Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Den Grønne Fond

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Den Grønne Fonds formål er at støtte initiativer, som har til formål at engagere befolkningen i at fremme en miljøvenlig og økologisk, herunder byøkologisk udvikling ved at give økonomisk støtte til

  • 1) aktiviteter, der indebærer livsstilsændringer med henblik på nedbringelse af ressourceforbruget og beskyttelse og forbedring af natur og miljø, herunder nyskabende eller tværgående miljøforbedrende initiativer, og
  • 2) initiativer til oplysning, uddannelse og erfaringsudveksling, der kan tilskynde til en miljøvenlig adfærd.

§ 2. Til de i § 1 nævnte formål kan der årligt på finansloven afsættes en bevilling. Den Grønne Fond kan herudover modtage midler fra anden side. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.

Stk. 2. Den Grønne Fonds administrations- og sekretariatsudgifter afholdes af bevillingen.

§ 3. Den Grønne Fond ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, som udpeges af miljøministeren. Bestyrelsen foretager uddeling af fondens midler.

Stk. 2. Miljøministeren udpeger formanden.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer beskikkes for et år.

Stk. 4. Afgår et medlem inden beskikkelsesperiodens udløb, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af beskikkelsesperioden.

Stk. 5. Afgørelser om fordeling af støtte træffes af Den Grønne Fonds ledelse og kan ikke indbringes for miljøministeren eller anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for miljøministeren.

Stk. 7. Miljøministeren fastsætter nærmere regler for Den Grønne Fonds virksomhed, herunder for regnskabsaflæggelse og for støtte til aktiviteter og initiativer, som tillige vil kunne støttes efter anden lovgivning. Miljøministeren kan endvidere fastsætte retningslinjer for, hvilke hovedtyper af aktiviteter og initiativer der i særlig grad skal søges støttet med Den Grønne Fonds midler.

§ 4. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. april 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Svend Auken

Officielle noter

Ingen