Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om visse havanlæg

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Ved havanlæg forstås i denne lov platforme og andre anlæg til brug i forbindelse med efterforskning og indvinding af råstoffer i undergrunden under havbunden samt rørledninger og andre anlæg til transport af sådanne råstoffer.

§ 2. Loven finder anvendelse på havanlæg, der befinder sig på dansk søterritorium eller dansk kontinentalsokkelområde, samt på danske havanlæg, der befinder sig uden for dansk eller anden statskontinentalsokkelområde.

Stk. 2. Energiministeren kan fastsætte regler om, at loven helt eller delvis finder anvendelse på danske havanlæg, der befinder sig på en anden stats søterritorium eller kontinentalsokkelområde. Sådanne regler skal være afpasset efter forholdene i det pågældende område. Koordinationsudvalgets udtalelse, jfr. § 10, stk. 2, skal være tiltrådt af repræsentanterne i udvalget for såvel arbejdstager- som arbejdsgiverorganisationer.

§ 3. Loven gælder ikke for havanlæg, der forsejles eller bugseres.

Stk. 2. Loven gælder ikke for boreskibe og andre skibe. Medens der fra disse udøves efterforsknings- eller indvindingsvirksomhed af råstoffer i undergrunden under havbunden, finder bestemmelserne i §§ 4-23 dog anvendelse.

Kapitel 2

Sikkerhed og beredskab m. v.

§ 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene på havanlæg er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres på forsvarlig måde.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet på havanlæg ikke frembyder unødvendig fare for eller unødigt hindrer skibsfart, luftfart, fiskeri eller anden virksomhed eller unødigt skader havets dyre- og planteliv.

§ 5. Energiministeren kan til varetagelse af sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige hensyn ved efterforskning, indvinding eller transport af råstoffer fastsætte nærmere regler for havanlæg, herunder regler om:

 • 1) anlægs bærende konstruktioner og styrke, deres placering, fundering og flydeevne,
 • 2) anlægs indretning, installationer og udstyr,
 • 3) de sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige forhold, hvorunder arbejdet udføres,
 • 4) sikkerhedsorganisation, uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og bedriftssundhedstjeneste og
 • 5) hviletid, fridøgn, alderskrav og helbredsundersøgelser.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 skal det, jfr. lov om arbejdsmiljø, tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

§ 6. På bemandede havanlæg skal ejeren eller brugeren udpege en chef, der på anlægget har den øverste myndighed i alle forhold.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af ethvert havanlæg skal udarbejde en bemandings- og organisationsplan. Planen skal angive chefen og de ansvarlige for de enkelte hovedopgaver ved anlæggets sikkerhedsmæssige drift samt retningslinier for samarbejdet mellem de ansvarlige.

Stk. 3. Bemandings- og organisationsplan skal godkendes af energiministeren, forinden anlægget tages i brug.

Stk. 4. Energiministeren kan til betryggelse af sikkerheden fastsætte nærmere regler om bemanding, herunder regler om mandskabets uddannelse.

§ 7. Afgørelser, der efter § 6, stk. 3, eller i henhold til forskrifter fastsat i medfør af § 6, stk. 4, er truffet af energiministeren eller den, der i medfør af § 9, stk. 2, er bemyndiget dertil, kan af vedkommende ejer, bruger eller arbejdstagerorganisation indbringes for et bemandingsnævn.

Stk. 2. Bemandingsnævnet består af en af ministeren udnævnt formand, der skal opfylde de almindelige betingelser for udnævnelse til landsdommer, samt 1 repræsentant for hver arbejdstager- og arbejdsgiverorganisation med tilknytning til virksomhed omfattet af denne lov.

Stk. 3. Repræsentanterne for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne udnævnes af ministeren efter indstilling af de pågældende organisationer.

Stk. 4. Til behandling af de enkelte sager indkalder nævnets formand repræsentanterne for de arbejdstagerorganisationer, inden for hvis tjenesteområde sagerne henhører, samt et tilsvarende antal repræsentanter for arbejdsgivernes organisationer.

Stk. 5. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Energiministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virksomhed.

§ 8. Opstår der på havanlæg uheld eller situationer, som er eller kan være farlige for personer eller ting, kan energiministeren bestemme, hvilke rednings- eller bekæmpelsesforanstaltninger ejeren eller brugeren af anlægget skal iværksætte.

Stk. 2. Energiministeren kan træffe bestemmelse om eller fastsætte regler om beredskabet, herunder hvilket mandskab eller materiel ejeren eller brugeren skal have til rådighed i tilfælde af uheld på anlægget.

Stk. 3. Miljøministeren har de i stk. 1 og 2 nævnte beføjelser for så vidt angår forurening af havet.

Stk. 4. Energiministeren nedsætter en aktionskomite vedrørende større uheld på havanlæg. Aktionskomiteens medlemmer overvåger de forholdsregler, som ejeren eller brugeren træffer, og samordner myndighedernes rednings- og bekæmpelsesforanstaltninger.

Kapitel 3

Tilsyn m. v.

§ 9. Energiministeren fører tilsyn med, at denne lov og de regler, der udfærdiges i henhold til loven, overholdes, jfr. dog stk. 5.

Stk. 2. Energiministeren kan bemyndige energistyrelsen og andre statslige myndigheder til at udøve beføjelser, der ved loven er tillagt energiministeren.

Stk. 3. Energiministeren kan fastsætte regler om anerkendelse af prøvninger og anden dokumentation for, at forskrifter om sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige forhold er fulgt.

Stk. 4. Energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2.

Stk. 5. Miljøministeren fører tilsyn med, at forskrifter, der er udstedt efter § 8, stk. 3, overholdes. Miljøministeren har tilsvarende beføjelser som energiministeren efter stk. 2 og 4 og kan bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 10. Energiministeren nedsætter et koordinationsudvalg, der skal:

 • 1) bistå energistyrelsen med at samordne tilsynsmyndighedernes arbejde,
 • 2) medvirke ved udarbejdelsen af regler i henhold til denne lov og
 • 3) følge den tekniske udvikling vedrørende havanlæg og fremsætte ønsker og forslag vedrørende forhold, der er omfattet af loven.

Stk. 2. Forinden der fastsættes regler efter § 2, stk. 2, § 5, § 6, stk. 4, § 8, stk. 2 og 3, og § 9, stk. 3, 4 og 5, skal der indhentes en udtalelse fra koordinationsudvalget.

Stk. 3. Ved behandlingen af spørgsmål i henhold til stk. 1, nr. 2 og 3, samt stk. 2 tiltrædes koordinationsudvalget af repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Energiministeren fastsætter, hvilke organisationer der skal være repræsenteret i udvalget.

Stk. 4. Energiministeren fastsætter en forretningsorden for koordinationsudvalget.

§ 11. Energiministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang der på havanlæg skal føres journaler, herunder platformsdagbøger, maskindagbøger, tilsynsbøger og journaler for efterforsknings- og indvindingsvirksomheden, samt regler om disses autorisation, indretning og førelse.

§ 12. Tilsynsmyndigheden kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2. Skønner tilsynsmyndigheden det nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed eller for forurening af det omgivende miljø, kan den påbyde, at faren straks imødegås, herunder at arbejdet standses.

§ 13. Ejeren eller brugeren af et havanlæg skal give tilsynsmyndigheden de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynets virksomhed.

Stk. 2. Tilsynsmyndighedens medarbejdere og aktionskomiteens medlemmer har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation, i det omfang det er påkrævet for, at de kan varetage deres hverv, adgang til alle dele af virksomheden.

Stk. 3. Det påhviler ejeren eller brugeren af et havanlæg samt enhver, der handler på deres vegne, at yde tilsynsmyndighedens medarbejdere al fornøden bistand ved deres undersøgelser.

§ 14. Energiministeren kan pålægge ejeren eller brugeren af et havanlæg at betale udgifterne ved tilsynet efter denne lov.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal betale udgifterne ved hverv, der varetages af sikkerhedsrepræsentanter, der måtte være udnævnt efter regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 4, herunder udgifter ved disses uddannelse.

Kapitel 4

Havariopklaring

§ 15. Energiministeren opretter en havarikommission, der har til formål at undersøge de begivenheder, som er nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Undersøgelse ved havarikommissionen skal finde sted, når:

 • 1) nogen afgår ved døden eller kommer alvorligt til skade som følge af ophold på eller direkte berøring med havanlægget eller noget, der hører til dette,
 • 2) havanlægget udsættes for skade eller fejl, der nedsætter strukturens styrke eller anlæggets funktionsevne, og som normalt vil nødvendiggøre en større reparation eller udskiftning af de pågældende dele, eller
 • 3) havanlægget savnes eller er fuldstændig utilgængeligt.

Stk. 3. Energiministeren kan pålægge havarikommissionen at foretage undersøgelse af begivenheder, som må antages at have interesse i forbindelse med anvendelsen af havanlæg.

§ 16. Havarikommissionen har adgang til at foretage undersøgelse af havanlægget eller dets rester.

Stk. 2. Havarikommissionen kan kræve fremlagt bøger og andre dokumenter af betydning for undersøgelsen og kan foretage afhøring af havanlæggets ejer eller bruger samt personale og enhver anden person, der må formodes at kunne give oplysninger af betydning for undersøgelsen.

Stk. 3. Kommissionen kan forlange retsligt forhør efter reglerne i retsplejelovens § 1018.

§ 17. Når havarikommissionen har afsluttet sin undersøgelse, udarbejder den til energiministeren en rapport om undersøgelsens resultater og kommissionens vurderinger.

§ 18. Kommissionens personale, tilkaldte sagkyndige og andre, der medvirker i en undersøgelse, som foretages af kommissionen, er under ansvar efter borgerlig straffelovs § 152 og § 264 b forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de blev vidende om i forbindelse med undersøgelsen.

§ 19. Energiministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om kommissionens virksomhed.

Kapitel 5

Privatretlige regler for havanlæg

§ 20. Ved anvendelse af reglerne i sølovens kapitel 10 på flytbare havanlæg hæfter rederen, når ansvaret er begrænset, uanset anlæggets størrelse med indtil 20 millioner særlige trækningsrettigheder (SDR). For skade på person forhøjes dette beløb med 12 millioner SDR.

Stk. 2. Erstatning for forureningsskader som følge af efterforsknings- eller indvindingsvirksomhed er ikke sikret ved søpanteret efter sølovens kapitel 11.

Stk. 3. Såfremt rederen efter undergrundsloven har bevilling til efterforskning og indvinding af råstoffer i undergrunden, finder reglerne om begrænsning af rederens ansvar ikke anvendelse.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden m. v.

§ 21. Med bøde eller hæfte straffes den, der:

 • 1) overtræder § 4,
 • 2) tager et havanlæg i brug, forinden bemandings- og organisationsplan er godkendt, eller undlader at opfylde en godkendt plan,
 • 3) undlader efter anmodning at give tilsynsmyndigheden eller havarikommissionen oplysninger efter § 13, stk. 1, og § 16, stk. 2, eller
 • 4) undlader at efterkomme et påbud efter § 8, stk. 1, 2 og 3, samt § 12.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne og påbud eller forbud i henhold til forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at en arbejdsgiver, der overtræder bestemmelser, påbud eller forbud som anført, kan pålægges bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 22. Loven træder i kraft den 1. januar 1982.

Stk. 2. Såfremt der ikke i medfør af § 2, stk. 2, er fastsat bestemmelser om danske havanlæg, der befinder sig på en anden stats søterritorium eller kontinentalsokkelområde, finder de regler, der i øvrigt gælder for sådanne anlæg vedrørende forhold omfattet af denne lov, anvendelse.

§ 23. Lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø med senere ændringer finder ikke anvendelse på anlæg omfattet af denne lov.

Stk. 2. Energiministeren kan dog bestemme, at bestemmelser i arbejdsmiljøloven og andre love samt bestemmelser fastsat i henhold hertil, som vedrører forhold omfattet af denne lov, indtil videre skal finde anvendelse. Han kan endvidere bestemme, at klager over afgørelser truffet i henhold til disse love og bestemmelser skal indbringes for energiministeren.

§ 24. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 10. JUNI 1981

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Poul Nielson

Officielle noter

Ingen