Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om tilskud til skovbrugets konsulentvirksomhed

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan yde tilskud til sammenslutninger og institutioner til delvis dækning af udgifter til konsulentvirksomhed vedrørende skovbrug på de faglige områder, der er angivet i § 5.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter, til hvilke sammenslutninger og institutioner der kan ydes tilskud efter loven.

Stk. 3. Landbrugsministeren godkender tilskudsmidlernes anvendelse og kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilskud kan ikke ydes til konsulentvirksomhed over for skove, der tilhører staten, kommuner, kirker og præsteembeder.

§ 2. Tilskuddet ydes inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove.

§ 3. Landbrugsministeren fastsætter fordelingen af beløbsrammen mellem de enkelte sammenslutninger og institutioner, der er godkendt i medfør af § 1, stk. 2.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter, hvilke udgifter til konsulentvirksomhed der er tilskudsberettigede.

§ 4. Landbrugsministeren fastsætter, hvilke uddannelsesmæssige, efteruddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige krav rådgivningspersonale skal opfylde, for at tilskud kan ydes.

Stk. 2. Personer, der er beskæftiget med konsulentvirksomhed, hvortil der ydes tilskud, må ikke ved denne virksomhed tage andre hensyn end de rent faglige eller betinge sig anvendelsen af bestemte handelsforbindelser.

§ 5. Tilskud til konsulentvirksomhed ydes inden for følgende faglige områder:

  • 1) Skovdyrkning.
  • 2) Dyrkning af pyntegrønt og juletræer.
  • 3) Skovbrugets driftsteknik.
  • 4) Erhvervs- og samfundsmæssig vejledning.
  • 5) Driftsplanlægning.
  • 6) Flersidigt skovbrug.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan foretage ændringer i afgrænsningen af faglige områder i stk. 1.

§ 6. Tilskud til godkendte udgifter ydes med højst 50 pct.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan i tilfælde, hvor konsulentvirksomheden udøves under særlig vanskelige forhold, eller hvor særlige aktiviteter ønskes fremmet, fastsætte, at tilskud til godkendte udgifter ydes med en højere procent end 50.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at tilskuddet nedsættes, eller at der ikke ydes tilskud til konsulentvirksomhed over for skovejere, hvis samlede skovareal overstiger 50 hektar.

Stk. 4. Fastsættelsen af regler efter stk. 3 finder sted under hensyntagen til bonitet.

§ 7. Tilskud efter denne lov bortfalder,

  • 1) hvis tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ydelse af tilskuddet, eller
  • 2) hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan landbrugsministeren bestemme, at ydede beløb skal tilbagebetales helt eller delvis.

Stk. 3. Når forholdene taler derfor, kan landbrugsministeren gøre undtagelse fra bestemmelserne i stk. 1.

§ 8. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration.

§ 9. Henlægger landbrugsministeren sine beføjelser efter loven til en institution under Landbrugsministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at klage ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 10. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren.

§ 11. Lov nr. 111 af 1. marts 1919 om statstilskud til småskovsforeninger ophæves.

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Laurits Tørnæs

Officielle noter

Ingen