lade påbudet aflyse fra tingbogen.«

§ 11

I lov om sandflugtens bekæmpelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 168 af 28. april 1982, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Politiet yder om fornødent bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.«

2. I § 12, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Politiet yder om fornødent bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljøministeren og justitsministeren.«

3. Efter § 14 indsættes i kapitel IV:

»§ 14 a. Bliver de i §§ 10-13 nævnte myndigheder opmærksom på et ulovligt forhold, skal den pågældende myndighed søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.«

4. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et af vedkommende klitmyndighed meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges den pågældende inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.

Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan vedkommende klitmyndighed foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

Stk. 4. De i §§ 10-13 nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.«

§ 12

I lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m., som ændret ved lov nr. 108 af 29. marts 1978, foretages følgende ændringer:

1. § 63, stk. 1, ophæves og erstattes af:

»Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) sælger, behandler eller indfører levnedsmidler eller tilsætningsstoffer i strid med § 9, § 12, § 14, stk. 1, § 15, § 23, § 24, § 25, stk. 1, § 26, § 27, stk. 2, § 28, § 29, stk. 1, eller § 37, stk. 1,
 • 2) beskæftiger personer i strid med § 19, stk. 1,
 • 3) tilvirker levnedsmidler eller tilsætningsstoffer uden autorisation efter § 31 eller tilsidesætter vilkår fastsat i forbindelse med sådan autorisation,
 • 4) sælger, behandler eller indfører levnedsmidler eller tilsætningsstoffer uden godkendelse eller anmeldelse efter § 34, § 36 eller § 37, stk. 2, eller tilsidesætter vilkår i forbindelse med sådan godkendelse,
 • 5) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 13, § 14, stk. 5, § 30, § 33 eller § 35 eller
 • 6) undlader at afgive oplysninger efter § 46, stk. 1, at afgive prøver efter § 46, stk. 2, eller at yde tilsynsmyndighederne bistand efter § 46, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

2. § 63, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I regler, der udstedes med hjemmel i denne lov, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år under tilsvarende betingelser som anført i stk. 2.«

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1984.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 4, nr. 1, § 5, nr. 1, § 7, nr. 5, og § 8, nr. 1, fastsættes af miljøministeren.

Givet på Christiansborg slot, den 23. maj 1984

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Christian Christensen

Officielle noter

Ingen